ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 09.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На девети юли                                          две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 503 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:33 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.З.Я., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат П., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Созопол, редовно уведомен, се представлява от адвокат Й., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Не се явява вещото С.И..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от вещото лице С.И. вх. № 7574/04.07.2018 г., в която сочи, че поради възникнали лични и служебни ангажименти не е изготвил възложената му експертиза. С оглед на това моли за предоставяне на допълнително време за изготвяне и представяне на същата.

 

АДВОКАТ П.: Запознати сме с молбата на вещото лице.

Поддържаме си доказателствените искане.

Моля да предоставите допълнително време на експерта да изготви заключението.

АДВОКАТ Й.: Предвид, че за нас се явява първо заседание, искам да изразя становище. Ние оспорваме жалбата като изцяло неоснователна. Моля да се приеме административната преписка. В тази връзка, в случай, че жалбоподателят има допълнителни искания за представяне на доказателства и други, моля да направи същите в днешно съдебно заседание с цел да не се отлага делото евентуално за допълнителни заседания с цел представяне на доказателства, макар че считаме, че всички необходими, съдържащи се в общината доказателства, послужили за издаването на оспорвания административен акт, са представени.

Не възразяваме против назначената експертизата с така поставените задачи, като считам, че те са от съществено значение за изясняване на фактическата обстановка, с оглед на което не се противопоставям да бъде уважена молбата на вещото лице.

Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на адвокат П. да изчерпи всички свои доказателствени искания.

 

АДВОКАТ П.: Нямаме допълнителни доказателствени искания.

Пред първото съдебно заседание сме изразили становище, че не е пълна административната преписка и сме поискали да задължите административния орган да я попълни.

АДВОКАТ Й.: Нека да конкретизира в днешно съдебно заседание колегата какво точно иска да бъде представено.

 

Съдът като намери, че следва да уважи искането на пълномощника на ответника и на вещото лице,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на пълномощника на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да конкретизира по делото кои документи не са представени от ответника като част от административната преписка по издаване на оспорения административен акт, като посочи конкретно същите с цел изискването им от ответника.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице да изготви заключението си и представи същото в срока по чл. 199 от ГПК за следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.10.2018 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението и за насроченото съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: