Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1267            от 07.07.2014г. ,            град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети юни две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Павлина Стойчева

 

при секретаря Й.Б. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 505 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Дитекс” ЕООД, ЕИК 102832947, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 23, представлявано от Д. Г. Н. – управител против Решение № 181/31.01.2014г., постановено по НАХД № 4602/2013г. на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 763/03.09.2013г. издадено от Директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което на касатора за нарушение на  чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 год. на Министъра на финансите, и на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и постановен в нарушение на материалните норми и на процесуалните правила. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касатора не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Директор на ТД на НАП гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на „Дитекс” ЕООД, ЕИК 102832947 против Наказателно постановление № 763/03.09.2013г. издадено от Директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което на дружеството, за нарушение на  чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 год. на Министъра на финансите, и на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. Правнозначимите обстоятелства са установени посредством събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства, които са надлежно обсъдени от първата инстанция.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от решаващия съд мотиви относно възможността за ангажиране на административнонаказателната отговорност на дружеството-жалбоподател са обстойни и се споделят и от настоящия касационен състав. Правнозначимите обстоятелства са установени посредством събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства, които са надлежно обсъдени от първата инстанция. Районния съд е изложил подробни и изчерпателни мотиви относно материалната законосъобразност на обжалвания акт, като е обсъдил в цялост и възраженията на жалбоподателя пред него. При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел правилна фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

По същество, както пред първата инстанция, така и в касационната жалба, от страна на представляващия дружеството-жалбоподател липсва твърдение за издаден касов бон по отношение на извършената продажба на стоки на 08.03.2013 год. по карта № 392 на обща стойност 16.80 лева. Правилно и законосъобразно, първоинстанционния районен съд е обосновал извод за осъщественото от касатора административно нарушение, който извод изцяло съответства на установената в хода на производството фактическа и правна обстановка.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за правилно и като такова, същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 181/31.01.2014г., постановено по НАХД № 4602/2013г. на Районен съд – Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     

 

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                

                    2.