О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Бургас, 02.05.2011.

 

 

 

            Административен съд гр.Бургас, шести състав, в закрито съдебно заседание на втори май две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                             СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа административно дело № 504 по описа за 2011г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по възражение, подадено от адв. Владимир Тодоровски, в качеството му на процесуален представител на Добрин Иванов Иванов и „ЕМОНА 2000” ЕООД гр. София, представлявано от Добрин Иванов Иванов против „ принудително изпълнение, възложено с писмо изх. № СЛ- 1198- 09- 133/ 21.12.2010г. на Зам . началника на ДНСК”, като същевременно се иска спиране на изпълнението  на Заповед № ДК- 02- БС- 79/16.10.2008г.на Началника на РДНСК гр.Бургас”.

С жалба- уточнение от 4.04.2011г. се иска, съдът да установи, че „ по отношение на имотите собственост на Добрин Иванов Иванов и „ЕМОНА 2000” ЕООД гр. София, представлявано от Добрин Иванов Иванов, Заповед № ДК- 02- БС- 79/16.10.2008г.на Началника на РДНСК гр.Бургас за принудително изпълнение , възложено с писмо № СЛ- 1198- 09- 133/ 21.12.2010г. на зам. началника на ДНСК, е ирелевантна, не следва да бъде изпълнявана, и на осн. чл. 217 ал.2 от ЗУТ да бъде спряно, възложеното с цитираното писмо принудително изпълнение”.

С последваща молба от 29.04.2011г. жалбоподателите заявават, че предявявт искане на осн. чл. 251 ал.1 от АПК във вр. с чл. 250 ал.1 АПК за прекратяване на незаконните действия, извършвани от административния орган и искат съда да разпореди тяхното прекратяване.

Съдът, намира, че жалбата е недопустима поради липса на правен интерес и като такава следва да бъде оставена без разглеждане.

Със Заповед № ДК- 02- БС- 79/16.10.2008г.,издадена от  Началника на РДНСК гр.Бургас е разпоредено да бъде премахнат установен незаконен строеж „Четири едноетажни масивни сгради” в ПИ № 023053, местност „Калдери”, землище на с. Емона ,Община Несебър, изпълнен от Е. М. Т..

На 10.09.2009г. на Е.М.Т. на осн. чл. 277 ал.1 АПК е изпратена покана за доброволно изпълнение, получена на 26.09.2009г.

С писмо изх. № СЛ- 1198- 03- 628/ 21.05.20120г. Директор Дирекция „ОД и АО” при ДНСК, уведомява началника на сектор Бургас при РДНСК Югоизточен район, че следва съобразно възложените правомощия да продължи процедурата по принудително премахване на незаконния строеж, като уведоми изпълнителят му за стойността на премахването и за възможността да изпълни доброволно.

На 24.11.2010г., Е. М. Т. е уведомен с писмо, подписано от Началник РДНСК Югоизточен район, че е определен изпълнител за принудително премахване на постройките, предмет на заповедта, като е посочена и стойността на действието по премахването.

С писмо № БС- 3659- 09- 355/ 30.12.2010г. Зам. началника на ДНСК гр. София възлага принудително изпълнение на Заповед № ДК- 02- БС- 79/16.10.2008г.на Началника на РДНСК гр.Бургас, за премахване на незаконен строеж ”Четири едноетажни масивни сгради”, находящ се в ПИ № 27454.23.53, местност Калдери, землище на с. Емона, общ. Несебър на „ПОМА ГРУП” ЕООД гр. Бургас за периода 10.01.2011г. до 15.02.2011г.

Жалбоподателите се легитимират като собственици на имот с идентификатор № 27454.23.85, с. Емона, м. Калдери по кадастрална карта на с. Емона, общ. Несебър, одобрена със Заповед №  РД- 18- 47/ 03.10.2005г. на Изп. директор на АК, последно изменена със заповед № КА- 14- 02- 567/ 28.05.2009г. на Началник на СГКК гр. Бургас. В подадената на 4.04.2011г. жалба изрично посочват, че имота в който се намират незаконните строежи, предмет на заповедта за премахване не са тяхна собственост.

Този факт  се потвърждава и от представените от ответника доказателства, удостоверяващи идентичност между имота, посочен в подлежащия на изпълнение акт- ПИ 023053 и този, посочен във възлагателното писмо - № 27454.23.82 / л. 36- 38 от делото/.

На първо място съдът, приема, че се оспорва писмо № БС- 3659- 09- 355/ 30.12.2010г. Зам. началника на ДНСК гр. София възлага принудително изпълнение на Заповед № ДК- 02- БС- 79/16.10.2008г.на Началника на РДНСК гр.Бургас, предвид текстовото индивидуализиране на акта и неточност на посоченото цифрово обозначение, което представлява постановление по см. на чл. 294 АПК.

Според разпоредбата на чл. 295 АПК право на жалба имат страните в производството по изпълнението, както и третите лица, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати от него.

В случая страна- длъжник в производството по изпълнението на Заповед № ДК- 02- БС- 79/16.10.2008г.на Началника на РДНСК гр.Бургас е Е.М. Т..

За да имат право на жалба като трето лице, жалбоподателите следва докажат наличие на правен интерес, а именно права, свободи или законни интереси, засегнати от изпълнението. Правото на собственост върху недвижим имот, граничещ с имота, в който се намират незаконно построени сгради, подлежащи на принудително премахване не може да обоснове извод за наличие на правен интерес в посочения по- горе смисъл.

Като акцесорно по отношение на жалбата против постановлението на органа по изпълнението, следва да се остави без разглеждане и искането за спиране на изпълнението на Заповед № ДК- 02- БС- 79/16.10.2008г.на Началника на РДНСК гр.Бургас.

Не са налице и предпоставки за допустимост на искането, направено по реда на чл. 251 ал.1 от АПК във вр. с чл. 250 ал.1 АПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 250 от АПК, всеки който има правен интерес, може да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона. Производството по този ред е предвидено за защита срещу всякакви фактически действия, които не се извършват в изпълнение на административни актове или на закона.

В случая липсват данни в имота, собственост на жалбоподателите -№ 27454.23.85  да се извършват каквито и да било действия. Такива се извършват в имот № 27454.23.82, по отношение на който жалбоподателите нямат никакви права.

Отделно от това, както вече бе посочено, действията по премахване на незаконно построени сгради се извършват в изпълнение на административен акт- Заповед № ДК- 02- БС- 79/16.10.2008г.на Началника на РДНСК гр.Бургас, факт обуславящ неприложимостта на реда за защита, уреден с разпоредбите на чл. 250 – 254 АПК.

На основание изложените съображения и на осн. чл.159, т.4 от АПК, Бургаският административен съд, ІV-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на адв. Владимир Тодоровски, в качеството му на процесуален представител на Добрин Иванов Иванов и „ЕМОНА 2000” ЕООД гр. София, представлявано от Добрин Иванов Иванов против  принудително изпълнение, възложено с писмо изх. № БС- 3659- 09- 355/ 30.12.2010г. Зам. началника на ДНСК гр. София.

ОСТАВЯ без разглеждане искането на адв. Владимир Тодоровски, в качеството му на процесуален представител на Добрин Иванов Иванов и „ЕМОНА 2000” ЕООД гр. София за спиране на изпълнението на Заповед № ДК- 02- БС- 79/16.10.2008г.на Началника на РДНСК гр.Бургас.

ОСТАВЯ без разглеждане искането на адв. Владимир Тодоровски, в качеството му на процесуален представител на Добрин Иванов Иванов и „ЕМОНА 2000” ЕООД гр. София на осн. чл. 251 ал.1 от АПК във вр. с чл. 250 ал.1 АПК за прекратяване на незаконните действия, извършвани от РДНСК Югоизточен район сектор Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №504/2011 год. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                            СЪДИЯ: