О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  /08.04.2011 година, град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, XІ състав, в закрито заседание на осми април, две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                                                                 СЪДИЯ: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д.№ 505/2011 година и установи следното

 

Производството е образувано по жалба от С.Г.С. ***, М.Н.А. *** и И.Г.С. ***, в качеството им на наследници на Г. С.Г. против твърдяно отчуждаване на част от наследствения им имот от Община Созопол, обявено с ДВ бр.11/04.02.2011 година.

Жалбоподателите поддържат, че цената, определена за отчуждената земя, не ги удовлетворява и не е ясно как е определена; не са им връчвани отчуждителни протоколи и не са уведомени за три решения на Общински съвет – Созопол, с което са накърнени правата им на собственици.

С определение № 426/08.03.2011 година (лист 1) съдът е констатирал процесуална нередовност по чл.150 т.5 от АПК и е указал на жалбоподателите да конкретизират административния акт, който оспорват - с оглед преценката на допустимостта на жалбата.

Съобщенията до жалбоподателите, за установената нередовност, са получени, съответно – от С.С. на 18.03.2011 година (лично); от М.А. на 15.03.2011 година (лично) и от И.С. на 18.03.2011 година (чрез сина му – И.С.).

До настоящия момент, нито един от жалбоподателите не е изпълнил дадените указания. Неотстраняването на нередовността на жалбата е препятствие за разглеждане на нейната допустимост и има за последица приложението на чл.158 ал.3 от АПК.

            По изложените съображения, на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от С.Г.С. ***, М.Н.А. *** и И.Г.С. ***, в качеството им на наследници на Г.С.Г. против твърдяно отчуждаване на част от наследствения им имот от Община Созопол, обявено с ДВ бр.11/04.02.2011 година.    

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 505/2011 година по описа на Административен съд - Бургас.

 

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                                                              

СЪДИЯ: