ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 07.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седми юни                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Галя Маринова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 505 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

         За жалбоподателя „Мидия” АД - редовно уведомен не се явява представител.

         За ответника - Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен се явява юк. И. – представя пълномощно.

         В  залата се явява прокурор Маринова от името на прокуратурата на Република България, която предявява искане за конституиране на прокуратурата като страна в производството.

 

         Съдът счита, че искането на прокурора е основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         КОНСТИТУИРА прокуратурата на Република България като страна в производството.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „МИДИЯ „ АД срещу ревизионен акт и ревизионен акт за поправка на ревизионен акт, в частта, в която е потвърден от решаващия орган и с който на дружеството са определени задължения за корпоративен данък, осигурителни и здравноосигурителни вноски и ДДС.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА и искане за спиране, което е постъпило с молба вх.№ 5896/06.06.2016 г.

 

Юк. И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете доказателствата към преписката. По отношение на жалбата – първоначално подадената жалба в нея се изложени възражения касаещи РА в частта която е отменена от директора на Дирекция „ОДОП” Бургас и преписката е върната за нова ревизия. Това са възраженията относно кредитните известия. Лихвите по авансовите вноски са потвърдени, там където са кредитните известия това е отменено и върнато. Жалбата в тази част считам за недопустима. По отношение на доказателствените искания за назначаване на съдебно-счетоводната експертиза по въпроса дали са подадени декларации по чл.88 ЗКПО, на този въпрос може да се отговори с едно искане до ТД „Големи данъкоплатци и осигурители” гр.София. Считам, че няма нужда от назначаване на съдебно-счетоводната експертиза. С жалбата до директора на Дирекция „ОДОП” Бургас,  лицето е посочило, че в аргументите си в жалбата, че неподаване на декларация по чл.88, ал. 1 ЗКПО не прави същите дължими. Дори то не твърди, че има подадени такива декларации. Приложените декларации касаят 2009 г., която не е предмет на спора.

По отношение искането за спиране на предварителното изпълнение на РА, същото е неоснователно съгласно разпоредбата на чл.157, ал.2  ДОПК. Материалния интерес посочен в писмото не е верен.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. По отношение формулирането доказателствено искане се присъединявам към казаното от процесуалния представител на ответника, както и по искането за спиране. Няма да соча доказателства.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото.

 

ЗАДЪЛЖАВА ТД „Големи данъкоплатци и осигурители” гр. София да представи справка подавани ли са декларации по чл.88 ал. 1 ЗКПО за 2010 – 2012 г. включително от Мидия АД Бургас с ЕИК: 147245420 и ако са подавани такива декларации да представи заверени копия от тях по настоящото дело. Определя 14-дневен срок за изпълнение на указанията, от получаване на съобщението.

ДА СЕ ИЗГОТВИ писмо.

 

По направеното искане за спиране на предварителното изпълнение на РА, съдът намира следното: С молба вх. № 5896/06.06.2016 година е направено искане за спиране на изпълнението на РА, на основание чл.157 от ДОПК.

В искането се твърди, че жалбоподателят е предоставил на НАП списък с вземания от други дружества, които – на свой ред – са длъжници на „Мидия“ АД. Посочва се, че по голяма част от тези задължения на трети лица са образувани изпълнителни дела и са наложени обезпечения.

С искането е посочено, че само вземането на „Мидия“ АД от третото лице „Суанс лейк“ ООД по изпълнителен лист от 24.09.2009 година е в размер „около 3 000 000 лева“, което е достатъчно за покриване на задължението по главницата и лихвите, установени с обжалвания РА.

Отделно с искането се заявява, че жалбоподателят е основен кредитор на „Златарско“ ООД -  в несъстоятелност, чиито синдик е предявил иск срещу НАП на стойност 4 000 000 лева, като при „положителен резултат за ищеца“ по – голямата част от тази сума ще бъде получена от „Мидия“ АД.

Към искането са приложени незаверени копия от заявление/възражение на процесуален представител на длъжника „Суанс лейк“ ООД до частен съдебен изпълнител по изп. д. № 270/2016 година, както и от разпределение от 13.04.2016 година на постъпили суми от наложени запори върху банкови сметки - по същото изпълнително дело.

След като съпостави представените доказателства и твърденията на страните, съдът приема следното.

         Общият размер на публичноправните задължения, установени по отношение на жалбоподателя с  неотменената част от РА, е 673 434,15 лева.

         С искането за спиране не е предложено никакво обезпечение на тези задължения. Направено е само общо изявление, че дружеството – жалбоподател има значителни вземания от трети лица.

Общият принцип в процедурата по обжалване на данъчни актове е, че обжалването на ревизионния акт не спира неговото изпълнение.

В чл.157 ал.2 от ДОПК е предвиден ред и условия за допускане спиране на предварителното изпълнение на РА от съда, пред когото той е обжалван по съдебен ред. Спирането е допустимо по искане на жалбоподателя, към което следва да са приложени доказателства за направено обезпечение в размер на главницата и лихвите, а когато не е наложено обезпечение, искането трябва да съдържа предложение за обезпечение в същия размер. В тези случаи се прилагат съответно разпоредбите на чл.153, ал.3 - 5 от ДОПК.

Съгласно цитираните текстове, жалбоподателят следва да представи обезпечение в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа, като обезпечението, независимо от кой вид е, следва да е в размера на главницата и лихвата, определена с обжалвания РА или частта, която се обжалва, включително и лихвата до датата на подаване на искането. Разпоредбата на чл. 153 ал.5 от ДОПК предвижда, че когато предложението за обезпечение не е в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа, решаващият орган, в конкретния случай съда, извършва преценка съобразно предложеното обезпечение и може да спре изпълнението, като задължи компетентния публичен изпълнител в определен срок да наложи обезпечителни мерки върху предложеното като обезпечение имущество. 

В случая, по делото не е представено обезпечение. Не е направено и съответно предложение за такова обезпечение, което да покрие размера на установените задължения.

Доказателството, че срещу трето лице е образувано изпълнително дело, само по себе си, не може да обоснове по никакъв начин извод, че са налице предпоставките за спиране на изпълнението на обжалвания РА. Отделно – представеният екземпляр от разпределение по изп.д. № 270/2016 година на ЧСИ М.С. – Ц. не е заверен, а върху него изобщо липсва и подпис на лицето, посочено като издател, т.е. за настоящият съдебен състав е невъзможно да установи каквато и да е връзка между изпълнителното дело и съставителя на документа.

По изложените съображения, съдът приема, че не са налице основанията за спиране предварителното изпълнение на РА, поради което и на основание чл.157 ал.4 от ДОПК

 

О   П  Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на “Мидия” АД с ЕИК 147245420 за спиране на предварителното изпълнение на ревизионен акт № Р – 02000215003321 – 091 – 001/03.12.2015 година и ревизионен акт за поправка № Р – 02000215212753 – 091-001/04.12.2015 година на органи по приходите при ТД – Бургас на НАП.

 

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му - пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ:

 

 

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.09.2016 година от 14,15  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                   СЪДИЯ: