ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 25.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети и пети април                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 501 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.З.Г.,  редовно призована, явява се лично и с адв. Л., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на агенция „Митници“ гр. София, редовно призован, се представлява от юк. М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Д.З.Г. против заповед № 324/10.02.2017 г. на директора на Агенция „Митници“- София, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено служебното й правоотношение.

 

адв. Л.: Поддържам жалбата. Имаме доказателствено искане. По отношение на доказателствените искания, които се съдържат с внесената жалба при направена справка по делото същите са представени от агенция „Митници“. Ще помоля да бъдат приети следните доказателства, а именно: подробни писмени доказателства във връзка с атестациите на жалбоподателката за периода на последните две години, през които е работила като държавен служител в агенция „Митници“, тъй като именно това е инкриминираният период, за който се твърди, че е извършено деянието, залегнало като основание за дисциплинарно нарушение. Ако позволите агенция „Митници“ е представила документи по атестиране, но не в пълен обем, а само крайния акт за годишна атестация. Моля да бъдат приети представените по опис от нас в нарочна молба документи в днешно съдебно заседание. Нямаме други доказателствени искания.

 

юк. М.: Оспорваме жалбата. Моля да приемете представената административна преписка. По повод представените в днешно съдебно заседание с нарочна писмена молба от жалбоподателя доказателства нямам възражения да бъдат приети, но ние представяме молба по опис с препис за другата страна, видно от която писмените доказателства от т. 3 до т. 10 от тази молба съвпадат с доказателствата, представени днес, като ние малко разширяваме периода, защото представителят на жалбоподателката говори за инкриминиран период, а ние за периода 01.01.2015 г. – 30.09.2016 г. плюс годишна оценка за 2016 г.  Относно доказателството по т. 1 това е искането ни да бъдат представени материали от Специализираната прокуратура по повод воденото досъдебно производство №55/2015 г. по описа на Специализираната прокуратура. Въз основа на тях по опис Специализираната прокуратура предоставя част от писмените и гласни доказателства, съдържащи се в досъдебното производство. По отношение на т. 2 – публикации от печатни, интернет, радио и телевизионни медии се касае за обществения интерес, укоримост и как медиите отразяват проведената на 02.11.2016 г. операция под ръководството на Специализираната прокуратура. Това са извадки от печатни, интернет, радио и телевизионни медии относно отразяването в публичното пространство на проведената на 02.11.2016 г. акция. Моля същите да бъдат приети от съда.

Имаме и друго доказателствено искане. Ако позволите моля да допуснете двама свидетели при режим на призоваване, с които ще се установи факта дали с въпросните ОИМ, водени по досъдебно производство №55/2015 г. е установено противоправно поведение в разрез с етичните норми и по-конкретно в разрез с Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, който касае и поведението на митническите служители. За да докажем фактическите основания в оспорения административен акт и за да бъде установено дали жалбоподателката е получила парични облаги при ОИМ, водени във връзка с досъдебното производство. Нямаме други доказателствени искания към настоящия момент.

 

адв. Л.: По отношение на доказателствата по т. 1, както и по всички други доказателства не възразявам да бъдат приети с изключение на тези по т. 2 - публикации от печатни, интернет, радио и телевизионни медии относно проведената акция под ръководството на Специализираната прокуратура. От казаното от страна на юк. М. останах с впечатлението, че ще се доказва сериозния обществен интерес и голямата обществена заинтересованост от проведената полицейска акция. Аз считам, че е недопустимо в настоящето производство да бъдат допускани подобни доказателства, защото най-малкото подобно допускане би дало възможност да изискваме и всички подобни материали за въпросния период, в който се указва за всевъзможни зависимости и практики, включително и на директора на агенция „Митници“, който се явява административно-наказващ орган в настоящето производство и което би дало една недопустима насока на настоящето производство. С оглед на това считам, че такива публикации биха могли да бъдат допуснати само, ако конкретно са отразени в мотивите на обжалваемата заповед. Данни за такива няма и не бяха и посочени от страна на юк. М., когато отправи искането си, поради което моля да се откаже приемането им.

Що се отнася до искането за допускане на двама свидетели аз считам, че без да си позволявам да повтарям аргументите, които представителят на ответника направи с тези си искания, ако става дума за лица, участвали в акцията на Специализираната прокуратура, то такива лица, начинът да изразят всичко, което са установили с проведената акция и да установят данни за действие било то инкриминирано, или предмет на административно нарушение от страна на служители и жалбоподателката са в рамките на материалите по досъдебното производство. Ако става дума за други лица, тъй като не беше изяснено какви точно са, то това, което биха могли да дадат като информация при всички случаи би съставлявало преди всичко доказателство не в настоящето производство, а в производство, което евентуално ще последва досъдебното такова, по което е привлечена като обвиняема жалбоподателката. Отново се налага изводът, че в настоящето производство с тези доказателства не могат да бъдат установени данни, които да са от значение за правилното решение на делото, поради което възразявам и спрямо направеното искане за допускане на тези двама свидетели.

 

юк. М.: По повод възражението по т. 2 от представените с молбата писмени доказателства искам да възразя и да кажа, че във фактите, отразени в заповедта е изяснено медийното отразяване на тази информация за задържането на митническите служители и считам, че следва да бъдат приети от съда като относими доказателства по делото. Относно свидетелите същите са разпитани в рамките на досъдебното производство и разпитите им са в страниците на административната преписка.

 

Съдът с оглед формулираните от страните доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Приема представените от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

Приема представените от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание документи ( т. 1, т. 3 до т. 10 ) като писмени доказателства по делото.

По отношение представеното веществено доказателство, съставляващо  магнитен носител (DVD), съдържащо публикации от печатни, интернет, радио и телевизионни медии относно проведена на 02.11.2016 г.  на МП „Лесово“ операция под ръководството на Специализираната прокуратура съдът намира, че доколкото в оспорения административен акт са формулирани и мотиви относно медийното отразяване на въпросното събитие, то така представеното веществено доказателство се явява допустимо към предмета на спора. Относно относимостта на съдържащата се в магнитния носител информация съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт след запознаване с информацията.

С оглед горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема така представеното веществено доказателство.

По отношение искането за призоваване в качеството на свидетели на две лица при условията на призоваване съдът намира искането за разпит на свидетели в настоящето производство за процесуално допустимо.

Относно относимостта на свидетелските показания към предмета на спора съдът намира за относими само тези факти и обстоятелства, които са станали известни на двамата свидетели в хода на осъществената от тях дейност и касаещи принципите и правила за етично поведение на митническите служители съгласно Кодекса за поведение на същите, поради което единствено тези факти и обстоятелства биха били относими към настоящия спор и показания на свидетели именно в тази насока следва да бъдат допуснати.

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 допуска до разпит в условията на призоваване лицата: Т.Х.П., с адрес ******* и С.Д.Д. , с адрес **********, които следва да бъдат призовани за следващо съдебно заседание.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.06.2017 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: