ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

447

 

 26.02.2018 г., гр.Бургас,

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                             СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова адм. д. № 505 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба от Д.С.Ф., ЕГН:**********, чрез адв. Р.О. – БАК, със съдебен адрес: ***, офис 1 срещу действие по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Бургас, с което на осн. чл. 53, ал. 2 от ЗКИР по отношение на сграда с идентификатор *** е вписано като собственик и лицето М.Б.Н., с  посочен документ, съгласно Уведомление изх. № 24-26378/28.12.2017 год. на Началник СГКК – гр. Бургас.

Жалбата е постъпила в съда, ведно с административната преписка и становище за недопустимост, евентуално неоснователност.

Видно от така постъпилите материали Уведомление с изх. № 24-26378/28.12.2017 год. на Началник СГКК – гр. Бургас е с адресати М.Б.Н., Д.С.Ф., Д.Б.Т. и Б.П.А.. Със същото адресатите са уведомени, че в Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ е постъпило Заявление вх. № 01-389584-07.12.2017 год., подадено от Д.Б.Т., чрез пълномощник Б.П.А. с искане да бъде вписан в кадастралния регистър на недвижимите имоти като собственик в сграда с идентификатор ***, въз основа на нотариален акт № 69, т. 13, дело 4261 от 05.06.1996 год. на Бургаски районен съд и вписан протокол по гр. Дело 739/1989 год. на Бургаски районен съд от 20.03.1989 г., вписан на 20.03.1989 г., том І, № 78, парт. 596, том 179 на Бургаски нотариус и заличено вписаното като собственик лице М.Б.Н..

В Уведомлението е посочено, че към заявлението е приложено и препис на разрешението за строеж № 597 от 01.08.1968 год., издадено от Община Бургас за направа на шест гаражни клетки и схема, по която да се изградят същите с описание на фамилните имена на лицата, на които е позволена направата на гаражните клетки.

Адресатите са уведомени, че от извършени справки и допълнително извършен прочит на изчерпателно изброени нотариални актове, на основание чл. 53, ал.1, т.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър е извършено изменение на данни в КРНИ на гр. Бургас, общ. Бургас, изразяващо се:

- в заличаване като вписан собственик в сграда с идентификатор ***, лицето М.Б.Н. с документ нот.акт № 165, том 8, дело 2709 от 30.03.1994 год., издадено от РС-Бургас;

- вписване като собственик в сграда с идентификатор ***, лицето Д.Б.Т. с документ - нотариален акт № 69, т. 13, дело 4261 от 05.06.1996 год. на Бургаски районен съд и вписан протокол по гр. Дело 739/1989 год. на Бургаски районен съд от 20.03.1989 г., вписан на 20.03.1989 г., том І, № 78, парт. 596, том 179 на Бургаски нотариус.

За посоченото изменение, съгласно приложимата в случая разпоредба на чл. 53а (нов, ДВ, бр. 49/2014 г.) от ЗКИР, не се издава заповед, като за измененията от типа на процесното се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на всички заинтересовани лица в тридневен срок от извършването им -  чл. 53, ал. 3 от ЗКИР.

Това съобщение е извършено с процесното уведомление /Уведомление изх. № 24-26378/28.12.2017 год. на Началник СГКК – гр. Бургас/, което е получено от Д.С.Ф., чрез баща й С.Д.Ф. на 30.12.2017 г. (л.37 от делото). С изпращането на това уведомление началникът на СГКК Бургас е изпълнил задължението си по  чл. 53, ал.3 от ЗКИР, която норма предвижда, че за измененията по ал.1, т.2 и ал.2 се съобщава по реда на АПК на всички заинтересовани лица в тридневен срок от извършването им. Получаването на уведомлението стартира течението на срока за оспорване на изменението на кадастралния регистър. /В този см. Определение № 2055 от 25.02.2015 г. на ВАС по адм. д. № 1774/2015 г., II о., докладчик съдията Г.С./.

Съдът, след като се запозна с гореизложеното, намира така направеното оспорване срещу действието по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Бургас за просрочено, тъй като срокът за обжалване на действията на началника по СГКК Бургас по изменение на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Бургас относно поземлен имот с идентификатор ***, е започнал да тече от 31.12.2017 г. и е изтекъл на 15.01.2018 год. Жалбата е подадена едва на 05.02.2018 г., след изтичане на срока за обжалване. Този срок е преклузивен и с неговото изтичане се прекратява самото субективно право на жалба, възможността на засегнатата страна да сезира съд за разрешаване на възникналия спор, както и възможността на съда да разгледа подобен спор и да постанови решение. Спазването на срока за обжалване е абсолютна положителна процесуална предпоставка за допустимостта на всяка жалба, за която съдът е длъжен да следи служебно, съответно нейната липса обуславя задължението на съда да прекрати образуваното съдебно производство.

Поради горното, следва да се заключи, че е налице основанието по чл. 159, т.5 от АПК – оспорването е просрочено, поради което жалбата срещу действието по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Бургас, с което на осн. чл. 53, ал. 2 от ЗКИР по отношение на сграда с идентификатор *** е вписано като собственик и лицето М.Б.Н., следва да бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство да се прекрати.

С оглед изложеното е налице хипотезата на чл. 159, т. 5 от АПК и жалбата следва да се оставят без разглеждане, а образуваното въз основа на жалбата производство да се прекрати.

Воден от горното, Административен съд - Бургас, XVIII състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Д.С.Ф., ЕГН:**********, чрез адв. Р.О. – БАК, със съдебен адрес: ***, офис 1 срещу действие по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Бургас, с което на осн. чл. 53, ал. 2 от ЗКИР по отношение на сграда с идентификатор *** е вписано като собственик и лицето М.Б.Н., с  посочен документ, съгласно Уведомление - изх. № 24-26378/28.12.2017 год. на Началник СГКК – гр. Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 505/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му

 

 

                                 СЪДИЯ: