Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 13.07.2012 година

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, четвърти състав, на тридесети май през две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав:

СЪДИЯ: Галина Радикова

 

при секретаря С.А., като разгледа докладваното от съдия Радикова административно дело № 502 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 156 и сл. от ДОПК, във връзка с чл. 9б от ЗМДТ, вр. чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ.

Образувано е по жалба на Ж.Ж.С., ЕГН **********,***, против Акт за установяване на задължение по декларация № АУ002888 от 06.12.2011 г., издаден от Старши експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при община Бургас, потвърден с Решение № 94-Ж-16 от 10.02.2012 г., издадено от Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, с който е определена дължимата от жалбоподателят за 2008 г. такса за битови отпадъци и данък върху недвижимите имоти общо в размер на 738.43 лв. – главница и 312.64 лв. – лихви за недвижими имоти, находящи се в гр.***.

С жалбата се иска отмяна на Акта за установяване на задължение по декларация, потвърден с Решението, като се твърди, че същите са неправилни и незаконосъобразни.

Жалбоподателят твърди, че не дължи така определената с акта сума, тъй като в началото на 2008 г. е продал описаните по - горе недвижими имоти и за да се снабди с данъчни оценки за тяхната продажба е изплатил всичко дължимо. Ангажира писмени доказателства – Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 26, том ІІ, рег. № 3586, дело № 213 от 14.04.2008 г., издаден от нотариус Ц. А. и приходна квитанция № 10356 от 26.03.2008 г., издадена от Община Бургас. 

В съдебно заседание изцяло поддържа аргументите изложени в жалбата.

Ответникът по жалбата – Директорът на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, чрез процесуалния си представител юрисконсулт М.в, оспорва жалбата, и моли за отхвърлянето й. Претендира присъждане на разноските по делото.

 Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

По допустимостта на жалбата: Същата е подадена от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок, поради което е допустима.

С Акта за установяване на задължение по декларация № АУ002888 от 06.12.2011 г., издаден от Старши експерт при Община Бургас, упълномощен съгласно Заповед № 62 от 14.01.2010 г. на Община Бургас, на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК и съгласно декларация по чл. 14, чл. 27 и § 2 от ПЗР на ЗМДТ с вх. № 8421 от 23.11.2004 г., подадена от жалбоподателя са установени задължения за такса битови отпадъци и такса върху недвижимите имоти за 2008 г. в размер общо на 738.43 лв. – главница и 312.64 лв. – лихви, изчислени към 06.12.2011 г. за недвижими имоти, находящи се в гр.***.

Акта е обжалван по административен ред с искане за отмяна му, като неправилен и незаконосъобразен. Същият е потвърден с Решение № 94-Ж-16 от 10.02.2012 г., издаден от Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас.

Съгласно разпоредбата на чл. 160, ал. 2 от ДОПК, приложима на основание чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ, вр. чл. 9б от ЗМДТ, съдът преценява законосъобразността и обосноваността на оспорения акт, като преценява дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалните и материалноправните разпоредби по издаването му.

В случая предмет на оспорване е Акт за установяване на задължение по декларация № АУ002888/06.12.2011 г., съставен от старши експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, оправомощен със заповед № 62/14.01.2010 г. на кмета на община Бургас с права и задължения на органи по приходите. Следователно, той е компетентен орган по чл. 4, ал. 1, изр. първо от ЗМДТ, вр. чл. 9б от същия закон, оправомощен по надлежния ред със заповед по чл. 4, ал. 4 от ЗМДТ. Актът е издаден по реда на чл. 107, ал. 3 от ДОПК в предвидената от закона писмена форма, в изпълнение на изискването, въведено в чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ, установяването на местните данъци и такси да се извършва по реда на ДОПК.

Съгласно разпоредбите на чл. 11 и чл. 64 от ЗМДТ данъчно задължени лица за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти. В чл. 15, ал. 2 от ЗМДТ е уредено, че при прехвърляне на имота приобретателят дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността. Видно от представения и приет по делото Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 26, том ІІ, рег. № 3586, дело № 213 от 14.04.2008 г., издаден от нотариус Цвета А. жалбоподателя е продал недвижимите имоти, находящи се в гр. Бургас, ул. Цар Симеон Първи № 58-60 на 14.04.2008 г., т.е. дължи данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци до 30.04.2008 г.

С обжалваният акт са установени задължения за данък върху недвижимите имоти в размер на 148.97 лв. - главница и задължения за такса битови отпадъци в размер на 589.46 лв. – главница за периода 01.01.2008 г. – 30.04.2008 г.

С жалбата се възразява, че преди извършване на покупко-продажбата са погасени всички дължими данъци, което е предпоставка за издаване на данъчна оценка. По делото е представена приходна квитанция № 10356 от 26.03.2008 г. от която е видно, че е заплатено недобор – данък в размер на 1 104.47 лв., недобор – такса в размер на 5 544.72 лв., лихви местни – данък в размер на 251.29 лв. и лихви местни – такса в размер на 1 485.02 лв. Термина недобор е израз който се използва за натрупани задължения от минали години, което означава, че с приходната квитанция не е платен данък за 2008 година. В този смисъл е и становището по същество на ответника по жалбата.

От друга страна съгласно чл. 23, ал. 1 от Наредбата от 24.01.2008 г. за определяне размера на местните данъци на Общински съвет, гр. Бургас данък върху недвижимите имоти се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември. Представената по делото приходна квитанция е с дата 26.03.2008 г., т.е. към момента на плащане все още не е имало изискуем данък и такса битови отпадъци за 2008 г., тъй като същите се заплащат до 31 март, или към датата на издаване на данъчната оценка жалбоподателят не е имал неплатени в срок задължения за данък върху недвижимите имоти и такси битови отпадъци.

Съгласно чл. 18 от Наредбата от 24 януари 2008 г. за определяне размера на местните данъци на Общински съвет, гр. Бургас данъка се определя върху данъчната оценка на недвижимия имот в размер 1.6 на хиляда. Общата данъчната оценка на имотите е 279 321.50 лв., съответно при извършване на съответните изчисления общия данък за 2008 г. е 446.91 лв., а изчислен пропорционално за периода 01.01.2008 г. – 30.04.2008 г. дължимият данък за първите четири месеца е 148.97 лв. – толкова е установен и с обжалвания акт.

Съгласно чл. 62 от ЗМДТ такса битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване по реда на чл. 66, съгласно който  таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет. С Решение по Протокол № 4 от заседание проведено на 20.12.2007 г. на Общински съвет, гр. Бургас такса битови отпадъци за нежилищни имоти за 2008 г. е определена на 8 промила върху данъчната оценка на имота, от които за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци – 4.8 промила, за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 0.8 промила и за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 2.4 промила. Общата данъчната оценка на имотите е 279 321.50 лв., съответно при извършване на съответните изчисления общия размер на такса битови отпадъци за 2008 г. е 2 234.58 лв., а изчислен пропорционално за периода 01.01.2008 г. – 30.04.2008 г. дължимата такса битови отпадъци за първите четири месеца е 744.84 лв. – с обжалвания акт е установена сумата от 589.46 лв.

Съдът установи, че в частта с която е определен размер на такса битови отпадъци обжалваният акт е незаконосъобразен, тъй като е определено задължение по- малко от реално дължимото. Предвид обаче разпоредбата на чл. 160, ал. 5 от ДОПК, приложима на основание чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ, вр. чл. 9б от ЗМДТ, акта не може да се изменя във вреда на жалбоподателя.

         При този изход на спора, на основание чл. 161, ал. 1 от ДОПК и предвид направеното искане от процесуалния представител на ответника, в полза на администрацията следва да бъдат присъдени направените по делото разноски за възнаграждение в размер на 203 (двеста и три) лева, съгласно Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Поради това и на основание чл. 160 от ДОПК, Административен съд – гр. Бургас, ІV- ти състав,

 

 

                                       Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Ж.С., ЕГН **********,***, против Акт за установяване на задължение по декларация № АУ002888 от 06.12.2011 г., издаден от Старши експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при община Бургас, потвърден с Решение № 94-Ж-16 от 10.02.2012 г., издадено от Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, с който е определена дължимата от жалбоподателят за 2008 г. такса за битови отпадъци (ТБО) и данък върху недвижимите имоти (ДНИ) общо в размер на 738.43 лв. – главница и 312.64 лв. – лихви за недвижими имоти, находящи се в гр.***.

ОСЪЖДА Ж.Ж.С., ЕГН **********,***, да заплати на община Бургас съдебно-деловодни разноски в размер на 203 (двеста и три) лева.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.              

 

 

 

СЪДИЯ :