ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 02.04.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На втори април                                             две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 505 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.К.М., редовно призован, не се явява. За него – адв. П., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, представлява се от ст. юрисконсулт С.С. – П..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

делото е образувано по жалба от Л.К.М. против АУЗД № 1218567/07.12.2012 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас и потвърден с Решение № 10/29.01.2013 г. на Директор на ТД на НАП – Бургас.

 

АДВ. П.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представените към данъчната преписка доказателства, а в днешно съдебно заседание представям четливо копие на Експертно решение № 0449/15.02.2006 г. на ТЕЛК със съответните заверки, копие от лична амбулаторна карта на лицето с установеното онкологично заболяване и две решения на комисия от отделение по „Клинична хематология” за провеждащото се лечение на лицето с онкологично заболяване - левкемия. Други доказателства няма да представям.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Оспорваме жалбата. Няма да сочим други доказателства. Не се противопоставям на приемането на представените днес писмени доказателства.

 

С оглед становищата на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка, както и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

С оглед липсата на формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. П.: Моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и отмените обжалвания пред Вас Акт за установяване на задължения по декларация по съображенията, подробно изложени в същата и с оглед на събраните в хода на ревизионното и административно производства и в днешно съдебно заседание писмени доказателства. Спорът конкретно с приходната администрация е по-скоро правен, като същия има отношение към експертното решение, с което доверителя ми е получил съответната степен инвалидност и спорът е затова, защото самото експертно решение важи за една година. Междувременно той е навършил пенсионна възраст и като пенсионер това решение става пожизнено и това може да бъде установено със заверката, направена през месец март 2012 г. Твърдим, че лицето е с пожизнено установена инвалидност във връзка със сърдечното заболяване и поставени байпаси и установеното по-късно онкологично заболяване. Същият има право да ползва преференция върху ЗДДФЛ, поради което дължимия данък за 2008 г. е неоснователно дължим, като органът по  приходите отказва да възстанови в размер на 691.30 лв.

Моля да уважите жалбата, като ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Моля за решение, с което да потвърдите АУЗД като правилен и законосъобразен. Моля да имате предвид, че се касае за данъчно облекчение за 2008 г. по §49 ПЗР на ЗИДЗДДФЛ, съгласно който това данъчно облекчение може да се ползва от лица с 50 и повече процента намалена работоспособност, за които са дадени две кумулативни предпоставки - срокът на издаденото решение да не е изтекъл към 31.12.2004 г. и лицата, желаещи да се ползват от облекчението да са навършили 65 г. преди тази дата или в срока на съответното експертно решение. В случая издаденото експертно решение  е с посочен срок 01.02.2010 г. Към тази дата жалбоподателят не е навършил 65 години и правилно и законосъобразно органът по приходите отказва ползване на данъчно облекчение. Моля за решение в този смисъл.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна, обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: