РЕШЕНИЕ

 

№ 1126                          дата 08 юни 2018 год.                     град Бургас

 

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 28 май 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                                                 Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         

Секретар: Кристина Линова

Прокурор: …………………………

 

разгледа адм. дело № 504 по описа за 2018 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК.

Предмет на оспорване е Заповед № РД-08-82/01.02.2018г. на кмета на Община Руен, с която е обявено класирането на кандидатите – участници в конкурс за възлагане управлението на социална услуга с предмет „Обществена трапезария“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“, като на  първо място е класиран участника  „Топлоконтакт Сливен“ ЕООД, а на второ място – участника „Хитекс“ ЕООД.  

Заповедта се оспорва от участника „Хитекс“ ЕООД, който възразява, че дружеството, класирано на първо място, не е отговаряло на всички изисквания заложени за кандидатите, поради което е следвало да бъде отстранен от участие. Счита също така заповедта за немотивирана, тъй като в нея не е посочен начина на оценяване, а от друга страна се обсъждат обстоятелства, които не са били сред посочените в т.9 критерии, съдържащи се в обявлението за откриване на конкурса. Иска се отмяна на заповедта.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата, като в допълнително представено уточнение е доразвил доводите за незаконосъобразност на издадената заповед. Претендира разноски.      

Ответникът – кмет на Община Руен не се явява и не се представлява. Извънсъдебно е депозирал писмени бележки, в които подробно описва проведена процедура и приложимата за нея правна регламентация, а възраженията на жалбоподателя счита за неоснователни. 

Заинтересованата страна „Топлоконтакт Сливен” ЕООД се представлява от управителя на дружеството, който оспорва твърденията в жалбата, като счита, че представляваното от него дружество е отговаряло на всички изискуеми от възложителя критерии, като от своя страна счита, че жалбоподателят е този, който не е отговарял на част от критериите. Също е представил подробна писмена защита.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от заинтересована страна и депозирана в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество е основателна.

Процедурата за провеждане на конкурс за възлагане управлението на социална услуга  „Обществена трапезария“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“, е  открита със Заповед № РД 08-718/01.12.2017г. на кмета на Община Руен, издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18 и чл.18а, ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.37, ал.1 , и ал.2 от ППЗСП. Със заповедта са определени условията за участие, изискванията към кандидатите, описана е характеристиката на предоставяната социална услуга, източниците на нейното финансиране, документите за участие, ред за провеждане на конкурса, срок и място на подаване на документите, срок за обявяване на резултатите, начин на оценяване и прекратяване на процедурата.

Заповедта е разгласена в централно и местно печатно издание.

В конкурсната процедура са взели участие двама кандидати – жалбоподателят „Хитекс“ ЕООД и заинтересованата страна „Топлоконтакт Сливен“ ЕООД.

Със Заповед № ЕФ – 03-1/15.01.2018г. на кмета на Община Руен е назначена 5-членна комисия за провеждането на конкурса.

За нейната работа по подбор, оценка и класиране на кандидатите е съставен протокол № 1 от 29.01.2018г., видно от който комисията е констатирала наличието на две оферти, като  при прегледа на представените документи не е констатирала непълноти., поради което е пристъпила към оценяване на предложенията, съобразно обявената методика за оценка. Комисията се е ръководила от обявения начин на оценяване, съдържащ се в т.9 от  заповедта за откриване на конкурса, като  по всяка една от подточките от 9.1 до 9.6 е изложила становище за двамата кандидати. По изискването по т.9.1 – съответствие на кандидата с предварително обявените условия - и двамата кандидати са получили  по 10т. от всеки член на комисията; по изискването по т.9.2 – опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и търговска репутация – и двамата кандидати са получили по 10т. от всеки член на комисията; по изискването по т.9.3 – предложено меню – и двамата кандидати са получили по 10т. от всеки член на комисията; по т.9.4 – предложен десерт – и двамата кандидати са получили по 5т. от всеки член на комисията; по т.9.5 – материална база - заинтересованата страна „Топлоконтакт Сливен“ ЕООД е получил по 10т. от всеки член на комисията, а жалбоподателят „Хитекс“ ЕООД е получил по 5т. от всеки член на комисията, и по изискването по т.9.6 – механизъм за недопускане на разхищение на храни -  и двамата кандидати са получили по 5т. от всеки член на комисията.

Съобразно така дадените оценки, участникът „Топлоконтакт Сливен“ ЕООД е получил общо 250т. и е класиран на първо място, а жалбоподателят „Хитекс“ ЕООД е получил общо 225т., поради което е класиран на второ място. 

Въз основа на констатациите и поставените оценки от комисията и на основание чл.39, ал.1 от ППЗСП, кметът на Община Руен издал процесната Заповед № РД-08-82/01.02.2018г., с която е определил за спечелил конкурса класирания на първо място кандидат „Топлоконтакт Сливен“ ООД“.

Заповедта е незаконосъобразна.

Кандидатите са били оценявани по критерии, конкретно описани в т.9, наименована Начин на оценяване и съдържащи се в Заповед РД 08-718/01.12.2017г. на кмета на Община Руен за откриване на конкурса. Отделните критерии са обособени в отделни точки от 9.1 до 9.6 и именно спрямо тези критерии членовете на комисията са оценявали конкурсните предложения на двамата кандидати. Разликата в оценяването идва единствено от оценката, получена по критерия заложен в т.9.5. Този критерий остана напълно неясен за съда поради липса на думи в изречението, което го прави безсмислено, поради което обективно не може да се установи заложеното тук изискване на възложителя. Точка 9.5 има следното съдържание: Материална база и технически, финансов и административен капацитет, организационни работни процеси и осигурена складова база – 10 точки получава кандидатът с най – процеса на хранене, както и технически, финансов и административен капацитет, организационни работни процеси и осигурена складова база. Всички останали добре изградена материална база и налично оборудване, за приготвяне на храна и осъществяване кандидати, които отговарят на изискванията на Възложителя получават 5 точки.  

Тази част от изречението - 10 точки получава кандидатът с най – процеса на хранене,…… е напълно безсмислена поради липса на прилагателно име, което да е степенувано след „най –„  поради което остава напълно неясно кой признак като „най –   тук е заложен от възложителя. Няма и никаква смислова връзка в израза „най – процеса на хранене“.

Следващото изречение също остава неразбираемо - Всички останали добре изградена материална база и налично оборудване, за приготвяне на храна и осъществяване кандидати, …..  Изречението е не само лексикално безсмислено и с пунктуационни грешки, но и не става ясно какво означава „добре“ изградена база.

В този смисъл, за съда остава обективно невъзможно да прецени смисъла на заложените от възложителя критерии в тази точка, респ. да установи как участниците са били оценени по тях. Това е от съществено значение не само защото разликата в оценките между тях идва именно от този критерий по т.9.5, но и защото този критерий очевидно е счетен от възложителя за най-важен и с най-голяма тежест при оценяването, тъй като по-надолу е посочил, че при равен брой точки за класиран на първо място се обявява кандидатът, получил по-голям брой точки по критерий № 9.5.

На основание изложените мотиви, поради допуснати съществени процесуални нарушения в хода на конкурсната процедура, свързани с неясно заложени критерии, по които да се оценяват кандидатите, което прави  невъзможен и контрола относно тяхното правилно прилагане, процесната заповед, с която е обявен спечелилият конкурса кандидат, следва да бъде отменена като незаконосъобразна.

Съобразно този изход на процеса, в полза на жалбоподателя следва да се присъдят разноски по делото до размер от внесената държавна такса – 50лв. Разноски за адвокатско възнаграждение не следва да се присъждат поради липса на доказателства за плащането им. Пълномощникът на жалбоподателя – адв.Д. е представила договор за правна защита и съдействие, видно от който, договорено е възнаграждение в размер на 1200лв., за което като начин на плащане е отбелязано – банков превод, както и е отбелязано, че сумата е платена по сметка. При този начин на договаряне и безкасово плащане на възнаграждението, необходимо е да се представят доказателства за извършения банков превод, каквито пълномощникът на страната не е представил, поради което не може да се приеме, че разноските са ефективно платени, за да подлежат на присъждане.

На основание изложените мотиви, Административен съд Бургас, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Заповед № РД-08-82/01.02.2018г. на кмета на Община Руен.

ОСЪЖДА Община Руен, с.Руен, област Бургас, ул.“Първи май“ № 18 да заплати на „Хитекс“ ЕООД, гр.Айтос, ул.“Арда“ № 33, с ЕИК 102637662 сумата от 50лв. разноски по делото.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                           СЪДИЯ: