ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 23.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и трети септември                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 502 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 12:25 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ  Х.Х.Б. и  М.О.Ф., редовно уведомени, се явява адвокат С., редовно упълномощен.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Руен, редовно уведомен, се явява адвокат Ж., редовно упълномощена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.А.Ф., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.М.О., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Ю.А., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ю.Х.Х., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.С.М., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.С.М., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.С.И., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо Председател, поддържам жалбата, с която почитаемият съд е сезиран.

С оглед обосноваване основателността на претенцията ни и установяване на значими обстоятелства, представям нарочна молба с доказателство по нея и с искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, с препис за ответника.

АДВОКАТ Ж.: Уважаема госпожо съдия, моля да оставите без разглеждане жалбата и прекратите образуваното въз основа на нея административно производство. Не са налице условията, визирани в чл.159, ал. 1, т. 2 и т. 4 от АПК. Жалбоподателите не са правосубектни и нямат правен интерес от оспорване с оглед на материалните и правните разпоредби на § 8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 131, ал. 2 от същия закон. Жалбоподателят Х.Б. не е собственик или носител на вещни права в процесните УПИ-та, засегнати от плана, предмет на обжалване, а имотът на М.Ф. не се засяга непосредствено от предвижданията на процедирания ПУП. Ако не уважите това мое становище, моля да отхвърлите оспорването като неоснователно и потвърдите като правилна и законосъобразна заповедта на Кмета на Община Руен, предмет на оспорване в настоящото производство.

Моля да приеме приложената административна преписка по издаване на оспорения административен акт като доказателство по делото. Други доказателства засега няма да соча.

Моля да ми се даде възможност, с оглед искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, в допълнителен срок и след запознаване подробно с молбата на жалбоподателите, да поставя евентуално допълнителни въпроси.

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо Председател, по въпроса за качеството на доверителите ми като заинтересовани страни по делото са представени документи за собственост и съдът ще прецени тяхната материална стойност. Самата общинска администрация ги е уведомила като заинтересовани страни. Освен това, те притежават постройки, в това качество са заинтересовани като носители на ограничени вещни права.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и представеното от адвокат С. в днешно съдебно заседание удостоверение за търпимост, както и да уважи искането на пълномощника на жалбоподателите за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените в писмената молба, депозирана в днешно съдебно заседание, въпроси.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и представеното от адвокат С. в днешно съдебно заседание удостоверение за търпимост № 115/07.05.2007 година.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените в писмената молба, депозирана от процесуалния представител на жалбоподателите в днешно съдебно заседание, въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лева, които да се внесат от жалбоподателите в 14-дневен срок от днес. След внасяне на депозита вещото лице ще бъде определено в закрито заседание

ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност да ангажират и други доказателства в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.11.2015 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени. Да се призове вещото лице

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: