Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№1025

 

гр. Бургас, 12. 06. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и втори май през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.А. и с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 502/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от А.С.Е. ***, против решение № 2641/27.12.2013г., постановено по н.а.х.д. № 2586/2013г. на Районен съд гр. Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление № 5888/12 от 20.12.2012г., издадено от началник на група към сектор ПП - КАТ при ОД на МВР Бургас, с което за нарушение на чл. 21, ал.2 от ЗДвП на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв. и е лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 месеца.

Касаторът твърди, че решението е неправилно. Иска да бъде отменено, а по съществото на спора да бъде отменено наказателното постановление. Излага аргументи за допуснато нарушение на чл.40, ал.1 от ЗАНН при съставяне на АУАН. Твърди още, че НП е издадено в нарушение на чл.34 от ЗАНН. В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител. 

Ответникът по касационната жалба, Началник на група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, редовно призовани, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас пледира първоинстанционното решение да бъде оставено в сила като законосъобразно.

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Първоинстанционното решение е правилно.

Районният съд е приел, че при съставяне на акта за установяване на административно нарушение и при издаване на атакуваното наказателно постановление са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Актът и постановлението са издадени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити - описано е нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, посочени са дата и място на извършване на деянието, както и нарушената законова разпоредба и нормата, въз основа на която е определена санкцията. При това положение съдът е приел за безспорно установено, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на констатираното нарушение, поради което правилно е била ангажирана неговата административнонаказателна отговорност.

От доказателствата по делото се установява, че на 16.11.2012г. на касатора Е. е бил съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) за това, че на 27.06.2012г., в 09.38 в гр.Бургас на ПП Е773, км.491, до бензиностанция „Ромпетрол”, посока кв. „Ветрен” към КПП-1 е управлявал лек автомобил „Опел Вектра” с рег.№ РА 7220 ВК със скорост 154 км/ч. при разрешена скорост за движение в населено място 90 км.ч. с пътен знак В-26, в нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП. Скоростта е била констатирана и заснета със система „МultaRadar SD 580” фабр. №00209D32D4F9, снимка № S0000031F 069. Въз основа на акта е издадено процесното наказателно постановление (НП) с № 5888/12 от 20.12.2012г.

Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДвП /изм. и доп.ДВ, бр.43 от 2002г./ при избиране скоростта на движение на водачите на пътни превозни средства е забранено да превишават посочените стойности на скоростта в км/ч. за населено, извън населено място и автомагистрала за съответните категории пътни превозни средства. Когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал.1, това се сигнализира с пътен знак – чл.21, ал.2 от ЗДвП. В конкретния случай, видно от обстоятелствената част на акта и наказателното постановление скоростта е била сигнализирана с пътен знак В26 – 90 км/ч. в населено място.

По делото са приложени 2 бр. декларации по чл.188 от ЗДвП и двете с дата 04.11.2012г. Първата е попълнена от Б. Т. Т., като собственик на процесното моторно превозно средство, че на посочената дата и час автомобилът е управляван от касатора Е.. С втората декларация лично Е. е декларирал, че е управлявал процесния автомобил на 27.06.2012г. в 09:38 часа. От декларираните факти по несъмнен начин се установява нарушителя, от същия момент е започнал да тече и срокът по чл.34 от ЗАНН. В тази връзка възражението на касатора, че АУАН е съставен извън тримесечния срок по чл.34 от ЗАНН е неоснователно, тъй като срокът изтича на 04.02.2013г., а АУАН е бил съставен на 16.11.2012г.

Пред първата инстанция е разпитан и актосъставителят Г., от чиито показания се установява, че А.С.Е. е управлявал процесното моторно превозно средство, като не се е съобразил с ограниченията въведени с пътен знак В 26 от 90 км./ч. Съдът кредитира свидетелските показания, които напълно кореспондират с останалия по делото доказателствен материал.

По посочените съображения следва да се приеме, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на констатираното нарушение, поради което отговорността му е ангажирана законосъобразно. Наложеното наказание по вид и размер е в съответствие със закона, поради което обжалваното постановление е законосъобразно и обосновано.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, тъй като е правилно и законосъобразно.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2641/27.12.2013г., постановено по н.а.х.д. № 2586/2013г. на Районен съд гр. Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     2.