ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,08.06.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осми юни                                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 502 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НИКМАР 12“ ЕООД, редовно уведомен, за него се явява адв.И.М. с представено пълномощно, находящо се на лист 15 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ж., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.М.: Няма пречки да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Ж.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.М.: Поддържам жалбата на посочените в нея основания. Нямам доказателствени искания.

 

         Юрисконсулт Ж.: Оспорваме жалбата на „Никмар 12“ ЕООД с управител Н.О. против мълчалив отказ на Изпълнителния директор на ИАРА да се произнесе по заявление-декларация за участие в разпределението на индивидуални квоти за улов на калкан за 2016г., като  считам същата недопустима, алтернативно неоснователна по следните съображения:

         Съгласно чл.58, ал.1 от АПК непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде актът. За да бъде налице мълчалив отказ по този член, следва административният орган да е бил длъжен по  силата на изрична законова разпоредба да се произнесе по заявлението, с което е сезиран.

         В Закона за рибарството и аквакултурите и приложението му в областта на Европейското и Българското законодателство няма изрично установен срок за произнасяне по заявление за включване в квотата за улов за 2016г. При липсата обаче на задължение за произнасяне в нормативно установен срок, не може да се формира мълчалив отказ. По закон няма срок, за да се произнесе по такова заявление. Административният орган има задължение да се произнесе, като издаде заповед за одобрени кораби, които да се включат в квотата, но няма задължение да се произнася за тези, които са неодобрени. Т.е. не налице подлежащ на обжалване мълчалив отказ.

         Моля да се направи едно уточнение в жалбата. Тъй като оспорващият твърди, че не е ясно какви са основанията за неиздаването на тази заповед и твърди, че административният орган не е посочил основание и оспорената заповед е издадена при незспазване на процесуалните правила, довело и до материалната й незаконосъобразност.

Бих искал да се уточни каква оспорена заповед визира жалбоподателя, поради което моля да оставите без движение жалбата, за да се уточни коя е оспорената заповед.

         Освен това, пред същия съд и със същите страни има образувано друго съдебно производство

                                                           

         Адв.М.: По отношение на уточнението за формулирането на нашата жалба уточнявам, че твърденията ни касаят нарушен процесуален ред и неспазване общите разпоредби на АПК за издаване на заповедта, което от една страна накърнява правото ни на защита; второ - води до субективна преценка и предпоставка за корупция кой кораб да бъде включен в одобрената квота за улов на калкан. Не е спазен процесуалният правен ред, не е издаден отказ.

         По отношение твърдението на процесуалния представител на ИАРА за наличие на друго производство:

След като изтече срокът за обжалване, самият орган се произнесе със заповед, с която одобрява корабите, на които предоставя специално разрешение за улов на калкан за 2016г. По време на депозиране на тази жалба, тази заповед не беше налична. В тази заповед не е включен корабът на моя доверител. Ние обжалваме отделно заповедта и е налице друга депозирана жалба. Считам, че следва да се обединят двете производства.

         В случая има образувано административно дело № 437/2016г. по описа на Административен съд-гр.Бургас от друг жалбоподател против ИАРА.     

Не споделям становището на процесуалния представител на ИАРА за наличие на препратки към специален закон, които да изключат общите правила на АПК, свързани с произнасянето на органа, както и неговото задължение за образуване на производство и за неговото придвижване.

 Считам, че е налице мълчалив отказ, предвид на което считам, че производството е допустимо.

 Смятам, че настоящото дело трябва да се присъедини към административно дело № 437/2016г. на Административен съд-гр.Бургас.

        

 

По искането за присъединяване на настоящото производство към административно дело № 437/2016г. съдът

 

ОБЯВИ, че ще се произнесе с определение в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: