ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 28.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми май                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 504 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХИТЕКС“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.М.Д. с представено пълномощно на лист 258 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА РУЕН, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ТОПЛОКОНТАКТ СЛИВЕН“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от управителя М.В..

        

Адв.Д.: Няма пречки да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Не възразявам да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Д.: Поддържам  жалбата на представляваното от мен дружество. Запознах се с представената преписка по съставянето на оспорената от нас заповед, като във връзка  конкретизирам оспорванията в писмен вид. Подробно съм изложила в писмен вид с препис за другата страна конкретно оспорванията ни.

На първо място считам, че до конкурса е бил допуснат да участва обявеният за спечелил участник, който не отговаря на изискванията към участниците посочени в т.2.6 от Заповедта за обявяване на конкурса и това са по-конкретно изискванията за притежаване на  сертификатите посочени в тази точка.

На следващо място намирам, че комисията при оценяване на предложенията на двамата участници в конкурса е приложила неправилно критериите, които самият възложител е заложил в методиката за оценяване, по-конкретно по т.9.1., т.9.2. и т.9.5. от „Начин на оценяване”. Подробно в представянето писмено уточнение съм анализирала всеки един от критериите, които са заложени от възложителя и защо считам, че неправилно са приложени към всеки един от двамата участници в конкурса.

Няма да соча нови доказателства. Ще се ползвам изцяло от представените от административния орган, като само искам да обърна внимание на съда върху следното:

Документацията, която е представена от представляваното от мен дружество е приобщена към материалите по делото в разбъркан вид, а не в поредността, в която са представени. Поредността следва хронологично изискванията на възложителя, следва по опис и е поставена номерация в долния ляв ъгъл на страниците. Посочвам това за улеснение на съда.

Няма да соча други доказателства. Нямам искания.

 

СЪДЪТ към адв.Д.: Споменахте, че се позовавате на точки 9.1, 9.2 и 9.5 от „Начин на оценяване“, бихте ли уточнили какво имате предвид и дали това е отделен документ, така наименован.

 

         Адв.Д.: „Начин на оценяване” е израза, който е употребен в Заповед № РД 08-718/01.12.2017г., с която е обявен конкурса.

        

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Мисля, че е неоснователна жалбата. Той е трябвало да бъде отстранен още в началото на конкурса, защото не отговаря на едно от изискванията - да има специализирани транспортни средства регистрирани в Областна дирекция по безопасност на храните. По-точно МПС с термофургони за разнос на храната. По презумпция в тази обществена поръчка може да се хранят и деца. Той не е представил лиценз за социална услуга „Обществена трапезария за деца“.

         Освен това, не знам дали има опит за извършване специално за тази програма, защото изискването е да има опит. Изрично е упоменато да има опит за тази програма – социална услуга „Обществена трапезария“.

 В общи линии това са ми възраженията за участието на жалбоподателя в конкурса.

         В уточнението представено днес от адв.Д. по т.1 - твърдението, че нямаме внедрената система, каквото е изискването по т.2.6. от изискванията към кандидатите - точката изисква освен с посочената система участниците да разполагат или с нейния еквивалент. Ние сме представили НАССР система. Представили сме доказателства, че разполагаме с такава система, която е внедрена и разработена и работим от 2012г. с такава система. Това е еквивалент и с тази система работим в момента и с Община Николаево, и с Община Мъглиж по същата програма и сме представили точно това.

         Относно критериите за оценяване на комисията по втора точка от възражението не мога да взема отношение, защото мисля, че комисията е се е справили със задълженията си.

По отношение на останалите доводи, моля да ми се даде възможност по същество да взема отношение.

Други доказателства няма да ангажирам.

        

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, с която е определен участникът спечелил конкурса за възлагане на управлението на социална услуга „Обществена трапезария“.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Д.: Моля да уважите подадената от името на представляваното от мен дружество жалба, като отмените като незаконосъобразна заповедта, с която е обявен за спечелил участник в конкурса. Считам, че в хода на провеждането на конкурса са допуснати груби процесуални нарушения. Подробни съображения съм изложила в писменото уточнение.

В административната преписка не се съдържат абсолютно никакви доказателства, които да опровергават възраженията, които сме изложили, затова моля да уважите жалбата и отмените обжалваната от нас заповед и да присъдите на представляваното от мен дружество понесените разноски, за което представям списък.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Мисля, че жалбата на „Хитекс“ ЕООД е напълно неоснователна. Спазени са всички законови изисквания за провеждане на обществената поръчка.

Няма налице основания за отмяна на заповедта.

 

Съдът дава 7-дневен срок на заинтересованата страна да депозира писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: