ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 14.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети май                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 504 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.К.М., редовно уведомен, не се явява. За него адвокат П., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на ТД на НАП гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Л.К.М. против Решение № 7/29.01.2013година на директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което е потвърден Акт за установяване на задължения по декларация №1218569/07.12.2012 година издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата. Моля да се има предвид, че обжалваме само по Акт за установяване на задължения по декларация. По отношение на Акта за прихващане или възстановяване, то обжалването му е пред друг орган и по друг ред и това производство е  спряно.

Моля да приемете приложените към жалбата писмени доказателства.

Представям и моля да приемете и копие от лична амбулаторна карта и експертно решение №449 от 33 заседание проведено  от ТЕЛК на 15.02.2006година, тъй като приложеното по делото на стр. 53 решение е само първа страница. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането им.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представените с  преписката доказателства. Не възразявам да се приемат представените в днешното съдебно заседание доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание  писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ П.: Моля г-жо председател да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и отмените Акт за установяване на задължения по декларация, както и постановения отказ да се ползва претендираната от доверителя ми преференция по чл.18 от ЗДДФЛ, във връзка с изискуемите обстоятелства за отчетната 2011 година, а именно валидно решение на ТЕЛК и навършване на 65 година на лицето. В случая нямаме спор по фактите, въпросът е по-скоро правен. Държа да отбележа, че отказът е мотивиран най-вече с това, че процесното решение на ТЕЛК със срок на валидност до 01.02.2007 година  действителност е пожизнено такова. Доверителят ми реално е правил постъпки за издаване на ново решение на ТЕЛК, във връзка с хроничните му две заболявания, едното поставен бай пас за исхимична болест на сърцето, което е трайно заболяване и открито в последствие онкологично заболяване– левкимия, при  което от ТЕЛК- Бургас, са казали че решението е пожизнено, нищо че е определен срок до 2007 година. С оглед на това, че е пожизнено решението, поради трайните заболявания на доверителя ми, това решение е заверявано  два пъти – веднъж на 20.02.08 година и втори път на 19.03.2012 година. Посочили сме и изричните текстове от материалния закон, поради което законодателя приема, че в подобни случаи, като на доверителя ми, решенията на ТЕЛК са пожизнени и на това основание, както казах и на вършените 65години лицето има право да ползва данъчното облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ. В този смисъл е и трайната практика на ВАС, която моля да имате предвид при постановяване на Вашето решение. Моля да се произнесете с решение, с което да отмените обжалвания административен акт, ведно с направения отказа. Моля да ни се присъдят направените разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо административен съдия, моля за решение с което да потвърдите обжалваното решение на директора на ТД на НАП и потвърдения с него АУЗД като правилни и законосъобразни. Считам, че решението и АУЗД потвърдено с него са издадени съобразно буквата на закона, съобразно представените доказателства и с оглед конкретната фактическа обстановка. Органите на НАП не са медицински органи и няма как да гадаят дали едно решение на ТЕЛК е пожизнено или не, ако в него не е записано изрично, т.е. ние не можем да знаем кое заболяване е трайно и кое не е. В тази връзка г-жо съдия, с оглед така наличните доказателства по делото считам, че решението на директора на НАП-Бургас е съобразено с буквата на закона.

 

АДВОКАТ П.: Във връзка с казаното от ответната страна, че действително органите по приходите не могат да знаят кога решението на ТЕЛК  е валидизирано и се хваща за буквата на закона, отбелязвам  че е записано в решението срока, като след това има отбелязване със заверката 20.02.2008 година „валидно”. Като заверката е поставена от същия орган - ТЕЛК, общ ТЕЛК, МБАЛ-Бургас, т.е. от същия орган издал експертното решение. Искам да кажа, че след като е изтекъл срокът, решението е валидно и след тази дата, защото е заверено от същия орган който го е издал.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: