ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 22.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и втори април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 504 по описа за 2015 година.                  

   

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ А.Г.К., редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат Б.И.Б., с пълномощно л.3 от дело № 650/2014година, което се съдържа в настоящото дело.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на ДНСК-София, редовно призован, се явява юрисконсулт  А., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е за втори път висящо пред Административен съд-гр.Бургас, след като с решение № 2569/10.03.2015година на Върховен административен съд, ІІ отделение е отменено решение № 1916/17.11.2014година постановено по административно дело № 650/2014г. по описа на Административен съд-гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

 

Образувано е по искова молба на А.Г.К. с правно основание чл. 292 от АПК – отрицателен установителен иск, с който иска да се установи, че задължението за изпълнение на Заповед № РД-14-693/25.11.2005г. на началника на ДНСК - София е отпаднало, поради настъпване на нови факти – погасяването по давност.

С писмо от ответника вх.№3024/30.03.2015година по делото е постъпило, заверено копие от известие за доставяне R №ПС 1 от 16.12.2005година на Заповед № РД-14-693/25.11.2005година на началника на ДНСК София, подписано от жалбоподателя. Към писмото е приложено пълномощно.

 

АДВОКАТ Б.: Поддържаме исковата молба. Запознах се с новите приложени доказателства от страна на ответника. Твърденията на ответника, е че са подписани лично от моя доверител. Оспорваме подписа на известието за доставяне, като твърдим, че този подпис не е на моя доверител. Известно ми е указанието на Върховен административен съд, че следва да се ангажират доказателства кога е получено известието за доставяне на процесната заповед, като заявявам, че не доверителят ми не е узнал за заповедта, тъй като не е връчена на доверителя ми по законния надлежен ред, поради което поддържаме становището си за изтекла давност на изпълнението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам исковата молба като неоснователна и недоказана. Относно дадените задължителни указания на Върховен административен съд, заявявам че РДНСК е представила всички доказателства, с които разполага. Видно от изслушаната съдебно-графологична експертиза безспорно се установи, че положените подписи, включително и на представеното в настоящото производство съобщение за получаване на заповедта, не са ищеца. Още повече дори от заявеното и в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ищеца се установява, че същият не е запознат със заповедта. В тази връзка, след като заповедта не е обявена на адресата по надлежния ред, то следва обоснования извод, че не е влязла в сила и няма как да тече давност на изпълнението й.

Моля да се приемат представените от нас писмени доказателства.

 

АДВОКАТ Б.: Нямам други искания по доказателствата.

 

Съдът съобрази изрично изразените становища от страните, че доказателствата които са събрани до настоящия момент са всички съществуващи и известни на страните такива, а по отношение на тяхната достатъчност или недостатъчност, съдът дължи произнасяне по съществото на спора. В този смисъл указанията на Върховен административен съд следва да се считат за изпълнени към настоящия момент, поради липсата на други доказателствени искания и делото да се счита за изяснено.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника с писмо вх. № 3024/30.03.2015година документи, като писмени доказателства по делото.

 

АДВОКАТ Б.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Всички доказателства са представени по делото. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

С оглед на изложеното от представителите на страните съдът приема, че са изпълнение задължителните указания на ВАС, а делото е изяснено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Б.: Уважаеми г-н административен съдия моля да уважите иска като основателен и доказан. От събраните по делото доказателства се установи, че Заповед №РД-14-693 от 25.11.2005година е погасена по давност и поради това моля да признаете за установено несъщевременното право на ДНСК да изпълни посочената заповед за премахване на незаконния строеж.

Моля в този смисъл да бъде вашето решение. Няма какво друго да добавя.

Съобщенията моля да изпращате на адреса посочен в пълномощното ми, който е актуален.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите исковата молба като неоснователна и недоказана. Считам, че не само, че не е налице изтекла петгодишната погасена давност, а видно от събраните доказателства по делото същата не е започнала да тече. Ако приемете, че единственото доказателство за узнаване на заповедта, тъй като е представено от ищеца и явно разполага с него, в което е цитирана заповедта за премахване на началника на ДНСК, а именно мотивирания отказ на главния архитект на община Царево, който е с изх.№94-00-3192-2/18.12.2013година, то най-първия момент, в който ищеца е узнал за съществуването на заповедта за премахване на незаконен строеж, следва да бъде 18.12.2013година, тъй като отправените му покани за доброволно изпълнение от 2008 година и 2012 година се доказа, че не са подписани от ищецът. В тази връзка твърдението за изтекла давност е неоснователно и исковата претенция е абсолютно недоказана и моля да я отхвърлите.

 

РЕПЛИКА на АДВОКАТ Б.: Твърденията на ответника са несъстоятелни, защото едно е узнаване, че има някаква заповед от еди кой си, а друго е процедурата по връчване на заповедта и да се спазват административните срокове за обжалване или протест. Не може да се твърди, че ищецът е узнал заповедта, тъй като процедурата по връчване не е извършена по надлежния ред и за това считам, че давността е изтекла.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Не представям списък за разноските. Ние твърдим точно това, че не е връчена заповедта и в тази връзка не е текла давност.

 

АДВОКАТ Б.: Моля да бъдат присъдени на доверителя ми направените по делото разноски. Не представям списък за разноските.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:44часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: