ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 15.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети април                                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

КНАХ   дело    номер    506    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  11.25 часа се явиха:

За касатора – „Промет стийл” АД, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., упълномощен от по-рано.

Ответникът по касационната жалба – Директор на РИОСВ гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНАТА И ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Изцяло поддържам касационната жалба. Моля да бъдат приети като доказателства представените заверени преписи от писма до различни фирми, те установяват твърдяната от нас кореспонденция с лицензирани фирми, които имат право да изкупуват отпадъци и да ги преработват, по повод преработка или обезвреждане на отпадъци, които се отделят от нашето производство.

ПРОКУРОРЪТ – Моля, да се приемат представените писмени доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

         Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите представени в днешно съдебно заседание от процесуалният представител на касатора. Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да се приключи събирането на доказателствата и да се даде ход по същество.

         Ето защо,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените от процесуалният представител на касатора писмени доказателства, а именно: с изх. № 32-00-37/03.11.06г. Обосновка от „Промет стийл” АД до Директора на РИОСВ гр. Бургас относно предприетите действия за оползотворяване или обезвреждане от външни фирми на отпадъци, които се отделят от производството на дружеството, с приложени 8 (осем) броя писма до и от различни лицензирани фирми по опис.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Моля, да обърнете внимание на нарушенията допуснати от административнонаказващия орган във връзка със съставените АУАН и съответното наказателно постановление, в частност разпоредбата на чл.40, ал 1 и 2 от ЗАНН. Да обърнете внимание на липса на покана за предявяване и разписване на АУАН, тъй като нашето дружество узнава за същия, едва с връчването на наказателното постановление. Въз основа на горното, Ви моля, да отмените решението на първоинстанционния съд постановено по НАХД № 3885/2009 г. като неправилно, необосновано и незаконосъобразно и да отмените наказателното постановление № 68/27.10.2009 година на Директора на РИОСВ Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена. Налице е процесуално нарушение изразяващо се в не връчването и не съобщаването на АУАН, с което е накърнено правото на защита на нарушителя.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: