Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№1020

 

гр. Бургас, 12. 06. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и втори май през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.А. и с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 506/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от Управителя на Многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария” ЕООД, гр.Бургас, против решение № 2490/09.12.2013г., постановено по н.а.х.д. № 3766/2013г. на Районен съд гр. Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление № 27-123А от 17.07.2007г., издадено от директора на Изпълнителна агенция „Медицински одит” София, с което за нарушение на чл.25, ал.3 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, вр. с чл. 81, ал.3 от Закона за здравето, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева.

Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно. Излага съображения за нарушение на чл.27, ал.2 от ЗАНН и смята, че в случая приложима е разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Иска решението да бъде отменено, а по съществото на спора – да бъде отменено и наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба, не изпраща представител в открито съдебно заседание, а с нарочна молба от 22.05.2014г. изразява становище за неоснователност на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира, че оспореното съдебно решение е законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, поради което е допустима.

Разгледана по същество касационната жалба е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. Обосновано и законосъобразно районният съд е формирал извод, че санкционираното лечебно заведение не е изпълнило задълженията си вменени му с Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, за това, че през периода 02.01.2013г.- 14.04.2013г в „МБАЛ Дева Мария” ЕООД не се е водил електронен дневник на заявленията за допълнителна услуга – избор на лекар или екип, според изискванията на чл.25, ал.3 от Наредбата, като с тези си действия лечебното заведение е нарушило чл. 81, ал.3 от Закона за здравето, във връзка с чл.25, ал.3 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС № 119 от 22.05.2006г.

От доказателствата по делото се установи, че въз основа на Заповед № РД 27-123/17.04.2013г. на Изпълнителния директор на ИА „Медицински одит” била извършена проверка на МБАЛ „Дева Мария” ЕООД, гр.Бургас в периода от 22.04.2013г. до 26.04.2013г. включително. Повод за проверката била жалба с вх.№ МО05-138/28.03.2013г. на ИА „Медицински одит”, касаеща неоснователно поискана сума в размер на 800 лв. за избор на екип от медицински специалисти за извършване на оперативна интервенция. За извършената проверка е съставен Констативен протокол № КП 27-123 от 07.05.2013г., в който е установено, че електронният дневник на заявленията за допълнителна услуга – избор на лекар или екип не се води според изискванията на чл.25, ал.3 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС №119/22.05.2006г. За установеното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН), а въз основа на последния е издадено и обжалваното наказателно постановление.

Съгласно чл. 81, ал.3 от Закона за здравето (ЗЗдр), условията и редът за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет. В разпоредбата на чл.25, ал.3 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС 119 от 22.05.2006г. е посочено, че лечебните заведения за болнична помощ водят електронен дневник на заявленията за допълнителна услуга – избор на лекар или екип. В електронния дневник задължително се вписват: трите имена, номерът на личната карта на пациента и на неговия представител, подписал заявлението; клиничната пътека, по която се извършва хоспитализацията на пациента, избраният от пациента или от неговия представител лекар/екип; цената на избора; датата на направения избор; данни за изпълнението/неизпълнението на поисканата допълнителна услуга.

Посочената разпоредба е императивна и вменява задължение на болничните заведения да водят дневник, като посочва и задължителните реквизити на дневника. 

По делото е приета неоспорена от страните разпечатка от електронен дневник на заявленията за допълнителна услуга – избор на лекар или екип за периода месеците януари – април 2013г. Видно от същата, в колоната „избор на лекар/екип” не са попълвани имената на избраните медицински специалисти, а е посочено само „екип”, както и липсва колона, в която да се записват данните за изпълнението /неизпълнението на поисканата допълнителна услуга.

Предвид съдържанието на посочената разпечатка от електронния дневник и липсата на всички законовоизискуеми реквизити, сезираният касационен съдебен състав намира, че дружеството касатор - МБАЛ „Дева Мария” ЕООД, гр.Бургас, е извършило нарушението за което е ангажирана неговата юридическа отговорност, както правилно е преценил и първоинстанционния съд.

Неоснователно е възражението на касатора, че административнонаказващият орган е следвало да приложи чл.28 от ЗАНН. Това е така, тъй като, в случая, се касае за обществени отношения в сферата на здравеопазването, които с оглед прякото въздействие върху човешкото здраве, не могат бъдат незначително засегнати. В този смисъл и нарушението на цитираната императивна правна норма не следва да се счита за маловажен случай.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, тъй като е правилно и законосъобразно.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2490/09.12.2013 година, постановено по н.а.х.д. № 3766 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     2.