ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На  тринадесети  април                             две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 507 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЗКПУ АХЕЛОЙ Н.К.- редовно уведомен не се явява и не се представлява.

         За ОТВЕТНИКА  Областен управител БУРГАС  - редовно уведомен се явява ю.к. А.Д., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА страна  Агенция „Пътна инфраструктура” гр. София редовно уведомена, явява се ю.к.Л., с представено по делото  пълномощно.

         ЯВЯВА  се вещото лице Я.Ч.Д.

         Ю.к.А.Д.- Да се даде ход на делото.

Ю.к.Л.- Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно- оценъчна експертиза, като заключението е депозирано на 04.04.2016 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

Я.Ч.Д. – 68 г., българин, български гражданин, неосъждан, без родство и особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

Вещото лице Д.-Поддържам  изготвеното  от мен заключение.Искам да направя корекция по повод на това, че  съм записал чл.34 ал.4, като  навсякъде да се чете чл.32, ал.2 от Закона за държаната собственост, вместо 34 кв.м. да се смята 37 кв.м., при  което цената става 59.20 лева, а не 54.40 лева.

Ю.к.А.Д. - Да се приеме заключението на вещото лице.

Ю.к.Л. - Да се приеме заключението на вещото лице.

Съдът като взе предвид,  че експертизата на вещото лице Д.  е изготвена компетентно и в съответствие с особените изисквания на чл.32, ал.2, параграф 1а, т.2 от ДР на ЗДС  счита, че заключението следва да бъде прието, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението по изготвената съдебно-оценъчна експертиза на вещо лице Я.Ч.Д.. На  вещото лице  да бъде изплатено възнаграждение  в размер на 400 лева,  съобразно представената справка- декларация.

Ю.к.А.Д. -  Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.к.Л.- Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

Ю.к.А.Д.- Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите като законосъобразна заповед № РД-09-4/20.01.2016 г. на областен управител.Ще изложа подробни аргументи в  указана от Вас  срок.

Ю.к.Л.- Моля да отхвърлите  жалбата като неоснователна и     недоказана и да потвърдите като законосъобразна заповедта за принудително отчуждаване. При издаването  на заповедта са спазени  всички административни   правила  в административното производството, издадена от компетентен орган,  за което представихме в с.з. писмено  становище,   ведно с карта  на обход гр.Ахелой. Да се кредитира изцяло оценката на вещото лице в административното  производство,  заключението по отношение  на  формираната цена съответства изцяло  и по  заключението в настоящето  производство.При изготвянето на оценката вещото лице  в административното  производство, както и това в настоящето  съдебно производство се е ръководило изцяло от законовите изисквания в чл.32 ал.2 и ал.4 от ЗДС, както и разписаните  правила  в  параграф 1а, т.2 от ДР към ЗДС т.е. и двете заключения,   настоящата  експертиза и оценъчния доклад са съобразени с законовите предпоставки,  обуславящи равностойно парично обезщетение, използван е метода на сравнителния аналог, съобразно  периода  на сделки  с подобни характеристики.

Съдът дава 3 – дневен срок за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 14:25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: