Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         1263                      07.07.2014г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                          ХVІ-ти състав

На двадесет и шести юни,                             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Румен Йосифов

Членове:           1. Любомир Луканов

                           2. Атанаска Атанасова

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Тони Петрова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 504 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от ЗАНН, вр. чл.348 от НПК, вр. с чл.208-228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Н.И.Д.,***, против решение № 157/29.01.2014г., постановено по НАХД № 5147/2013г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 462/11.11.2013г. на началника на Митница Бургас, с което за нарушение на чл.126 от ЗАДС му е наложено административно наказание глоба в размер на 1647,80лв., както и на основание чл.124, ал.1 от с.з. е постановено отнемане в полза на държавата на стоките-предмет на нарушението.

Касаторът счита постановения съдебен акт за незаконосъобразен, необоснован и постановен при съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Оспорва по същество извършване на вмененото му нарушение, като посочва, че същото не е доказано. Иска се отмяна на решението и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява, не се представлява и не прави искания.

Ответникът по касация – началник на Митница Бургас, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност проведено оспорване. Пледира за потвърждаване решението на районния съд като правилно и законосъобразно.

 

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас по същество е приел, че е осъществен състав на нарушение по смисъла на чл.126 от ЗАДС, тъй като в дома на касатора и в лекия му автомобил, на 17.11.2011г. е била открита акцизна стока – 220бр. кутии цигари, за които не е наличен документ, удостоверяващ начисляването, обезпечаването или плащането на дължимия за тях акциз, който е в размер на 823,90лв. Съдът не е кредитирал твърденията на лицето за недоказаност на обвинението в извършителство на административното нарушение. Изложените в тази насока подробни мотиви се споделят и от настоящия съдебен състав.

В хода на образуваното ДП №505/2011г. по описа на ОДМВР-Бургас Н.Д. е бил разпитан в качеството на свидетел. Същият заявил, че в началото на месец ноември заедно с колегата си С. Х. решили да закупят голямо количество цигари. Отишли до ресторант Ч. в ***, с автомобила на Д. марка Мерцедес Е-290, с peг.№А-1545-КВ. Халачев отишъл до друга кола и разговарял с трето лице. Д. стоял в автомобила през цялото време, като отворил отвътре багажника му, в който Х. сложил един бокс цигари марка Мерилин. Впоследствие при разделяне на цигарите, Д. видял, че същите са без поставен акцизен бандерол. Относно иззетите от дома му цигари, Н.Д. посочва, че на 17.11.2011г. в дома му в к-с Славейков, бл. 13А дошли полицейски служители, които го попитали дали има цигари без бандерол. Той признал, че има и същите са за лична употреба. Тютюневите изделия били иззети от органите с нарочен протокол.

При извършената служебна проверка настоящият съдебен състав установи, че въз основа на прецизно установената фактическа обстановка районният съд е направил обосновани и законосъобразни изводи относно правната квалификация и съставомерността на деянието, извършено от касатора. Правилно е становището, че не са допуснати съществени процесуални нарушения в административно наказателното производство, които да водят до отмяна на обжалваното наказателно постановление. В случая е безспорно, че извършеното от Д. административно нарушение е наказуемо за физическите лица с глоба в двойния размер на дължимия акциз. Нарушението е описано подробно и ясно в наказателното постановление, посредством всички индивидиулизиращи го белези, като е предоставена възможност на лицето, сочено като нарушител да разбере какво точно деяние му е вменено. 

С оглед изложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното Административен съд Бургас ХVІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ в сила решение № 157/29.01.2014г., постановено по НАХД № 5147/2013г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 462/11.11.2013г. на началника на Митница Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:       1.                                      2.