ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 10.07.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На десети юли                                            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 502 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,15 часа се явиха:

За жалбоподателя Л.К.М. - редовно уведомен, се явява адв. П. с представено по делото пълномощно.

За ответника - Директора на ТД на НАП Бургас - редовно уведомен, се явява юк. А. с представено по делото пълномощно.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства по опис с писмо вх.№ 3938/18.04.2013 г.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Л.К.М. срещу АУЗД № 1218568/07.12.2012 г. на Инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Бургас, потвърдено с Решение № 8 от 29.01.2013 г. на Директора на ТД на НАП - гр. Бургас.

 

Адв. П.: Поддържам жалбата като правя уточнение, че същата касае единствено и само Акта за установяване на задължение по декларация, потвърден с Решение № 8/29.01.2013 г. на директора на ТД на НАП – гр. Бургас. Оттегляме жалбата по отношение на Акта за възстановяване и прихващане, спрямо него производството е по друг ред, а има и решение за спиране на същото.

Представям и моля да приемете по четливо копие на ЛКК на Експертното решение.

Да се приеме административната преписка. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. А.: Оспорвам жалбата. Да се приемат доказателствата по делото. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка доказателства, представените доказателствата по опис с писмо вх.№ 3938/18.04.2013 г.,   както и представеното в днешното съдебно заседание Експертно решение № 0449 от 15.02.2006 г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. П.: Уважаема г-жо Съдия, моля да приемете за основателна жалбата и да отмените обжалвания пред Вас АУЗД по съображенията подробни изложени в същата.

С оглед на установената фактическа обстановка е налице основанието претендирано от доверителя ми за ползване на преференции по чл.18 от ЗДДФЛ, предвид наличието на Експертно заключение на ТЕЛК за над 80 % инвалидност и навършени 65 години през месец май 2008 година. Относно данъчното задължение за доходите, реализирани от доверителя ми за 2010 година, налице е това основание, предвид обстоятелството от направените заверки върху самото Експертно решение, което го валидизира като безсрочно - първата заверка е от 20.02.2008 година и втората е от 12.03.2012 година, предвид на което и по силата на материалния закон, следва да се признае правото на данъчно облекчение на доверителя ми за 2010 година, тъй като и двете изисквания са налице.

Моля за присъждане в полза на доверителя ми направените от него деловодни разноски.

За сведение представям решение по адм. дело № 504/2013 г. на Административен съд Бургас по същия спор, но за друга година.

 

Юк. А.: Уважаема г-жо Съдия, моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания АУЗД, потвърден с Решение № 8/29.01.2013 г. на Директора на ТД на НАП -  гр. Бургас.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ще представя писмено становище.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Съдът предоставя възможност на страните да представят писмено становище в петдневен срок, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: