ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 24.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и четвърти юни                      две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 503 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 14:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.К.М., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП Бургас, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

На повторното именно повикване в 15:40 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.К.М., редовно уведомен, не се явява. Същият се представлява от адвокат П., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП Бургас, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилата от Л.К.М. *** жалба против Акт за установяване за задължение по декларация № 1218566/07.12.2012 г., издаден от Е.И.С. – инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас,, ведно с акт за прихващане или възстановяване №1216081/25.11.2012 г., издаден от Е. Г. Д. – ръководител екип ПИОД в сектор „ Прием и обработка на декларации” При Дирекция „Обслужване” към ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение № 9/29.01.2013 г. на Директора на ТД на НАП Бургас, относно отказ за ползване на данъчно облекчение по реда на чл. 18 ЗДДФЛ и възстановяване на ДДФЛ в размер на 792 лева за отчетната 2009 г. по годишна данъчна декларация, с искане за отмяната им  като неправилни и незаконосъобразни и на основание чл. 160, ал. 3 ДОПК да върнете преписката на ТД на НАП Бургас с указания по прилагането на материалния закон.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете процесното експертно решение на  ТЕЛК.

Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт писмени документи, както и днес представеното от адвокат П. Експертно решение №0449/15.02.2006 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и отмените акта за установяване за задължение по декларация, т.е. отказа на органа по приходите от ТД на НАП да признае правото на данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ във връзка с полученото от доверителя ми инвалидизиране на база процесното експертно решение и съответно навършена възраст 65 години през 2008 година за пенсия и по съображения, подробно изложени в жалбата. Обръщам внимание на въпросното експертно решение, което органът по приходите не приема, че независимо от обстоятелството, че същото е издадено със срок на валидност от 1 година до 01.01.2007 г., предвид навършване на опредЕ. възраст и инвалидизирането на доверителя ми, същото е заверявано още на 20.02.2008 г. и през м. март 2012 г. по силата на Закона за здравето става пожизнено, т. е. опредЕ.та инвалидност от 80 %  е пожизнено опредЕ.. С оглед на това и навършените години, лицето има право да ползва преференции по чл.18 от ЗДДФЛ, поради което моля да бъде уважена жалбата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: