ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 15.05.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети май                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 502 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Н.З.Я., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. П., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – кмет на община Созопол, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя  и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Н.З.Я. против мълчалив отказ на кмета на община Созопол по искане за спиране на административното производство по реда на чл. 225а, ал. 1 ЗУТ, обективирано във Възражение с вх. № 94-00-30 от 22.12.2017 г. 

 

Адв. П.: Поддържам жалбата на моята доверителка. Запознах се с административната преписка. Считам, че същата не е представена в цялост. Административният орган не е представил всички намиращи се в него документи, които сме поискали с жалбата и по-точно всички входирани от нея заявления заедно с приложени заснемания, проекто-експертизи, геодезическо заснемане и становища във връзка с инициирана процедура за узаконяване на строежа на доверителката ми. В тази връзка моля да задължите ответника да представи в пълен обем административната преписка, като сме поискали. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

задължава ответника по оспорване в 7-дневен срок от получаване на съобщението да изпрати за прилагане по делото на липсващите по административната преписка документи и по-точно всички входирани от нея заявления заедно с приложени заснемания, проекто-експертизи, геодезическо заснемане и становища във връзка с инициирана процедура за узаконяване на строежа на жалбоподателката.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.07.2018 г. от 14,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: