Р Е Ш Е Н И Е  № 624

 

Град Бургас,  11.05.2011г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на единадесети април 2011 година, в публично заседание в състав :

 

СЪДИЯ: Станимира Друмева

 

при секретаря С.Х., като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 503 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на § 4к, ал.6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Образувано е по жалба, подадена от К.Г.С.,***, и Г.К.С.,***, против Заповед № РД-09-4 от 7.01.2011г., издадена от областен управител на Област Бургас на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността ”Сухото дере” и местността ”Пирамидата”, землище на с.Изворище, община Бургас, област Бургас, в частта му относно новообразуван имот № 149.292 и новообразуван имот № 149.1221.

Жалбоподателите твърдят, че са съсобственици на поземлен имот № 292 по плана на местност „Сухото дере”, землището на с.Изворище, община Бургас, област Бургас. Сочат, че при заснемането имот № 292 е фактически с площ, по-голяма от тази, посочена в техните нотариални актове за собственост в размер на 1 200 кв.м., поради което от него е отделен и образуван нов имот № 149.1221, който е предоставен на наследниците на К.И.А.. Възразяват срещу заповедта на областния управител в оспорената част за това, че имат бита сонда и засадени овошки в отнетото място. Изразяват желанието си от имот № 292 да бъде отнета площ откъм западната улица или имотът да остане в старите си граници и те да закупят площта от него над 1 200 кв.м., която не притежават. Молят за решение в този смисъл.

В съдебно заседание и по съществото на спора, жалбоподателите се явяват лично и поддържат оспорването. Желаят съсобственият им имот да остане с границите, описани в техните нотариални актове за собственост, поради което молят съда да отмени заповедта в оспорената част.

Ответникът – Областен управител на Област Бургас, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна. Счита, че имотът на жалбоподателите, така както е нанесен в ПНИ, е с площ, посочена в представените от жалбоподателите нотариални актове, а самият план е съобразен с постройките в този имот, със закона за собствеността и ползването на земеделските земи и с правилника за приложението му.  

Заинтересованата страна В.И.В., редовно уведомена, не се явява и представлява в съдебно заседание и не изразява становище по подадената жалба.

Заинтересованата страна М.К.А. заявява в съдебно заседание, че не притежава нива в местността „Сухото дере” и не познава жалбоподателите.

Заинтересованите страни К.Д.И. и М.С.И. считат, че притежаваните от тях като съпрузи земи нямат връзка с оспорването.

Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

С оспорената Заповед № РД-09-4 от 7.01.2011г., на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от Правилника за приложение на закона за собствеността и земеделските земи (ППЗСПЗЗ), областният управител на Област Бургас е одобрил плана на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността ”Сухото дере” и местността ”Пирамидата”, землище на с.Изворище, община Бургас, област Бургас. Заповедта е обнародвана в ДВ, бр. 8/25.01.2011г. и съобщена чрез в.”Черноморски фар”, бр. 17/26.01.2011г., в.”Новинар”, бр.22/27.01.2011г. и в.”Република” от 28.01.2011г.

Жалбоподателите се легитимират всеки един от тях като собственик на 600 кв.м. идеални части от имот пл. № 292, целият с площ от 1 200 кв.м.,  за който имот е отреден парцел I от квартал 34 по плана на местността „Сухото дере”, в землището на с. Изворище, област Бургаска. Правото си на собственост те са придобили по реда на  параграф 4а от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, видно от Нотариален акт за собственост върху земеделска земя № 71, том XVIII, дело № 10551/93г. и  № 70, том XVIII, дело № 10551/93г.  на нотариус при Бургаския районен съд – Д.Р., представени с административната преписка по оспорването. Съгласно представената на л.6 от материалите по делото извадка на помощния план по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ на местността „Сухото дере”, село Изворище, съсобственият на жалбоподателите имот е нанесен с № 149.292 и представлява бивш имот № 54 по плана на местността, в сила преди образуването на трудовокооперативните земеделски стопанства и държавните земеделски стопанства, който е записан на наследниците на К.И.А.. В плана на новообразуваните имоти, изработен съобразно помощния план, имот № 149.292 от помощния план, не е отразен в същия си вид. Видно от скица № 20/23.02.2011г., издадена от дирекция „Устройство на територията” при Община Бургас,  скица № 12/14.02.2011г., издадена от Община Бургас, и скица № 13/14.02.2011 г., издадена от Община Бургас, от него са формирани два нови имота – новообразуван имот № 149.292, с площ от 1 200 кв.м, съобразно нотариален акт № 70, том XVIII, дело № 10551/93г.  на нотариус при Бургаския районен съд – Д. Р. и нотариален акт № 71, том XVIII, дело № 10551/93г. на същия нотариус, записан в регистъра към ПНИ като собственост на двамата жалбоподатели, и новообразуван имот № 149.1221, с площ от 529 кв.м, записан в регистъра към ПНИ като собственост на наследниците на К.И.А..

 Жалбоподателите възразяват срещу оспорената заповед, потвърждаваща ПНИ в частта, с която е изменена регулационната граница на имот № 292 по плана на местността „Сухото дере”, село Изворище, и от него е образуван и нанесен нов имот № 149.1221 с площ от 529 кв.м.

При тази фактическа установеност Бургаският административен съд обосновава следните правни изводи:

Жалбата е подадена против подлежащ на контрол за законосъобразност административен акт и от лица с правен интерес – собственици на имот, засегнат от плана, в законоустановения по чл.149, ал.1 от АПК срок, пред надлежен съд, отговаря на изискванията на чл.150 и чл.151 от АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган предвид разпоредбите на  §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, които овластяват областния управител да одобрява плана на новообразуваните имоти и регистъра към него. Актът е издаден в предписаната по чл.59, ал.2 от АПК форма и в съответствие с целта на закона. При издаването му са спазени всички процесуалноправни разпоредби на закона. Заповедта е обнародвана в ДВ в законоустановения срок и е разгласена чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни ежедневника, съгласно изискването на §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

Относно материалната законосъобразност на оспорената заповед, съдът счита, че тя е издадена в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби.

Съгласно § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ помощен план и план на новообразуваните имоти се изработват за земите, предоставени на граждани въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Съгласно ал. 4 на същия текст, редът за тяхното изработване, приемане и съобщаване се определят с ППЗСПЗЗ. В чл. 28, ал. 4 от ППЗСПЗЗ още веднъж е подчертано, че с плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ се установяват границите на имотите, правото на собственост върху които се придобива, съответно възстановява, по реда на § 4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и при условията на § 4а, 4б и 4з от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ. Съгласно същата разпоредба данните за собствеността на новообразуваните имоти се записват в регистър на имотите, който е неразделна част от плана на новообразуваните имоти. Планът на новообразуваните имоти се изработва в графичен и в цифров вид. Следователно с посочените планове се устройват териториите, върху които правото на ползване е трансформирано в право на собственост по реда на § 4а и § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ. Съгласно разпоредбата на §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ гражданите, чието право на ползване се превръща в право на собственост съгласно § 4а, ал. 1 от ПЗР на същия закон, придобиват собствеността на земята до 600 кв. м, а тези по § 4б, ал. 1 - до 1000 кв. м. След отреждането на ползвателите, чието право е трансформирано в право на собственост на съответни имоти, с оглед изискванията на § 4з, ал. 2 от ЗСПЗЗ, разликата над 600 кв. м, съответно над 1000 кв. м. до фактически ползваната земя се възстановява на бившите собственици за образуване на нови имоти с размери не по-малки от 250 кв. м. Единствено ако разликата до признатото право на собственост и действително ползвания имот е по-малко от 250 кв. м., ползвателят може да придобие собственост след като заплати на собственика с възстановено право на собственост по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ земята по пазарна цена. В случая разликата е повече от 250 кв. м, поради което законосъобразно за бившите собственици е образуван нов имот № 149.1221, с площ от 529 кв.м. Съгласно разпоредбата на чл.28, ал.6 от ППЗСПЗЗ с плана на новообразуваните имоти на всеки правоимащ по § 4а и 4б в съответствие с изискванията на § 4з от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ се определя имот, като местоположението му се съобразява със съществуващите в него сгради и съоръжения или трайни насаждения. В случая на жалбоподателите е определен новообразуван имот, местоположението на който е съобразено с постройките, изградени в неговата североизточна част, видно от представените по делото скици. Имотите запазват границите и размерите си, когато площта им не надвишава 600 кв. м., съответно 1000 кв. м., и имат осигурен достъп до улица или път. Съгласно чл.28, ал.7 от ППЗСПЗЗ разликата над 600 кв. м. и над 1000 кв. м. до фактически ползваната земя се възстановява на бившия собственик за образуване на нов имот (имоти) с размер не по-малък от 250 кв. м. Всеки нов имот се образува от една или повече съседни разлики, които се възстановяват на един и същ собственик. Разликите, от които не може да се образува нов имот, остават в имота, определен за ползвателя. Според ал.5 на същия член, планът се изработва с оглед правилното устройство на територията, като за всеки имот се осигурява достъп до улица или път с минимална широчина между границите на имотите – 5 м., а по изключение при проектиране на задънени улици най-малко 3.5 м. Или, налице е изискване, установено с правна норма, всеки от новообразуваните имоти да има достъп до път или улица.

От събраните по делото писмени доказателства се установява, че по плана на новообразуваните имоти на жалбоподателите е отреден имот № 149.292, с площ от 1 200 кв.м., разположен върху част от имот № 149.292 по помощния план. Площта на отредения им новообразуван  имот съответства на площта на имот пл. № 292, който те притежават в съсобственост, съгласно двата нотариални акта за собственост, цитирани по-горе. Предвид това съдът намира, че са спазени изискванията на §4з, ал.1 от ПЗР от ЗСПЗЗ. В случая местоположението и площта на новообразуваните имоти № 149.292 и № 149.1221 е преценено от административния орган с оглед техническите изисквания при изготвяне на плана и съобразно разпоредбите на чл.28, ал.4, ал.5, ал.6 и ал.7 от ППЗСПЗЗ, като е осигурен достъп на имотите до улица.

Жалбоподателите не претендират, че притежават по-голяма площ от тази на отредения им  имот № 149.292 по ПНИ, нито възразяват, че той е записан в регистъра към този план на наследниците на К.И.А.. Основният спор между тях и ответника по жалбата относно законосъобразността на ПНИ в частта, в която е образуван новия имот № 149.1221, е във връзка с твърденията на жалбоподателите, че в качеството си на ползватели са засадили овошки и са били сонда в новообразувания имот преди отделянето му от имот пл.№ 292 и отреждането му на бившите собственици. Жалбоподателите не са ангажирали доказателства в подкрепа на тези си твърдения, въпреки дадените от съда указания в тази насока на основание чл.171, ал.4 от АПК. Не са ангажирани и доказателства в подкрепа на доводите на жалбоподателя К.С., изложени в съдебно заседание, че той е изградил постройки в този имот. Напротив, тези доводи  се опровергават от представените с административната преписка скици, видно от които в новообразувания  имот № 149.1221 не са изградени постройки, както и липсва отразяване на съществуващи овощни насаждения. Съдът намира, че дори да бяха доказани твърденията на жалбоподателите в гореизложения смисъл, това не би представлявало законно основание имот пл.№ 292 да остане в старите си граници, а жалбоподателите да заплатят разликата в квадратурата, която фактически ползват, но не притежават съгласно нотариалните си актове за собственост, тъй като не е налице хипотезата на §4з, ал.2, изр.второ от ПЗР на ЗСПЗЗ, съгласно която това е единственото възможно решение в случаите, в които разликата над 600 кв.м. и над 1000 кв.м. до фактически ползваната земя от даден имот е с размер по-малък от 250 кв.м. и от нея не може да се образува нов имот.

Отделно следва да се посочи, че видно от съдържанието на представените два нотариални акта (описанието на недвижимите имоти и посочените граници), в случая административният орган е съобразил в максимална степен местоположението на земеделските земи от по 600 кв.м. съгласно титулите за собственост на жалбоподателите.

Предвид изложеното и след както се установи, че жалбоподателите са вписани като собственици на процесния имот, което е в съответствие с разпоредбата на чл.28 от ППЗСПЗЗ, и като такива отразени в плана на новообразуваните имоти, утвърден с обжалваната заповед на областния управител, съдът приема, че същата е законосъобразна по отношение на новообразуваните имоти № 149.292 и № 149.1221, находящи се в местността „ Сухото дере” в землището на с.Изворище, и жалбата срещу тази част от нея като неоснователна следва да се отхвърли.

Воден от горното и на основание чл.172, ал.2, предл. последно от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.С.,***, и на Г.К.С.,***, против Заповед № РД-09-4 от 7.01.2011г., издадена от областен управител на Област Бургас на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността ”Сухото дере” и местността ”Пирамидата”, землище на с.Изворище, община Бургас, област Бургас, в частта му относно новообразуван имот № 149.292 и новообразуван имот № 149.1221.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.                                                   

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: