ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести септември          две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 501 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:23 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.З.Г.,  редовно призована, явява се лично и с адвокат Л., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Директор на Агенция „Митници“ гр. София, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило уведомление с дата 26.09.2017 г. от Т.Х.П. - редовно призован като свидетел, с което същият уведомява съда, че поради здравословен проблем, е възпрепятстван да присъства на насроченото днешно съдебно заседание по делото. Заявено е, че към настоящия момент същият не работи и затова прилага медицинска бележка вместо болничен лист. Към въпросното уведомление е представено медицинско направление от „Сани мед“ ЕООД.

 

АДВ. Л.: Държим на разпита на свидетеля П., който с оглед на показанията на свидетеля С.Д., дадени пред съда в предходно съдебно заседание придобива изключителна важност да бъде разпитан, с оглед изясняване на обстоятелства, касаещи това дали са постъпвали до него в качеството му на координатор, а по същество административен ръководител на МП „Лесово“ сигнали, данни, документи, или каквито и да било други уличаващи жалбоподателката Д.З. в извършване на нарушение по служба, за каквито твърди в своите показания пред съда свидетелят С.Д.. Освен, че държим на разпита на свидетеля П., в тази връзка ще молим да бъде допуснат до разпит още един свидетел, който водим – В.С., която през времето, за което се твърди, че са допуснати нарушенията от Д.З. и й е наложено наказанието „дисциплинарно уволнение“, е заемала длъжността „старши митнически инспектор“. Работила е заедно и съвместно почти с всички и с оглед твърденията на свидетеля С.Д. от ДАНС, че това, което са установили като данни и като лични впечатления, възприемайки данните, е установил, че Д.З. е събирала и разпределяла между останалите лица от нейната смяна паричните суми, които са били незаконно събирани в рамките на тази смяна.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да не уважава искането, което направи процесуалният представител на жалбоподателката, с което се поддържа искането за разпит на свидетеля П., когото ние поискахме да бъде разпитан и когото съдът допусна относно само тези факти, които касаят принципите и правилата за етично поведение. Смятам, че това искане ще стане още един повод за отлагане на заседанието, а досежно искането за допускане до разпит на още един свидетел, който водят днес не стана ясно за какви факти и обстоятелства се води, защото тя ще твърди и опровергава показания на свидетел, който е дал вече такива в предходно съдебно заседание.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по повод формулираното доказателствено искане, намира следното:

По отношение на разпита на свидетеля Т.П. както вече беше посочено в предходно съдебно заседание, именно възразяващата страна - понастоящем ответник по оспорване бе поискала неговия разпит в качеството на свидетел и именно той беше допуснат като такъв. В този смисъл, с оглед постановеното от съда определение за допустимостта на тези свидетелски показания и относимостта към предмета на спора, съдът счита, че този свидетел следва да бъде разпитан, освен при наличието на обективна невъзможност за явяването му в следващо съдебно заседание, като в този случай следва да се посочи, че при обективна невъзможност за явяването му както в предходно, така и в днешно съдебно заседание са представени медицински документи и ако в следващо съдебно заседание има същия проблем, свидетелят няма да бъде разпитан. Съдът счита, че следва да бъде направен опит да бъде призован за следващо съдебно заседание и ако отново не се яви, ще бъде заличен като свидетел по делото.

Съдът по отношение искането за разпит на свидетелката В.С. с оглед очертания кръг на факти и обстоятелства от адв. Л., които следва да бъдат удостоверени с нейните показания, намира искането за разпит на този свидетел за неотносим към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          НЕ ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лицето В.С..

 

          АДВ. Л.: Моля да бъде изискана справка от ТД на ДАНС гр. Ямбол относно обстоятелството дали свидетелят С.Д. е още на длъжността „директор“ и ако не, причините поради които е отстранен.

          ЮРИСКОНСУЛТ М.: Предметът на доказване в настоящия процес е основателността и законосъобразността на заповед на директора на Агенция „Митници“, с която същият прекратява служебното правоотношение на жалбоподателката. Считам, че така направеното доказателствено искане е неотносимо към предмета на доказване, поради което моля да не го допускате.

 

          Съдът, като взе предвид формулираното от адв. Л. доказателствено искане и с оглед становището на процесуалния представител на ответника, намира въпроса относно служебното правоотношение между свидетеля С.Д. *** за неотносим към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТХВЪРЛЯ искането за изискване на справка относно фактите и обстоятелствата, заявени от адв. Л..

 

          АДВ. Л.: Действително, настоящото производство е с предмет на изясняване законосъобразността и правилността на заповедта за дисциплинарно уволнение на жалбоподателката. В хода на това производство съдът допусна административнонаказващият орган подкрепяйки основателността на своята заповед да представи доказателства, които ще се въздържа да квалифицирам, като публични в медиите материали, в пресата и други подобни. Уважението към институциите в България не ми позволяват да вляза в тона на другата страна и да представя далеч по-многобройни, касаещи лицата, заемащи отговорни позиции и самите административнонаказващи органи в България неведнъж и не случайно са посочвани като пример на тясно-олигархични структури на медиите.

 

          Съдът, с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

          НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.12.2017 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

          Да се призове свидетелят Т.Х.П..

          ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните до следващо съдебно заседание да ангажират допълнителни доказателства в подкрепа на заявените от тях факти и обстоятелства.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: