ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 736/21.04.2016 г., гр.Бургас,

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на тридесети март две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                     СЪДИЯ:  Ванина Колева

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 504 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е образувано по жалба на ЕТ „Лимнос – Г.П.“, ЕИК 812102533, със седалище и  адрес на управление: гр. Царево,  ул. Странджа 6, срещу Заповед № РД-14 от 16.02.2016г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и  аквакултури. . С оспорената заповед е одобрен списък с риболовни кораби и техните индивидуални квоти за калкан за 2016 г., както и методика за разпределение на индивидуални квоти.

Жалбоподателят твърди, че е подал заявление за участие, но не бил включен в разпределението на квотите. Счита, че отстраняването му обуславя незаконосъобразност на цялата процедура, приключила с издаване на оспорената заповед, поради което моли за отмяна на заповедта.

С разпореждане № 2003 от 30.03.2016 г. жалбата е оставена без движение и на жалбоподателя са дадени указания да обоснове правния си интерес от оспорване на Заповед № РД-14 от 16.02.2016 г. Съобщението за тези указания е връчено на последния на 07.04.2016 г., като до настоящия момент те не са изпълнени. Ето защо, поради бездействието на жалбоподателя да изпълни дадените му указания, нередовната жалба следва да бъде оставена без разглеждане на основание чл.158, ал.3 от АПК.

Наред с изложеното съдът счита, че оспорването е лишено от правен интерес. Жалбоподателят не е адресат на заповедта и не е пряко засегнат от съдържащото се в нея разпореждане, поради което не разполага с активна процесуална легитимация да я оспори пред съда. Същият би бил засегнат от отказа на административния орган (мълчалив или изричен) да го включи в списъка на риболовните кораби и техните индивидуални квоти, но в случая предметът на търсената съдебна защита е друг, видно от петитума на жалбата, с която съдът е сезиран. Правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно. Липсата му обуславя недопустимост на производството и налага неговото прекратяване на основание чл. 159, т.4 от АПК.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Лимнос – Г.П.“, ЕИК 812102533, със седалище и  адрес на управление: гр. Царево,  ул. Странджа 6, срещу Заповед № РД-14 от 16.02.2016г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и  аквакултури. 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 504/2016 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7- дневен срок от съобщението.

                                                               

 

 

СЪДИЯ: