ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 19.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На деветнадесети май                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 503 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

         За жалбоподателя Д.  П.Н. - редовно уведомена се явява  адв. Д. – представя пълномощно.

         За ответника Началник на РДНСК Югоизточен район - редовно уведомен, се явява юк. К. - представя пълномощно.

         Заинтересованата страна К.П.П. - редовно уведомен не се явява.

         Заинтересованата страна Я.П.Г. - редовно уведомена, не се явява.

         Заинтересованата страна О.П.П. - редовно уведомен, не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Оспорването се разглежда за втори път пред настоящия съд след постановяване на отменително решение № 2548 от 10.03.2015г. по адм. дело № 9583/2014 г.

 

         С оглед цитираното решение        съдът счита, че следва да изясни допълнително фактическата обстановка по спора посредством процесуалната възможност на чл.176 ГПК, вр. с чл. 144 АПК.

 

         СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: адв.Д., твърдите ли че за имота през 1976 г. има приет ПУП?

 

         Адв. Д.:  Не мога да гарантирам, но по думите на жалбоподателката и нейния съпруг и заинтересованата страна Я.Г., съм се запознал с представените нотариално заверени декларации на двамата свидетели, участвали в строежа на постройката, и наистина тази сграда е построена през лятото на 1986 г.

 

         ВТОРИ ВЪПРОС НА СЪДА: В изявление при оспорването на административния акт твърдите, че има разлики между констативния акт, който сте получил и този, приложен по делото. В какво се изразяват тези разлики?

 

         Адв. Д.: Моля да се запознаете с констативния акт, който е представен по преписката. Разликата се изразява в това, че констативният акт, с който разполага моята доверителка, в графата „проверката се извърши в присъствието на” -  липсва отбелязване на лицата, в чието присъствие е била извършена проверката. Съответно в констативния акт, който се намира в преписката на л.28 от делото, на същото място има ръкописно отбелязване „отсъстват”. Други разлики между констативните актове не съм установил.

 

         СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: При първоначалното оспорване на административния акт твърдите, че има противоречие между КА № 24/17.01.2011г. и КА № 81/15.03.2011г. Можете ли да уточните в какво се изразяват противоречията, които сте твърдял, че съществуват?

 

         АДВ. Д.: На КА № 24/17.01.2011г.  в графата „проверката се извърши в присъствието на” липсва отразяване, а на КА № 81/15.03.2011г.  е записано „в отсъствието на”. В КА № 81/15.03.2011г.  липсва окомерна скица. В КА № 81/15.03.2011г., стр.2 е записано, че контролният орган се позовава на Констативен акт № 22, а такъв акт не е приложен никъде. Записано е в КА № 81/15.03.2011г., че проверяваният строеж на съответства на ПУП и дори е с черен шрифт, в няколко абзаца има три противоречиви становища – първо, че няма ПУП, второ, че строежът не съответства на ПУП и трето, че е нарушен действащия ПУП. Защо в продължение на два месеца една и съща комисия е извършила две проверки и е издала два различни акта - КА № 24/17.01.2011г. и КА № 81/15.03.2011г. ?

 

         СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Единият от констативните актове е основание за започване на производство по чл.225 от ЗУТ , а другият № 24/17.01.2011г. - е основание за спиране на строителството по чл.224 от ЗУТ.

 

         Предвид отменителното решение на Върховен административен съд, настоящият съдебен състав счита, че на основание чл.171, ал. 4 АПК следва да укаже на жалбоподателя, че за определени обстоятелства не сочи доказателства. По делото са представени декларации от две лица, това са С.В.М. и Н.Р.Щ. С тези декларации са направени изявления относно годината на построяване на процесната сграда. Тези декларации имат характер на свидетелски показания, а свидетелските показания в гражданския и съответно в административния процес се получават по друг процесуален ред. Писменото деклариране на обстоятелства е допустимо в административното производство по узаконяване на незаконен строеж, но в производството по съдебното оспорване на заповед за премахване на строеж, писмените декларации от трети лица, имащи характер на свидетелски показания, не следва да бъдат кредитирани. Отделно, предвид отговорите на процесуалния представител   на жалбоподателя и твърдения от административния орган отрицателен акт в обжалваната заповед – липса на влязъл в сила подробен устройствен план за имота, в който е изградена сградата, съдът счита, че следва да укаже на жалбоподателя, че доказателствената тежест за опровергаването на този отрицателен факт е възложена върху него, ако жалбоподателят твърди, че е налице към момента на извършване на строежа подробен устройствен план за имота той би следвало с доказателствените средства, предвидени от закона, да установи този факт, като по този начин опровергае отрицателния факт, заявен от административния орган.

         С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, че не ангажира доказателствени средства, с които да опровергае твърдението на административния орган, че за имота, в който е изградена сградата, липсва одобрен и влязъл в сила ПУП – към момента на реализиране на постройката.

         УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, че представените нотариално заверени писмени декларации са свидетелски показания, а получаването на свидетелски показания в този вид при съдебното обжалване на акта е недопустимо и съдът не би кредитирал подобни изявления.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Ще ангажирате ли доказателства съобразно указанията, които са Ви дадени?

 

         Адв. Д.:  Доколкото ми е известно свидетелката С. е починала. Н. е жив, но не може да сме сигурни, че ще го доведем, но ще направим опит да бъде доведен. Ще направя допълнително справка с моя доверител и ще направя изявление в следващото съдебно заседание.

 

         Съдът счита, че следва да даде възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да докаже твърденията си с оглед извършеното разпределение на доказателствената тежест в днешното съдебно заседание.

         Затова съдът счита, че не следва да приключи събирането на доказателствата днес.

         Разглеждането на спора следва да бъде отложено за друга дата.

 

         Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в следващото съдебно заседание при довеждане свидетелят Н.Р.Щ. от гр. Бургас, ж.к. „М.Р. бл.**, вх.*, ет.*.

 

Адв. Д.: По моя информация свидетелят вече не живее на този адрес. Моля да ми бъде издадено служебно удостоверение по силата на което да се снабдя със справка за деклариран постоянен и настоящ адрес на свидетеля, за да го доведем в следващото съдебно заседание.

 

Съдът счита, че искането е основателно.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКА СЛУЖЕБНО от Национална база данни „Население”, с която съдът разполага, писмена справка за деклариран постоянен и настоящ адрес за лицето Н.Р.Щ. с ЕГН **********.

След изготвяне на справката същата да бъде приложена към настоящото дело.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.09.2015 година от 13,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,15 часа.

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: