ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 01.06.                                                                       град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       ХІХ-ти административен състав

На първи юни                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                    ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                     2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 504 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:17 часа се явиха:

 

За Протестиращата страна - Окръжна прокуратура Бургас, редовно и своевременно уведомена, се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

ОТВЕТНИКЪТ по касация  Общински съвет – гр.Айтос, редовно и своевременно уведомен, се представлява от адвокат К., с представено по делото пълномощно.

 

Становище по хода на делото:

         

          АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста на Окръжна прокуратура гр.Бургас ведно с мотивите, изложени в същия. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

АДВОКАТ К.: Представям доказателства по опис. Към настоящия момент част от тях, които са относими към чл.26 ЗАНН, са на интернет страницата на община Айтос, раздел „Общински съвет“, подраздел „Проекти за наредби“.

 

Съдът намира, че представените доказателства по опис следва да бъде приети, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

 Приема и ПРИЛАГА по делото представените писмени доказателства по опис от процесуалния представител на ответната страна: извадка от интернет страницата на Община Айтос – раздел „Общински съвет“, подраздел „Проект за наредби“, докладна записка, проект за Наредба ведно с мотивите към проекта, публикувани на интернет страницата на общината, дневен ред на заседанието на Общински съвет и 5 бр. протоколи  на постоянните комисии.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

          ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии, поддържам протеста ведно с мотивите, изложени в него. Представям писмено становище, изготвено от прокурор в Окръжна прокуратура гр.Бургас, както и списък на разноските.

 

АДВОКАТ К.: Уважаеми административни съдии, считам, че не е допустимо в днешното съдебно заседание да се прави искане за отмяна на цялата Наредба, тъй като оспорването на такъв административен акт е свързано и с други процесуални действия, обнародване в ДВ, което не  е направено. Отделно от това по същество са представени доказателства за спазване на процедурата по чл.26 ЗАНН. Протестът считам за неоснователен. Считам, че текстът не противоречи на чл.9б, чл.81 и чл.92 от змдт, тъй като с тях не се ограничава възможността за записване на децата в детските градини, а се определят видовете документи, които следва да бъдат представени. Считам, че също така след като закона е предоставил в компетенцията на Общинския съвет да определя реда за прием в детските градини, то би следвало да включва и правото да определя и видовете документи, които се изискват при извършване на това фактическо действие. Не споделяме доводите, че приетите текстове противоречат на основния принцип от зпуо, тъй като считам, че не следва да се смесват понятията училищно и предучилищно обучение. Представянето на тази административна услуга, за която се дължи такса не включва обучението, което се осъществява по определен план и то е безплатно по силата на конституционните права, а се включват средствата за издръжка на децата – хранене, спане и други грижи. В тази връзка органът, който предоставя услугата следва да има информация за ползвателя на тази услуга, за да информира длъжностните лица, събиращи задълженията по чл.92 от ЗМДТ. Имам предвид, че по смисъла на този текст таксите се събират от детските градини, но същите се представят на посоченото число като информация на изпълнителната власт - кмета на общината и чак тогава той може да предприеме действия по издаване на други документи за принудително събиране. Тази информация, ако не е подадена от органа, събиращ таксите, то същата няма как да стигне до  изпълнителната власт, която пък да разпореди принудителното събиране на местните данъци и такси. В тази връзка моля да постановите решение, с което да отхвърлите протеста като неоснователен. 

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:22 часа.

          

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: