ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

    Номер 625          Година 20.03.2013          Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, десети състав на двадесети март две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 507 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „Марс-Дом” ООД, гр.***, представлявано от Е.М.М. против отказ на Регионален отдел „Национален строителен контрол” при РДНСК Югоизточен район за издаване на административен акт по преписки вх.№ ОН753-05-241/23.11.2011г. на „НСК” Бургас и изх.№ БС-5081-11-937/21.12.2012г. на ДНСК гр.София. В жалбата се прави искане да се отмени отказа да се издадат поисканите от дружеството административни актове и мерки.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид приложените по делото доказателства, намира за установено следното:

Жалба-сигнал вх.№ ОН753-05-241/23.11.2011г. е подадена от „Марс-Дом” ООД до РОНСК, Община Несебър и МРРБ-ДНСК, във връзка с незаконно строителство, представляващо заустване на канализационно отклонение от УПИ І-7023, кв.24 по плана на гр.Свети Влас-Юг в изградената от „Марс-Дом” ООД, недовършена, невъведена в експлоатация и непридадена на експлоатационното дружество канализация.

В писмо изх.№ БС-5081-11-937/21.12.2012г. на ДНСК гр.София е посочено, че във връзка с постъпилата жалба от „Марс-Дом” ООД, Началника на РО „НСК” Бургас при РДНСК Югоизточен район, следва да разпореди проверка на място и по документи на изложеното в жалбата и при констатирани нарушения по спазване разпоредбите на ЗУТ, да предприеме законови действия съобразно правомощията по ЗУТ. 

На 28.01.2013г. от работна група от РО”НСК” Бургас, РДНСК Югоизточен район е съставен констативен протокол за извършена проверка по жалбата на „Марс-Дом” ООД. При проверката е установено, че е изпълнено строителство на домово канализационно отклонение, като е променено трасето и местоположението му, което е съществено отклонение от одобрения проект съгласно чл.154, ал.2, т.8 от ЗУТ. Това изменение не може да се завери само като екзекутив, а се допуска по искане на възложителя и се отразява със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж, съгласно чл.154, ал.5 от ЗУТ. Посочено е, че в случая е установен строеж с нарушение от ІV категория, съгласно чл.13, ал.2 от Наредба № 1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи, поради което предприемането на законосъобразни действия е от компетентността на Кмета на Община Несебър.

На 25.02.2013г. е подадена жалба до Административен съд гр.Бургас против отказ на РО „НСК” при РДНСК-ЮР за издаване на административен акт по преписки вх.№ ОН753-05-241/23.11.2011г. на „НСК” Бургас и изх.№ БС-5081-11-937/21.12.2012г. на ДНСК гр.София. В жалбата се излагат твърдения, че ответника необосновано и в противоречие с нормативните актове и вменените му по закон задължения не е издал, респективно е отказал да издаде съответните документи по чл.215 от ЗУТ за спиране на незаконното строителство. Прави се искане да се отмени отказа да се издадат поисканите от дружеството административни актове и мерки

Административен съд гр.Бургас счита, че производството по делото е недопустимо, по следните съображения:

Съгласно чл.223, ал.1 от ЗУТ, за строежите от четвърта, пета и шеста категория, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице има правомощията да спират незаконни строежи по смисъла на чл.225, ал.2, части от тях, както и отделни строителни и монтажни работи; да спират изпълнението на строежи, части от тях или отделни строителни и монтажни работи с нарушения по чл.224, ал.1 и дава разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции; да забранява достъпа до строежи по т. 1 и 2; да забранява ползването на строежи или на части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация; да издава заповеди за премахване на незаконни строежи. Видно от съставения констативен протокол процесния строеж е ІV категория, поради което в случай че се установи незаконно строителство по съответния ред, правомощията да спре строителството, съответно да разпореди премахване на незаконния строеж са на кмета на Община Несебър, а не на началника на РО „НСК”. Ето защо, след като началника на РО „НСК” не разполага с правомощия да спре строителството, респективно да издаде заповед за неговото премахване, то не е налице твърдяния от жалбоподателя отказ.

В допълнение на изложеното следва да се има в предвид, че обществените отношения свързани с изпълнение на строежи, проверките за законността на извършването им, спиране на строежи и забрана за ползването на такива са уредени в Закона за устройство на територията. Специалната уредба на съдебният контрол на индивидуалните административни актове по устройство на територията е в глава ХІХ от ЗУТ, като съгласно чл.219, ал.3 от ЗУТ приложим е АПК, но само за неуредените в тази глава въпроси. В чл.214, т.3 от ЗУТ е посочено, че само актовете с които се разпорежда спиране, премахване на незаконни строежи и забранява ползването на строежи представляват индивидуални административни актове.

Съгласно чл.220 и чл.221 от ЗУТ, ДНСК състояща се от централно управление и регионални структури е орган с конкретно определени функции и правомощия по установяване, предотвратяване и премахване на незаконно извършено строителство, на който по силата на закона е вменено задължение да  осъществява административен контрол по устройство на територията. Органите на ДНСК действат служебно, като при констатиране на незаконно строителство те се самосезират и издават актове за спиране, забрана на ползването и за премахване на незаконни строежи. Те действат и по сигнали подадени от граждани, юридически лица и организации, но при такова сезиране имат задължение по закон да проверят и изяснят относимите факти и обстоятелства и да преценят дали са налице основанията за издаване на заповед с която да разпоредят спиране на строителството, премахването му или забрана ползването. При осъществяване на своите функции, като орган контролиращи незаконното строителство, ДНСК, респективно неговите структури по места, действат в условията на оперативна самостоятелност и тяхна е преценката да се издаде или не заповед за спиране и премахването на строежи като незаконни, тъй като в закона липсва вменено задължение за издаване на индивидуален административен акт от посочените в чл.214, т.3 от ЗУТ, при подаден сигнал, какъвто се явява жалбата на „Марс-Дом” ООД.

С оглед на изложеното, след като по подадената от жалбоподателя жалба, административният орган не само, че не е правно задължен да се произнесе, но и не разполага с правомощия да издаде исканите от жалбоподателя административни актове, то не е формиран отказ, годен да бъде предмет на съдебен контрол за законосъобразност. Предвид липсата на административен акт, подлежащ на оспорване, жалбата на „Марс-Дом” ООД следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното  Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Марс-Дом” ООД, гр.***, представлявано от Е.М.М. против отказ на Регионален отдел „НСК” при РДНСК Югоизточен район за издаване на административен акт по преписки вх.№ ОН753-05-241/23.11.2011г. на „НСК” Бургас и изх.№ БС-5081-11-937/21.12.2012г. на ДНСК гр.София.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 507 по описа за 2013г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: