ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.04.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести април                                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 506 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Д.М.Х. и Е.Т.Х., редовно призовани, не се явяват. За тях адвокат С. К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Областен управител на областта Бургас, редовно уведомен, се явява А. Д. – специалист в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в Областна администрация Бургас, с пълномощно от днес.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция „Пътна инфраструктура“  София, редовно призована, се явява юрисконсулт Л., с пълномощно от днес.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Д.М.Х. и Е.Т.Х. срещу Заповед № РД-09-4 от 20.01.2016 г. на Областен управител на област Бургас, в частта в която е наредено да бъдат отчуждени за държавна нужда за изграждане на обект „Път І-9” Слънчев бряг-Бургас”, участък Обход на Ахелой от км.207+726,37 до км.212+233,06, изпарител при км.207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV „Равда“ при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ ТВ” при км.212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км.201+120, 0,996 дка от собствения на жалбоподателите Д.М.Х. и Е.Т.Х. поземлен имот с идентификатор 4.491 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Ахелой, като е определено паричното обезщетение в размер на 1594,00 лева, съгласно т. 53 от приложение към заповед №РД-09-4/20.01.2016г. и 0,257 дка от собствения на жалбоподателя Д.М.Х. поземлен имот с идентификатор 4.490 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Ахелой, като е определено паричното обезщетение в размер на 1500,00 лева, съгласно т. 2 от приложение към заповед №РД-09-4/20.01.2016г.

Съдът ДОКЛАДВА и жалбата на Д.М.Х. и Е.Т.Х. против заповед № РД-09-5 от 05.02.2016 г. на Областен управител на област Бургас, с която е изменена заповед № РД-09-4 от 20.01.2016 г., в частта от приложение на стр.14, като от имота на жалбоподателя Д.М.Х. с идентификатор 4.490 е отбелязано, че площта , която подлежи на отчуждаване е 0,335 дка.

 

АДВОКАТ К.: Поддържаме двете си жалби, като предоставям като доказателство заявление за висяща процедура по узаконяване на обектите, построени в парцела в урбанизираната територия, тъй като в самото заключение на вещото лице е отбелязано, че част от постройките не са узаконени, но в момента е висяща процедурата, тъй като това евентуално би могло да се отразява на стойността при обезщетяването.

 

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Оспорвам жалбите като неоснователни.

По представеното заявление от процесуалния представител на жалбоподателите считам, че към момента на издаване на заповедта на областния управител строежът в процесния имот е незаконен. Тази процедура е неотносима, доколкото тя е висяща и е с несигурен краен резултат.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам основателността на жалбите.

Присъединявам се към становището на процесуалния представител на административния орган по отношение на представеното в днешно съдебно заседание писмено доказателство относно започната процедура по узаконяване на изградените в процесния имот сгради.

 

АДВОКАТ К.: Предоставям на съда да прецени дали доказателството е относимо към настоящия спор, но така или иначе там е учредено право на строеж – в парцела, урбанизирана територия и в този смисъл построеното е допустимо.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото заключение от вещото лице К.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото в днешно съдебно заседание.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбите, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, като СНЕМА самоличността му, както следва:

 

К.Д.М. – 64 години, български гражданин, семеен, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните. Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл.291 НК. Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ К.: Тъй като, видно е от самата скица, отразено е точно, но ако позволите един въпрос, дали за двата имота, от които ще бъдат отчуждени части, след отчуждаването е предвиден изход към улица или към път, тъй като, видно от парцералния план е, че не е отразен? Дали е отразено, дали е предвиден в този план изход към улица или към път?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: За процесния урбанизиран имот 4.490  има съществуващ подход с прилагането на ПУП - Парцеларен план за обекта, предмет на което е отчуждителното производство, по черния общински път, находящ се от северната страна на този имот. От приложения и към делото ПУП – Парцеларен план, обаче не е ясно, освен по самите пътища – Бургас-Несебър, проектирания път Бургас-Несебър и съществуващия път Ахелой-Тънково, след като в записката е посочено, че на това кръстовище ще се изгражда надлез, който надлез от записката се разбира, че ще бъде направен заради пътя Ахелой-Тънково,  т. . проектираният път Бургас-Несебър обход Ахелой, за него не е посочено, че ще има надлез. Това, което остава валидно, е че това е надлез на пътя Тънково-Ахелой и не е показано по никакъв начин на този път как ще се обезпечи подходът за процесния неурегулиран имот, т.е. земеделския имот на жалбоподателите, с идентификатор 491, така че единият имот по принцип си остава със съществуващия към момента подход. В момента урбанизираният имот има две лица – едното на самия съществуващ път Ахелой-Тънково, а другото е на черния път – общински път, който е перпендикулярен или почти перпендикулярен на този обходен път и този черен път с подход от другаде ще може да обслужи имот 490, но за другия имот няма никаква подробна информация от парцеларния план, с която да се укаже как ще бъде осъществен достъпът до него, тъй като от главния път директно не може да се обслужи. Трябваше по някакъв начин да бъде указано.

Двата имота – урбанизираният и земеделската земя, са съединени един до друг, видно от скицата на л.220 от делото. От север е урбанизираният имот с идентификатор с последни цифри 490. Проектантът е обърнал ПУП-а в обратна посока и на представената по делото извадка той е от южната страна този имот, но по принцип е на север. Урбанизираният имот има достъп по този път, който е от север. На плана е отбелязан къде е севера.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Имам един въпрос към вещото лице. По отношение на посочените други сделки, които сте открили, освен посочените в служебната оценка, конкретно за имот 491 – земеделска земя, посочили сте като относима сделка в т.3.Б.б.2. с нотариален акт № 23 от 29.09.2014 г., с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – овощна градина, като сте описали, че липсват дърветата, изкоренени към този момент. Искам да попитам, сделката е към септември 2014 г., вие явно не знаете към момента на сключване на сделката дали са били изкоренени дърветата или са били налице?

 

АДВОКАТ К.: Относимо ли е това към спора?

 

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Имам предвид, дали е с подобни характеристики имотът.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Синът на жалбоподателя Х. е човекът, който е изкоренил цялата ябълкова градина, находяща се в местност „Бабата“ във и около посочения сходен имот. Не мога да твърдя точно кога я е изкоренил. Той каза, че е изкоренил дърветата преди години. Бизнесът, който упражняват жалбоподателите на процесния урбанизиран имот, от който се отчуждава идеална част, предмет на настоящата производство, е свързан с ремонт и експлоатация на стопански и селскостопански машини и товарни автомобили. В тази връзка, при огледа това се потвърди като факт, че имат такъв сервиз за обслужване и ремонт на такива машини, само не е известна датата, на която е изкоренена ябълковата градина. По неофициални данни на мой приятел – агроном, роден и живеещ в Ахелой от почти шейсет и няколко години, градината е изкоренена преди няколко години. По негови данни дърветата са изкоренени преди 2014 г., тъй като е имало масово изкупуване на имоти в този район за преотреждане и застрояване, а дърветата са били стари ябълкови на бившето ТКЗС, но не мога да твърдя точно кога е станало това. Моята информация е неофициална. Районът на местност „Бабата“ се намира между устието на р.Ахелой, брега на Черно море, в една част от която има плажна ивица, една част в североизток е заскалена. В този район са построени няколко големи, как да ги нарека, курортни комплекса за реакционни дейности. Това са на „Мидия“ Бургас, „Марина кейп“, има и недовършено строителство на едни руснаци, не знам името и други подобни. За този район от години, знам покрай моята дейност като лицензиран оценител на недвижими имоти, свързана с оценяване на подобни такива в тази местност, във връзка с осчетоводяване и данъчно деклариране на такива имоти от фирмите, закупили такива, че се наблюдава масово изкупуване с цел бизнес.

 

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Въпроси нямам. Считам, че експертизата не следва да бъде приета в частта относно определеното обезщетение, тъй като сделките, използвани като пазарни аналози, не отговарят на критериите, посочени в §1а от ДР на ЗДС и не могат да бъдат използвани.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: По отношение на имота, който е в урбанизирана територия с идентификатор 490, имам въпрос – той в регулационните граници ли се намира на гр. Ахелой?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Процесният урбанизиран имот не се намира в титулярните строителни и регулационни граници на Ахелой. Това е бивш земеделски имот, преотреден по реда на съответните закони за описаната цел - за гараж, работилница, офис и трафопост. Променено е предназначението. Ограден е, даже може да се каже, от трите страни, четвъртата е оградена заедно с неурбанизирания имот, или заедно са оградени двата имота като един общ, но е преотреден за застрояване само 490.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: По отношение на двата имота, ако трябва да използвате за база сделки, по които едната страна е търговец, колко в случая ще са относимите сделките за урбанизирания и за другия имот 491?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Специално за урбанизирания имот двете сделки, които се сочат, тъй като в предни дела, госпожо съдия, юрисконсулт Л., представляваща Агенция „Пътна инфраструктура“, счита, че Община Поморие не е търговец по вашите закона, ако общината не е  търговец, имаме една сделка, която е приложима за случая на урбанизирания имот. В другия случай трябва да отворя самите актове – акт № 23 (л.253 от делото), който съм посочил в сметките за земеделския имот, е между физически лица; акт № 166 (л. 252 от делото) също е между физически лица. Другите два акта са актовете, които са използвани и от служебната експертиза, по която е изготвена оценката по процесната заповед и по тях едната от страните е търговец.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: От постановлението за възлагане на недвижимия имот не става ясно имотът чия собственост е и кой е бил кредиторът.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Имотът лично не съм виждал. Той е бил на физическо лице, което е дължало пари – длъжник М.И.Д.. Не е търговец и купувача не е търговец. Кредиторът не мога да отговоря кой е, защото нямам цялата преписка на частния съдебен изпълнител. Нямам представа, не съм проучвал до там въпроса.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лева, платими от внесения депозит, като заключението на вещото лице, с оглед направените възражения, ще бъде ценено и обсъдено с крайния съдебен акт.

 

АДВОКАТ К.: Няма да правим други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Представям на съда удостоверение от областния управител на област Бургас, тъй като бе открита техническа грешка на стр.14 на приложението към заповед № РД-9-4/20.01.2016 г., която се намира на л.71 от делото, като представям екземпляр и за насрещната страна. Жалбоподателката Е.Т.Х. е пропусната в таблицата, която е приложена в преписката.

 

АДВОКАТ К.: Няма спор по тези обстоятелства. Да се приеме представеното удостоверение. Имотът в действителност е съсобствен между Е.Х. и Д.Х..

 

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Представям становище относно компетентността на административния орган, издал оспорената заповед. Представям за сведение на съда 3 броя решения, от които е видно, че съгласно трайната съдебна практика на ВАС, сделките, сключени между общината и физическите лица не следва да се взимат предвид при определяне на пазарната стойност на имота.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема госпожо Председател, в днешно съдебно заседание представям становище на Агенция „Пътна инфраструктура“ по отношение компетентността  на административния орган с приложена към него карта на обход Ахелой.

 

АДВОКАТ К.: Да се приемат така представените доказателства – становище ведно с цветна скицата с обозначено трасе на пътя. Видно е, че не е национален обект предвиденото мероприятие.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното в днешно съдебно заседание удостоверение № 11-00-103/30.03.2016 г. на областен управител на област Бургас и схема.

 

ПРИЕМА за сведение представените 3 броя съдебни решения, както и писмени становища от ответника и заинтересованата страна.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Представям писмена защита, в която поддържам жалбата си с подробно изложени съображения. Ако ми позволите да направя само едно допълнение с оглед становището на експерта, изслушан по делото. Моля да отмените обжалваните от нас заповеди поради незаконосъобразност, тъй като видно е, че е налице още едно отменително основание – издадени са в грубо нарушение на материалния закон, по-точно чл.14, ал. 4 от ЗУТ, според който за всеки поземлен имот е  необходимо да има изход към улица или към път, което в това предвидено мероприятие не е отчетено и не е съобразено с тази правна норма.

Моля да ни присъдите разноски.

 

СПЕЦИАЛИСТ Д.: Уважаема госпожо Съдия, оспорвам подадените жалби като неоснователни и недоказани. Считам оспорената заповед на областния управител на област Бургас за законосъобразна, издадена в съответствие с материалния и процесуалния закон, като ще изложа подробни аргументи в писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбите като неоснователни и недоказани против заповедта на областния управител на област Бургас за отчуждаване на процесните имоти. Заповедта е издадена от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия във връзка с изслушаната в днешно съдебно заседание съдебно-техническа експертиза, както и с оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание по отношение незаконосъобразността на издадената заповед.

Моля да ми предоставите срок да изложа подробни съображения в писмена защита.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 ГПК, ОПРЕДЕЛЯ срок до 08.04.2016 г. за представяне на писмени бележки, с копие за насрещните страни.

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен съдебно заседание.

Заседанието приключи в10:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                      СЪДИЯ: