Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         1261                      07.07.2014г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                          ХVІ-ти състав

На двадесет и шести юни,                             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Румен Йосифов

Членове:           1. Любомир Луканов

                           2. Атанаска Атанасова

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Тони Петрова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 503 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Г.К.М., **********, от ***, против решение № 2362/27.11.2013г. постановено по н.а.х.д. № 4205 по описа за 2013г. на Районен съд Бургас. Съдебното решение се обжалва като неправилно. Излага възражения за допуснати съществени процесуални нарушения при издаването на електронния фиш касаещи неговия издател и реквизити, както и несъгласие с мотивите на районния съд. В жалбата се прави искане за отмяна на съдебният акт и потвърдения с него електронен фиш.

Ответникът  Областна дирекция на МВР-Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба и отмяна на обжалваното съдебно решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е потвърдил електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К, № 0649929, с който за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лева. За да постанови решението си съдът е намерил, че от формална страна обжалваният електронен фиш съдържа всички изискуеми реквизити, като възраженията на нарушителя досежно издаването на същия при допуснати съществени процесуални нарушения на ЗАНН са намерени от съда за неоснователни. Съдът е приел, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява съставомерност на констатираното деяние, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на лицето на соченото основание, с налагане на предвиденото наказание в съответната санкционна разпоредба.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Настоящата инстанция споделя мотивите на районния съд, които макар и кратки, законосъобразно са довели до потвърждаване на издадения електронен фиш.

Неоснователни са направените възражения за незаконосъобразност на електронния фиш поради липса на данни за издателя му и дата на издаване. Оспореният електронен фиш съдържа предвидените в нормата на чл.189, ал.4 от ЗДвП реквизити и е издаден по утвърдения образец от министъра на вътрешните работи. Следва да се има в предвид, че в случая разпоредбите на ЗАНН и по точно изискванията за съдържание на актовете за установяване на административни нарушения и наказателните постановления, не намират приложение, доколкото в ЗДвП е предвиден специален ред за ангажиране административнонаказателната отговорност на водачите на МПС посредством електронен фиш, при нарушение установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител. Също така, макар и Законът за движението по пътищата да предвижда, че влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление, това приравняване е само относно последиците, с които се ползват влезлите в сила наказателни постановление и електронни фишове и не обосновава необходимост от механично пренасяне по отношение на електронния фиш, на правилата за съставяне на наказателното постановление и неговите реквизити, въведени с разпоредбите на ЗАНН.

Нарушението за което е ангажирана отговорността на касатора и за което е издаден процесният електронен фиш касае превишаване на разрешената скорост, която е установена с пътен знак В-26, в какъвто смисъл е текстът на разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДвП. Предвид събраните по делото доказателства безспорно се установява съставомерност на констатираното нарушение, тъй като автомобилът е заснет при движение със скорост от 134 км/ч от автоматизирано техническо средство № 00209D32D4F9. Превишението на разрешената скорост от 90 км/ч е от 44 км/ч и попада в стойностите определени в нормата на чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, съгласно която размерът на глобата, за превишение над 40 км/ч в населеното място е 300 лева.

Настоящият съдебен състав намира за нужно да отбележи, че възраженията на касатора относно типа на техническото средство за засичане на скоростта на движение на управлявания от него автомобил, както и авторството на конкретното деяние съдът намира за неоснователни. От събраните в хода на производството доказателства безспорно се установява, че на посочената дата и час именно автомобилът на касатора е засечен при движение със скорост над нормативно разрешената с автоматизирана видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения, която се квалифицира като стационарно техническо средство и е преминала всички необходими изпитания и проверки, съгл. представените удостоверение и протокол на Института по метрология (л.9-10). В обжалвания електронен фиш изрично е цитирана дадената от законодателя възможност на санкционираното лице на основание чл.189, ал.5 от ЗДвП, в 14-дневен срок да предостави писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението и копие на свидетелството му за управление на МПС, въз основа на които да се анулира издадения фиш. В законоустановения срок такива действия не са предприети от страна на лицето, поради което с оглед нормата на чл.188, ал.2 от ЗДвП, правилно е било санкционирано, в качеството му на собственик на автомобила. Електронният фиш е изпратен по пощата с писмо с обратна разписка, надлежно връчен е лично на касатора и е обжалван в срок. 

С оглед изложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, първоинстанционното решение, като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас ХVІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2362/27.11.2013г. постановено по н.а.х.д. № 4205 по описа за 2013г. на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                                                                                          2.