ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 22.04.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На двадесет и втори април                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Т.Е.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.     

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

Административно дело номер 502 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Д.К., редовно уведомен, се явява лично и с адв.К.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.Т.К., редовно уведомена, се явява лично и като законен представител на К.И.К..***, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д..

Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.Ч.А..

 

Съдът ДОКЛАДВА, че същата е депозирала молба, с която моли да й бъде дадена възможност да изготви експертизата и да се определи друга дата за изслушване в съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.: Да се даде ход на делото.

Жалбоподателката К.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. Представям и моля да приемете доказателства по опис с нарочна молба, с която правя доказателствено искане и излагам допълнителни съображения във връзка с незаконосъобразността на оспорения административен акт, с препис за ответната страна.

Тъй като вещите лица по такива дела работят с оценки на база тяхната практика, моля вещото лице да оцени, да даде паралелна пазарна оценка на имота, съобразявайки се с пазарната конюнктура, а не само с актовете, които са описани.

Представям нотариален акт, от който е видно, че такъв имот е продаден за сумата от 1 млн евро. Моля вещото лице при изготвяне на оценката да се съобрази с извършените сделки на терени, където са построени „Кауфланд”, „Мастерхауз”, „Практикер”.

Моля да бъдат оценени всички подобрения в имота, които не са били предмет на оценка от оценителя, на когото е възложената тази оценка от Община Бургас.

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. По отношение представените в днешно съдебно заседание  доказателства, не възразявам да се приемат.

         Предвид молбата на вещото лице за отлагане на днешното съдебно заседание, моля да бъде уважена.

По искането за комплексна експертиза – предоставям на съда.             

Считам, че някои от въпросите няма да допринесат за изясняване на делото. Считам, че вещото лице има поставени конкретни задачи. Актовете, които се проверяват от Службата по вписванията са на база реално извършени сделки. Възразявам вещото лице да се съобразява с единични сделки, които да са основание за оценка на конкретния имот. Възразявам по искането вещото лице да гледа само определени сделки, а всички сделки, които са в този район. Да се определи средна пазарна цена, реално на която се продават имотите в този период.

        

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка, с жалбата и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА Общински съвет - Бургас да представи заверено копие от пълния текст на протокол от 41-во заседание на Общински съвет гр.Бургас, проведено на 29.11.2006г., на което е прието Решение № 8/15.12.2006г. за одобряване на ПУП-ПУР на гр.Бургас, промишлена зона „Север”.

ЗАДЪЛЖАВА Община Бургас да представи копие от съответния брой на Държавен вестник, в който е публикувано решение на Общински съвет гр.Бургас № 8/15.12.2006г.

ДОПУСКА допълнителна задача към вещото лице по допусната съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса:

Каква е пазарната цена на имота и подобренията в него, като се съобрази с представения в днешно съдебно заседание нотариален акт с реално извършените сделки за имотите, върху които са построени „Мастерхаус”, „Кауфланд” и „Практикер” и други имоти в този район?

Да определи пазарна стойност на процесния имот без да се съобразява със стойностите на вписаните сделки в Службата по вписванията.

ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза, която на отговори на въпросите формулирани от адв. от т.5.1 до т.5.6 в молбата.

Експертизата да се извърши от вещото лице В.Г., след  внасяне на депозит в размер на 200 лева, платим от жалбоподателите в еднодневен срок, считано от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.05.2009г от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: