Р Е Ш Е Н И Е

 

     № 812

    

        26.04.2018г., гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на дванадесети април, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

       2.  МАРИНА НИКОЛОВА

 

секретар: И.Л.

прокурор: Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия М. Николова КАН дело № 501 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по касационна жалба на ОД на МВР – Бургас, чрез К. К. – директор на ОД на МВР – Бургас против решение на № 115 от 24.01.2018г., постановено по а.н.д. № 5775/2017 г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменен електронен фиш (ЕФ) серия К, № 1148927 на ОД на МВР – Бургас, с който на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 4 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП на ответника - Т.К.П. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лв.

         В касационната жалба се излагат възражения, че оспореното съдебно решение е постановено при нарушение на материалния закон. Излагат се доводи, че в конкретния случай не е нарушено правото на защита на санкционираното лице, като са спазени всички разпоредби, касаещи издаването и връчването на ЕФ. Иска се отмяна на решението.

         В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

         Ответната страна – Т.К.П., редовно призована, се явява лично и с процесуален представител. Оспорват жалбата и считат, че решението е правилно и законосъобразно.

         Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение, че решението на първата инстанция е обосновано и правилно и следва да се остави в сила.

Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на процесуалния представител на ответника и на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

         С обжалваното решение Районен съд – Бургас е отменил електронен фиш серия К, № 1148927 на ОД на МВР – Бургас, с който за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, на П. е наложена глоба в размер на 200 лв. За да постанови решението, първостепенният съд е приел, че П. е била лишена от възможността в срока по чл.189, ал.5 от ЗДвП да предостави пред ОД на МВР – Бургас писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението. Съображенията на съда за това са, че видно от представената по делото разписка, П. не е била надлежно уведомена, тъй като писмото е било връчено на 15.03.2016г. на друго лице – Б., независимо че в разписката пише получател санкционираното лице. Приема, че в следствие на това, П. е била лишена от възможността да посочи друго лице  по реда на чл.188, ал.2 от ЗДвП. 

         Така постановеното решение, настоящият състав намира за правилно.

         Оспореният пред районния съд електронен фиш е издаден на Т.П., в качеството на законен представител на дружеството, собственик на автомобила, с който е извършено нарушението. По делото е безспорно, че това лице е било управител на дружеството към момента на съставяне на ЕФ. Това става ясно от извършена справка в Търговския регистър.   Съгласно  чл.188, ал.2 от ЗДвП, когато нарушението е извършено при управление на МПС, собственост на юридическо лице, какъвто е процесния случай, предвиденото наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него на което е предоставил управлението на МПС.

         С оглед разпоредбата на чл.189, ал.5 от ЗДвП, АНО е следвало да изпрати за връчване издадения ЕФ на законния представител на дружеството - собственик на автомобила, в случая това е ответната страна. След това АНО е трябвало да се убеди, че ЕФ е връчен редовно.

         Предвид чл.180, ал.1 от НПК, приложим съгласно препращащата норма на чл.84 от ЗАНН “Призовките, съобщенията и книжата се връчват срещу разписка, подписана от лицето, за което са предназначени”, като по изключение нормата на чл.180, ал.2 от НПК предоставя възможност “когато лицето отсъства, съобщенията се връчват на пълнолетен член на семейството му, а ако няма пълнолетен член на семейството - на домоуправителя или портиера, както и на съквартирант или съсед, когато поеме задължение да ги предаде”, съответно в ал.3 на същата норма е предвидена и възможността “когато призовките, съобщенията и книжата са предназначени за обвиняем, частен обвинител, частен тъжител, граждански ищец и граждански ответник, който отсъства, и е невъзможно връчването им на лицата по ал. 2, те могат да се връчат и на защитника и повереника, ако те се съгласят да ги приемат”.

         В чл.180, ал.7 от НПК е предвидено, че връчителят отбелязва в разписката името и адреса на лицето, чрез което става връчването, и отношението му с лицето, на което трябва да бъде връчено съобщението.

Повече от очевидно е, че императивните правила на цитираните правни норми за връчване на книжа по реда на НПК на адресати – физически лица /какъвто е процесния случай/ не са спазени, което прави връчването нередовно. Електронният фиш е връчен на лице, различно от управителя Т. П., като освен фамилията му, в разписката не е посочено нищо друго, като например адрес и в какво качество приема съобщението.

         В случая не може да намери приложение разпоредбата на чл.180, ал.5 от НПК, която установява правилата за връчване на книжата на учреждения или на юридически лица, а именно „срещу подпис на длъжностно лице, натоварено да поема книжата“, за което отново важи правилото на чл.180, ал.7 от НПК, доколкото както се посочи по-горе санкциониран е управителя на юридическото лице, а не самото дружество.

Изложеното, в неговата съвкупност, налага да се приеме, че липсват по делото доказателства на санкционираното лице да е бил изпратен за връчване процесния електронен фиш, а още по-малко същият да му е и редовно връчен по правилата на НПК.

         Нередовното връчване на електронния фиш представлява по своето естество съществено нарушение на процесуалните правила. Това е така, тъй като лицето, на което е наложена глоба с електронен фиш, е препятствано да реализира своите права и възможности за защита.       Предвид гореизложеното изводите на районния съд за отмяна на електронния фиш се приемат от настоящата инстанция като правилно изградени, поради което не е налице основание за отмяна на съдебния акт, който е постановен при правилно прилагане на закона.

         Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІХ-ти състав

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 115/24.01.2018г. постановено по а.н.д. № 5775/2017г. по описа на Районен съд – Бургас.

        

         Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                              ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                  2.