ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.05.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІХ-ти административен състав

На осемнадесети май                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                   2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар:  Г.С.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 504 по описа за 2017  година.

 

На именното повикване в 10:46 часа се явиха:

 

За ВНОСИТЕЛЯ на протеста - Окръжна прокуратура Бургас, редовно и своевременно призован,   се явява прокурор Андрей Червеняков.

За ОТВЕТНИКА по касация  Общински съвет – гр. Айтос, редовно и своевременно призован, се явява а.К., с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

Становище по хода на делото:

        

          а.К.:  Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА.

 

Протест от Андрей Червеняков – прокурор при Окръжна прокуратура – Бургас против чл.15 т.3 и т.4 и чл.30 от Наредба за реда и условията за приемане, преместване, отписване на деца от детски градини приета с решение №180/29.08.2016г. от общински съвет Айтос. /Приета с решение № 180/29.08.2016г., пр.№ 11, публ.-в. „НП“, бр.63 от 2016г. в сила от 29.09.2016г./

Съдът УКАЗВА на оспорващия, че в негова тежест е да докаже, че са налице основания за незаконосъобразността на оспорения нормативен акт в оспорената му част.

Съдът УКАЗВА на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже съществуване на фактическите и правните основания за издаване на оспорената наредба в съответните й части.

Съдът НАПОМНЯ на страните, че в случай, че претендират разноски, същите трябва да се представят списък на разноските най-късно до приключване на съдебното заседание в настоящата съдебна инстанция.

Съдът ДАВА възможност на страните да изложат съображения във връзка с доклада и доказателствата по делото.

Съдът докладва, че по делото с писмо вх.№ 2183/06.03.2017г., изпратено от ответната страна Общински съвет Айтос, е постъпило по опис преписката по издадения оспорен нормативен акт – заверено копие.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста на посочените основания. Съобразно приложените доказателства, оспорвам наредбата като незаконосъобразна поради неспазване на закона. Да се приемат приложените доказателства. Представям списък за разноските. Няма да соча други доказателства.

а.К.: Оспорвам протеста като моля протестиращия да уточни във връзка с това, че в обстоятелствената част е цитирал незаконосъобразността на текстове на наредба от община Карнобат вместо на община Айтос - дали е техническа грешка. Видно е, че са представени мотиви от проекта. Да се приемат доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Действително грешката е моя и е техническа. Посочено е, че се касае се за наредба на община Карнобат, но е уточнено, че се касае за наредбата за реда и условията за приемане, преместване, отписване на деца от детски градини за община Айтос.

 

Съдът след като изслуша становищата на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заверено копие от преписката по нормативния акт, приложено с писмо вх. № 2183/06.03.2017 г.

 

а.К.: Моля да ми бъде дадена възможност да представя допълнително по делото доказателства за спазване изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам, че няма изпратена информация, че не е налице съгласуване на проекта на наредбата преди да е внесена за обсъждане в общински съвет, което е регламентирано.

 

Съдът намира, че делото е неизяснено от фактическа страна, и че е дадена необходима възможност ответникът да посочи писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 01.06.2017 г.  от 10:10 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:56 часа.

          

 СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: