Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

    717     /20.04.2017 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, на тридесети март две хиляди и седемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева 

Веселин Енчев

 

при секретар С.А. и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 506/2017 година 

 

Производството е по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от процесуален представител на директора на РИОСВ - Бургас против решение № 118/20.01.2017 година по НАХД № 6316/2016 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е отменено наказателно постановление № 101/23.11.2015 година (НП) на директора на РИОСВ - Бургас.

С НП на „Авто - хит Карлито И.П.“ ЕООД с ЕИК ***, за нарушение на чл.35 ал.1 т.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) във връзка с чл. 19 ал.1 от Наредбата за излезлите от употреба МПС, на основание чл.136 ал.2 т.3 от ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно. Заявява се, че РС не е възприел цялата фактическа обстановка по делото, не е приложил коректно материалния закон и е направил неточни изводи.

Иска се решението на РС да бъде отменено като бъде потвърдено НП.

Отвeтникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът счита, че жалбата е основателна.

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е основателна.

Търговецът е санкциониран за това, че при извършена проверка на 06.10.2015 година от служител на РИОСВ – Бургас в търговски обект – ПИ № 179, кв.8, местността „Капчето“ в кв. „Горно Езерово“ на град Бургас, стопанисван от „Авто - хит Карлито И.П.“ ЕООД, е констатирано извършване на дейност по третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) без разрешение, издадено по реда на глава V, раздел І от ЗУО. Установени са 16 ИУМПС със свалени регистрационни номера, с демонтирани части от тях, някои на джанти. Констатирано е, че площадката на дружеството е чакълирана, на места с големи участъци теч от масла, вследствие на положените направо на земята автомобилни части – двигатели, скоростни кутии и др.

РС е отменил НП като е приел, че нито в АУАН нито в НП е посочено ясно в какво се е изразявала дейността по третиране на ИУМПС, предвид дефиницията в § 1 т.44 от ДР на ЗУО, т.е. не са посочени конкретни обстоятелства по извършването на нарушението. Съдът се е позовал на показанията на разпитан свидетел (Н.) и писмени доказателства (фактури), от които е направил извод, че не е доказана дейност по третиране на ИУМПС, свързана с разкомплектоване и на автомобили. Приел е и че не е доказано, че установените автомобили са ИУМПС и че са отпадъци по смисъла на § 1 т.17 от ДР на ЗУО, защото техният статут не е бил изяснен от наказващия орган, чрез описването им по марка, модел, цвят, идентификационен номер и номер на двигателя, за да бъде извършена проверка на регистрацията им, включително и чрез фактурите, представени от жалбоподателя.

Настоящият съдебен състав приема, че касационната жалба е основателна.

Извършването на нарушението е доказано от наказващия орган в производството пред РС.

Нормата на чл.35 ал.1 т.1 от ЗУО (в редакцията й към датата на проверката) изисква за извършване на дейностите по третиране на отпадъци да има издадено разрешение по реда на глава пета, раздел I от закона.

Съгласно § 1 т.17 от ДР на ЗУО, 17. "отпадък" е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи. Според § 1 т.44 от ДР на ЗУО "третиране на отпадъците" са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.

Санкционната разпоредба на чл. 136 ал.2 т.3 от ЗУО (в редакцията й към дата на констатиране на нарушението) предвижда имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лева за едноличен търговец или юридическо лице, което събира, транспортира и/или третира отпадъци без разрешение или регистрационен документ, когато такива се изискват.

От представения и приет по делото констативен протокол, съставен в деня на проверката към АУАН, се установява, че в пределите на обекта, стопанисван от жалбоподателя е установено наличието на множество МПС, които са със свалени регистрационни номера и в различна степен на разглобяване (някои от тях във вид на „празно купе“), като в откритата част на площадката на стелажи и направо на земята са разположени резервни части – врати, брони, двигатели, радиатори, гуми, пластмасови части (лист 15 – 16 от НАХД № 6316/2016 година).

Разпитаният свидетел Н., служител на дружеството – жалбоподател, отрича в обекта да е извършвано разглобяване на МПС за части (лист 91 стр.І от НАХД № 6316/2016 година). Тези показания, обаче, се опровергават от показанията на свидетеля П., служител в сектор „Икономическа полиция“ на ОД – Бургас на МВР, оказвал съдействие на РИОСВ – Бургас при проверката. Според П. такава дейност е била извършвана, защото е наблюдавал продажба на част, която в негово присъствие непосредствено е била демонтирана от един от автомобилите и е била продадена на купувач („…излязохме да изпушим по цигара и видях, че се извърши продажба – взе се нещо от една от колите, може би чистачка или дреболия някаква.“ – лист 91 стр.ІІ от НАХД № 6316/2016 година). РС неоснователно е пренебрегнал показанията на П. – обективен свидетел, без данни за лична или професионална обвързаност със страните (всъщност, те изобщо не са  обсъдени) за сметка на показанията на Н. – служител на търговеца както към момента на извършване на проверката, така и към датата на даване на показанията пред съда.  Настоящият състав приема, че показанията на свидетеля П. са достоверни, подробни и логически издържани и следва да се кредитират за сметка на показанията на Н., които в тази част се изчерпват единствено с отричане на установения факт на третиране на ИУМПС чрез разглобяване и оползотворяване на техните части.

  Не се споделя и втория основен аргумент за отмяна на НП от РС – че не е доказано установените автомобили да са ИУМПС и да са отпадъци по смисъла на § 1 т.17 от ДР на ЗУО, защото техният статут не е изяснен чрез описването им по марка, модел, цвят, идентификационен номер и номер на двигателя, за да бъде извършена проверка на регистрацията им, включително и чрез фактурите, представени от жалбоподателя.

От описанието, направено в констативния протокол за проверка и в съставения АУАН се установява, че автомобилите на площадката на дружеството са били без регистрационни номера в различна степен на разглобяване, като някои от тях са били единствено във вид на „празно купе“, т.е. с демонтирани външни елементи, обзавеждане, двигател и ходова част. По делото не са представени доказателства, а и не се твърди, че такава степен на разкомплектоване е била наложителна поради ремонт на МПС или по друга причина, изключваща понятието „третиране на отпадъци“. Представените фактури за доставка на части, на които се е позовал РС при отмяната на НП, не са преведени на езика на процеса, съобразно изискванията на чл. 21 ал.1 и чл. 134 от НПК във връзка с чл. 84 от ЗАНН, и не могат да бъдат използвани като доказателства, съответно – да послужат за формиране на мотиви в съдебния акт. Отделно, самият жалбоподател в производството пред РС, при представянето на цитираните доказателства, не ги е обвързал с конкретно установено/установени МПС към датата на проверката.

По делото пред РС ответникът е представил учредителен акт на „Авто – хит Карлито И.П. “ ЕООД от 21.07.2014 година, в който е посочено, че предметът на дейност на дружеството включва – наред с друго - и център за разкомплектоване на излезли от употреба МПС и ППС. Разрешение за тази дейност е поискано от дружеството чрез уведомление за инвестиционно предложение от 10.11.2015 година - след проверката и съставянето на АУАН, и преди издаването на НП, като разглобените автомобили, чието присъствие е констатирано, са отстранени (лист 62 и сл. от НАХД № 6316/2016 година). Тези факти, сами по себе си не могат да обосноват извод, че на датата на проверката е било констатирано извършвано разкомплектоване на ИУМПС, но - съпоставени с изводите на проверяващия инспектор и разпитания свидетел П., обосновават допълнителен извод за доказаност на нарушението. Дружеството не е разполагало с надлежно разрешение, но е третирало отпадъци (ИУМПС).

Решението на РС следва да се отмени, като вместо него, при изяснени факти, да се постанови решение с което НП да се потвърди.

По изложените съображения, на основание чл.221 ал.2  от АПК, съдът

 

Р Е Ш И

           

ОТМЕНЯ решение № 118/20.01.2017 година по НАХД № 6316/2016 година на Районен съд – Бургас.

Вместо него постановява

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 101/23.11.2015 година на директора на РИОСВ - Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: