О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Бургас, № 1318 /11.06.2015г.

 

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на единадесети юни, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                                                           СЪДИЯ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№ 507 по описа за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по искова молба на В.И.И.,*** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”(ГДИН) с искане за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди за периода 01.01.2014г. – 13.03.2015г. (датата на завеждане на исковата молба) в размер на 150 лв. на ден на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

Исковата молба двукратно е оставена без движение от съда с разпореждане № 1951/2015г. и № 2424/2015г. с подробни указания да бъдат изправени нередовности съдържащи се в нея.

Първото разпореждане е изпълнено частично, като конкретно и точно в него е посочена размера на исковата претенция – 63 600 лв. и ответника – ГДИН, доколкото в исковата молба, в нейната заглавна страница като ответник е посочен ГДИН, а в петитума се иска да бъде осъдено Министерство на правосъдието. По отношение на останалите указания на съда разпореждането не е изпълнено.

В отговора, изготвен от процесуални представители на ищеца, директно е заявено, че няма да бъде извършено такова уточнение. По тази причина съдът отново остави без движение исковата молба, като предостави на ищеца възможност да отстрани нередовността. Разпореждането е изпратено както до процесуален представител, така и лично до ищеца. Първият е получил разпореждането на 18.05.2015г., а втория на 15.05.2015г. До настоящия момент разпореждането не е изпълнено, като съдът приема, че ще изчисли срока даден с разпореждането спрямо датата на по-късното му получаване – 18.05.2015г.

Неизпълненото разпореждане се изразява в задължението ищецът да посочи какви са претърпените от него вреди поотделно спрямо оплакванията му от битовите условия и спрямо оплакванията му от медицинското обслужване в затвора, какви са конкретните факти, които твърди, че са се осъществили по повод неговото медицинско обслужване.

В исковата молба се съдържат цитирания на множество норми от ЗИНЗС и ЕКПЧ. По отношение битовите условия има описани конкретни факти, очертаващи според ищеца картината на тези условия, но липсват твърдения от негова страна как тези условия на него пряко влияят и какви вреди му нанасят.

Що се отнася до т.2 – медицинско обслужване, в исковата молба са цитирани само норми и общото твърдение, че медицинското обслужване не е съобразено със закона. Липсват каквито и да е фактически твърдения за начина, по който се е осъществявало медицинското обслужване спрямо ищеца за да се прецени при съпоставка на конкретните факти спрямо изискванията на закона, дали това медицинско обслужване е съответно на последния. И в този пункт на исковата молба липсва наведено конкретно твърдение в какво се изразяват вредите нанесени на ищеца от медицинското обслужване в Затвора Бургас.

Тези нередовности на исковата молба останаха неотстранени, въпреки, че съобщението с дадените указания във второто разпореждане № 2424/2015г. е връчено лично на ищеца на 15.05.2015г., а на процесуалният представител - на 18.05.2015г. Законоустановеният 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите изтича на 26.05.2015г. (считано от 18.05.2015г.) – вторник, присъствен ден.

            Съдът намира, че са налице условията на чл.129, ал.3 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК за връщане на исковата молба и прекратяване на съдебното производство по адм.д. №507/2015г. поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

            По изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, във вр. с чл.127, т.4 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №507/2015г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ВРЪЩА искова молба на В.И.И.,*** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за периода 01.01.2014г. – 13.03.2015г. в размер на 150 лв. на ден, като нередовна.

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                              СЪДИЯ: