ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 21.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи април                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 505 по описа за 2015 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.А.Д., редовно призован, се представлява от адвокат П., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Делото е за втори път висящо пред Административен съд-Бургас, след като с решение № 12566/22.10.2014г. по адм.д.№4652/2014г., е отменено решение № 172/10.02.2014г. по адм.д.№882/2013/2012г. по описа  на Административен съд Бургас и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

АДВОКАТ П.: Съгласно указанията на Върховен административен съд моля да задължите ответната страна да представи по делото преписката от предходната ревизия, за да се установи спазен ли е срокът по чл.109, ал. 3 от ДОПК.

 Моля също така да допуснете и назначите съдебно-счетоводна експертиза, която да извърши отново сътоветните математически операции. Моля при извършване на експертизата да се вземат предвид въпросите зададени при предходното разглеждане на делото. Считам, че при изчисляване на паричните потоци не следва да се нарушава чл.160, ал.5 от ДОПК и в този смисъл началните салда за всяка от ревизираните години не следва да бъдат определяни в по-малък размер от този определен в ревизионен акт.  Действително при определяне на размера на данъчната основа следва да се приспаднат  задължителните  осигурителни вноски, но същевременно за тези вноски има образувано съдебно производство по адм.д.№ 2562/2013г. по описа на Административен съд Бургас, което е спряно с протоколно определение от 30.04.2014г., до приключване на настоящото производство.

На този етап нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По отношение на направените доказателствени искания, на първо място относно искането за  прилагането на документите по предходния ревизионен акт, никъде в решението на Върховен административен съд не видях такива указания и не е било спорно между страните, че срокът по чл.109 от ДОПК е спазен. Ако  уважите искането, моля да не прилагаме цялата преписка, а само ревизионния акт, решението и заповедите за възлагане на ревизията.

По отношение на паричния поток, ще се поставят ли въпроси към експертизата за твърдените получени приходи, вкл. заемни средства, и дали същите са разполагали с тези суми за да ги дарят. Поставям този въпрос във връзка с мотивите в решението на Върховен административен съд,  където е указано че в доказателствена тежест на жалбоподателя е да докаже тези обстоятелства, както и реалното предоставяне на тези парични средства. Моля жалбоподателя да уточни и постави конкретни въпроси и доказателствени искания, за да вземем становище.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА         представените по делото писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно в следващото съдебно заседание  да представи доказателства за датата на започване на първото ревизионно производство и резултатите от него.

 

По искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза съдът ще се произнесе след като страните посочат конкретни въпроси на които искат да бъде отговорено от вещото лице, в нарочни писмени молби поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание да формулира въпроси към съдебно-счетоводната експертиза.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в негова тежест е да установи при условията на пълно доказване, че е получил твърдените приходи, че е имал имуществена или финансова възможност да разполага със сумите съответстващи на направените разходи, че лицата предоставили му паричните суми в заем или дарение са разполагали с имуществена възможност да сторят това, доказателства за произхода на дарените от родителите средства, доказателства за съществуващите заемни средства към 2005година, както и доказателства за извършвани плащания и възстановявания на суми по договор сключен с „Харвис” ООД.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.06.2015 г.  от 11.20часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: