ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.10.                                                                    град Б.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На единадесети октомври                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА Н.

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Н.

Административно дело номер 505 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.С.Ф., редовно призован, се представлява от адв. Р.О. – БАК, с пълномощно, находящо се на лист 17 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Б., редовно призован, не се явява и не се представлява.

        

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.П.А., с адрес: ***, в качеството му на настойник на Д. Б. Т., редовно уведомен, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  М.Б.Н., редовно уведомена, се явява лично.

 

         По хода на делото:

АДВ.О.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба от Д.С.Ф., ЕГН:**********, чрез адв. Р.О. – БАК, със съдебен адрес: ***, офис 1 срещу действие по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Б., с което на осн. чл. 53, ал. 2 от ЗКИР по отношение на сграда с идентификатор *** е вписано като собственик и лицето М.Б.Н..

ДОКЛАДВА постъпилата с вх.№ 2280/22.02.2018г. административна преписка.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ.О.: Поддържам жалбата. Молим да се приемат приложените към жалбата доказателства. Във връзка с определението от 01.08.2018 г. и след като се запознахме с административната преписка, представям писмена молба-становище, с която сме взели отношение за фактите и доказателствата в административната преписка. В т.1 от молбата-становище акцентираме, че в конкретния случай според документа за собственост на М.Н. - тя не е собственик на северния гараж с идентификатор .1, а е собственик на друг от гаражите, които се намират в имота на адрес гр. Б., ул. ***, а именно: гаражът, който представлява сграда с идентификатор, завършващ на 3, тя е собственик на ½ идеална част на този имот. По документ за собственост съгласно нейния нотариален акт № 165/1994 г., тя е собственик на тази ½ идеална част от този южен гараж. Документът за собственост на Ф. е за друг имот - сградата с идентификатор 1, за целия гараж. Т.е. по площ, по граници и това, че в дадения случай става въпрос за ½ идеална част, а във втория случай – за цял гараж, документите за собственост  на жалбоподателя Ф. и на заинтересованата страна М.Н., са за различни имоти, различни гаражи - за Ф. гараж 1 северния, за Н. – гараж 3 южният. Административният орган е посочил в акта си парцел УПИ 10-6, но нищо не е казал за УПИ ІІІ-7253, а това е парцелът - двор на братя Райкови, в който са гаражите, и той граничи от запад. Затова според нас няма дублиране на документи за собственост, тъй като документите за собственост са за различни имоти. Във втората част сме изложили становище и възражение относно схемата, приложена в административната преписка – тя е на лист 51 от делото, като основните ни възражения са да не се приема като доказателство по делото, тъй като това е нередовен от външна страна документ, само едно копие, не е представен оригинал, няма дата, няма автор, няма подпис, противоречи по вътрешно съдържание, има като почерк и съдържание - лявата и дясната част си противоречат, и очевидно са писани по различно време от различни хора с различна цел. Молим същият да не се приема като доказателство по делото. Това е нередовно събрано доказателство. Дори да не става ясно кой как го е представил пред административния орган.

В точка 3 сме посочили други от доказателствата в административната преписката, които молим да не се приемат, тъй като са неотносими, доколкото всички тези  нотариални актове и протокол касаят сградата с идентификатор 2, а ние спрямо нея нямаме възражения. Молим да бъде допуснат до разпит воден от нас свидетел във връзка с изграждане и разпределението на гаражите.

В четвърта точка сме поставили конкретни въпроси и молим по тях по делото да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, като въпросите са свързани с твърденията в жалбата и в  настоящата молба становище във връзка с това, че документът за собственост на М.Н. е за южния гараж с идентификатор 3 и не е за северния гараж с идентификатор 1 и това е съобразно площ, граници, а и това, че единият документ е за цял гараж, а за другия ½ идеална част от гараж.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.: Израснал съм в този дом. От както си спомням този гараж, където е Д.Ф., винаги се е ползвал от двамата. Смятам, че това вписване, което са извършили от кадастъра, те са експерти тези хора, аз съм лекар, не разбирам. След като са решили така, какво да оспорвам. Кадастърът е официален орган, който казва кой къде се намира. Гаражът на ф. е бил съвместно използван със семейство Н.и. И от двете семейства е използван. Моят гараж е № 2 и си остава наш. Мога да твърдя, че от както се помня, гаражът на Ф. се ползва от г-н Ф. и от г-н Н.. Преди да закупят апартамента, се ползваше от д-р Р.. Казвам какво съм видял като ползвател. 69-ти набор съм. Можете да сметнете на колко години съм бил.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Н.: Искам да кажа, че от 1994 година сме закупили имота заедно с гаража. Не съм съгласна с жалбата. Намирам я за неоснователна, защото в моя нотариален акт, с който съм закупила процесния първия или северен гараж, има описани границите на съседите и те го фиксират, определят като първи северен. В нотариалния акт на г-н Ф.-старши, с които той дарява на Стоян Ф. гаража, няма описани граници и съседи. Размерът тогава е описан като 22 куб.метра и това е всичко. С този нотариален акт, получен от баща си без упоменати граници и съседи, Стоян Ф.  вече дарява на дъщеря си Д.Ф. процесния гараж по същия начин без описани съседи и със същия размер 22 кубични метра. Не знам как, но през 2005 г. Д.Ф. се сдобива с нотариален акт за получения от баща си гараж, който вече е описан с квадратурата на целия гараж, на цялата постройка, а той е двоен, а това е доказано – 6 са собствениците на сградата, 3 двойни клетки ги има за гараж за всеки собственик. По делата между нас има извършени технически експертизи за гражданските дела. Искам за следващото съдебно заседание да бъде допуснат до разпит един свидетел. Ние ще го доведем. С разпита на този свидетел ще доказваме от покупката до сега кой и как се ползва относно всичките три гаража, разпределението и ползването на гаражите през всичките години. От 1994 година до сега сме ползвали гаража съвместно с Ф., и това е нов момент, който възникна. Абсолютно съм съгласна, че действията на кадастъра са съвършено правилни и се основават на документи. Ако преди това е имало грешка, тя е била изправена. Следващият път ще внесе съдебните решения на двете инстанция. Уточнявам, че за същото дело Ф. има касационна жалба във ВКС, за която още няма решение. Относно експертизата нямам възможност да изразя становище в момента.

 

Заинтересованата страна Б.А. напусна съдебната зала, тъй като е служебно ангажиран.

 

АДВ.О.: Нямам против да бъде разпитан  техният свидетел в следващото съдебно заседание. Моля и нашият свидетел да бъде разпитан заедно с техния в следващото съдебно заседание.

 

 

Съдът по доказателствата и доказателсвените искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх.№ 2280/22.02.2018г. административна преписка, като относно наличните в нея материали съдът при произнасянето си с крайния съдебен акт, ще определи кои от тях цени.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА и представените с жалбата писмени доказателства.

 

 

АДВ.О.: Молим да се изиска оригиналът на този документ. В противен случай моля да не се приема като доказателство по делото – документът, който е на стр.51 по делото.

 

Съдът по направеното искане,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Б. в 7-дневен срок, считано от уведомяването, да представи оригинала на изпратеното, ведно с административната преписка, копие на така наречена „схема“, находяща се на лист 51 от делото.

 

Относно направените искания за допускане разпити на лица в качеството на свидетели, съдът НАМИРА исканията за допустими и относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпити в качеството на свидетели, при режим на довеждане, по едно лице от страна на жалбоподателя Ф. и от страна на заинтересованото лице М.Н. за следващото съдебно заседание.

Относно направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът СЧИТА, че следва да предостави 7-дневен срок на заинтересованата страна и ответника да се запознаят с въпросите, поставени в експертизата и да вземат становище по тях, след което съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание.

 

Съдът УКАЗВА на страните, че най-късно до следващото съдебно заседание следва да изчерпят доказателствените си искания, а в двуседмичен срок, считано от днес, да представят всички налични у тях писмени доказателства.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.12.2018 г. от 15.20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ ИЗПРАТИ препис на протокола на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Б., за сведение.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: