Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  617/10.04.2017 г.    град Бургас

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на шести април две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ:   1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

           2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретаря К.Л. и прокурора Галя Маринова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 505 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Н.С.А., ЕГН ********** *** против решение № 146/26.01.2017г., постановено по НАХД № 7259/2016г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърден електронен фиш серия К № 1417412 и наложената на касатора глоба в размер на 100 лева на основание чл.182, ал.1, т.3 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.21, ал.2 от същия закон. Иска се т съда да отмени оспорваното решение и електронния фиш. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът – Сектор ПП КАТ при ОД на МВР - Бургас не се представлява в процеса.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено, че против Н.С.А., съгласно декларация по чл.188 от ЗДвП е съставен електронен фиш за това, че на 14.10.2016г., в 10.46 часа в гр.Бургас, ПП І-9, км.245+100 в посока от ПВ „Юг“ към кв.Крайморие с автоматизирано техническо средство № TFR1-M510/07 е заснет МПС марка „Ауди“, модел „А3“, с рег.№ ***, собственост на М.И.М., който се е движел със скорост от 107 км/ч при максимално допустима 80 км/ч,  указана с пътен знак В-26, като участъкът е сигнализиран с преносим пътен знак Е-24. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП и е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП. Електронният фиш е обжалван пред Районен съд – Бургас, който е обсъдил представения по делото доказателствен материал и възраженията на страните и е потвърдил наложената санкция.

Решението е правилно.

Изложените в касационната жалба доводи преповтарят релевираните пред първата инстанция оплаквания за незаконосъобразност на електронен фиш серия К № 1417412, които са обсъдени обстойно в мотивите на потвърждаващото решение.

В чл.7 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (обн. ДВ бр.36 от 19.05.2015г.) е предвидено, че местата за контрол с мобилни и стационарни автоматизирани технически средства и системи се обозначават с пътен знак Е24 и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи (ал.1), като пътният знак Е24 се поставя преди мястото за контрол във всяка посока на сработване на автоматизираните технически средства и системи, а при указване на мястото на контрол с преносим пътен знак Е24, разположението му се документира със снимка (ал.2). В случая от приложения електронен фиш е видно, че мястото за контрол с мобилна радарна система TFR1-M е било обозначено с мобилен пътен знак Е24. По делото е представен и задължителния в случаите на ползване на мобилна АТСС, протокол по чл. 10, ал.1 от Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г., съгласно одобреното с Наредбата приложение, който е доказателство относно мястото за контрол, посоката на движение на контролираните МПС, ограничението на скоростта, мястото на пътния знак за ограничение, автомобила на който е поставено мобилното АТСС, поставен ли е или не знак Е24 и др. обстоятелства, необходими да бъде извършена преценка за законосъобразността на издадения електронен фиш.

Настоящият състав напълно споделя мотивите на първоинстанционния съд относно авторството на извършеното деяние и съставянето на електронен фиш в отсъствието на контролен орган и не намира за необходимо да ги преповтаря.

Решението на Районен съд – Бургас е валидно, допустимо и правилно. Същото не страда от пороците, посочени в касационната жалба и трябва да се сттаилизира.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 146/26.01.2017г., постановено по НАХД № 7259/2016г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: