ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 20.06.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети юни                                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Х.

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х. 

Административно  дело номер 501 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:56 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.З.Г.,  редовно призована, явява се лично и с адв. Л., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на агенция „Митници“ гр. София, редовно призован, се представлява от юк. М., с представено по делото пълномощно и юк. Й. – началник на отдел „Правен“ в агенция „Митници“, с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И Го докладва:

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 6270/19.06.2017 г. от Т.Х.П., в която същият е заявил, че с оглед влошеното си здравословно състояние не е в състояние да се яви  и да свидетелства в днешно съдебно заседание. В уверение на така заявеното към молбата е представил и болничен лист.

 

          адв. Л.: Запознахме се със съдържанието на приложения по делото диск. На този етап няма да правим други доказателствени искания. Преценката на компетентния съд във връзка с доказателствените искания на ответната страна беше условна, т.е. преценката на тези доказателства ще бъде в крайна сметка направена с оглед представените материали по делото и това, което бъде изяснено.  С оглед докладваната в днешно съдебно заседание молба от свидетеля П., че не е в състояние да бъде разпитан и обстоятелството, че бяха допуснати двама свидетели, то едва след като бъдат разпитани ще можем да направим нашата преценка за евентуално искане за други доказателства, които да бъдат допълнени.

 

В залата се явява призования като свидетел С.Д.Д..

 

          адв. Л.: Да се пристъпи към разпит на явилия се свидетел.

Юк. М.: Да се пристъпи към разпит на явилия се свидетел.

Юк. Й.: Да се пристъпи към разпит на явилия се свидетел.

 

С оглед становището на страните и липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на явилия се свидетел, на когото снема самоличност, както следва:

 

С.Д.Д. - ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

свидетелят на въпроси на юк. М.:

 

въпрос: Какво работите?

 

Отговор: Директор съм на ТД „Национална сигурност“ – Ямбол при ДАНС.

 

въпрос: За периода от месец ноември 2015 г. до настоящия момент ли изпълнявате тази длъжност?

 

отговор: Да.

 

Въпрос: Познавате ли лицето Д.З.Г.?

 

Отговор: Познавам я, но не мога да кажа от колко години. Работил съм като оперативен работник на ГКПП „Лесово“, като служител на ТД „Национална сигурност“ – Ямбол и оттам познавам Д.Г. като служител на Митницата, като началник на една от смените.

 

Въпрос: В хода на проведената акция и извършените мероприятия преди нея какво установихте по отношение на лицето Г.?

 

отговор: Госпожата към този момент беше началник на една от четирите митнически смени. Работейки по корупционните практики на ГКПП „Лесово“ установих следното: от лицата, пътуващи през пункта, неправомерно се искат, дават и получават парични средства от митническите инспектори. Тези пари впоследствие се изчистват, предават на началник смяната, който след дневна-нощна и т.нар. цикъл дневна-нощна-нощна си разпределят парите помежду си, межди всички и началник смяната включително. Това установих с законово разрешени правомощия.

 

Въпрос:Установявали ли сте случай на разпределяне на парични средства от страна на Д. Г.?

 

Отговор: Да, установявали сме.

 

 Юк. Й.: Бихте ли казали, ако Вие е известно, в подробности как са се извършвали тези действия?

 

отговор: Действията се извършваха по много различни начини, нямаше точно определен начин. Например всички митнически служители, включително и тези работещи на кантарите искаха и получаваха парични средства, които не им се следваха по закон.  Държаха ги временно в себе си, след това паричните средства се изчистваха в помещенията, в които държаха документацията си.  В това помещение парите се носят от съответния митнически служител в края на цикъла, примерно между 04:00-06:00 часа, вижда се сумата, разделя се на всеки митнически служител във всяка смяна. Правя уточнение, че парите са в различна валута, не винаги е точно за всички служители, но в общи линии е поравно разделяна сумата. Това разделяне на парични средства се извършва от началник смяната, след което митническите служители в края на смяната, например между 05:00-07:00 часа минаваха и си получаваха съответния дял. Съответните пари бяха на т.нар. фишеци, във формата на фуния, държат ги в голям плик. Това установихме с разрешения от закона начин и средства.

 

Юк. Й.: Разкритата схема, която разказахте току що отнася ли се изцяло към Д.Г.като началник смяна?

 

Отговор:  Те схемите ги променяха непрекъснато. 2015 г. схемата беше по един начин. Имаше обаче изтичане на информация, разбраха, че работим и нещата се промениха. Не спряха да работят по законния начин, но от м. юли-август 2016 г., както и да работеха на нас ни бе известна схемата.

 

Юк. Й.: Въпросът ми е дали Д.Г.е разпределяла парични средства като началник на нейната смяна?

 

Отговор: Да, разпределяла е.

 

Юк. Й.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Въпрос на адв. Л.: Според информацията, с която Вашата служба се е снабдила, до какво ниво Ви е известно, че е достигнала тази смеха като преразпределение на парични средства, до какво ниво на длъжности?

 

юк. Й.: Възразявам по въпроса. Същият не касае жалбоподателката и е извън предмета на спора.

 

Съдът счита, че възражението е неоснователно и въпросът е относим към досега направеното от свидетеля изявление, поради което го допуска.

 

Отговор: Това, което е събрано съобразно доказателствата и нашите правомощия от закона ние сме документирали до това ниво, но това не е върхът на тази организация. Имали сме информация  и за служители над това ниво – началник смяна, но за това отговарят други структури на ДАНС.

 

Адв. Л.: Понеже от това, което заяви току що свидетелят, става ясно, че същият не може да даде данни за цялостния престъпен механизъм, който е функционирал на МП „Лесово“ според обвинението, а напротив същият дава само една чат от това, което се твърди, че е установено и създава предпоставка за субективизъм и едностранчивост на възприятието и предвид заявеното от представителя на ответната страна, че спецификата на настоящето производство не позволява да се навлезе дълбоко в проблематиката моля за един въпрос, след което ще направя искане да не бъдат включени показанията на свидетеля като доказателства по делото. Въпросът ми е следният тези обстоятелства, които току що изяснихте обект ли са на наказателно дело, изцяло ли се изследват в това наказателно дело или частично?

 

Отговор: Считам, че всички обстоятелства са установени със законоустановени правомощия, по закона за ДАНС, Закона за специалните разузнавателни средства, нормативната база, по която ние работим и това, което се допуска от НК с цел събиране на годни доказателствени средства.

 

Адв. Л.: Предвид току що казаното от свидетеля смея да твърдя, че в рамките на едно наказателно производство и опасността от частичното ангажиране само на отделни данни от доказателствения материал по това дело мотивира грешен извод и едностранчиви изводи, които в крайна сметка да доведат до грешно решение, то ще помоля съда да изключи от доказателствата по делото данните, изнесени от свидетеля. В противен случай ще поискаме да ни бъде дадена възможност да представим данните от наказателното производство, да представим останалите събрани доказателства, които оборват категорично обвинителната теза. Ако не бъде уважено това наше искане ще помоля да ни бъде дадена възможност да представим показанията на свидетеля, дадени пред органа на дисциплинарно-наказателното производство, които той заяви, че са правени и описват схемата далеч над нивото на жалбоподателката в настоящето производство.

Конкретно описва лицата, конкретно описва функциите им.

 

С оглед така заявеното възражение съдът намира  за нужно да отбележи следното: с определението, с което лицата Т. П. и С.Д.бяха допуснати до качеството им на свидетели изрично беше уточнено, че техните показания са относими към предмета на настоящето производство само и единствено относно възприети от тези лица факти и обстоятелства, които биха могли да се възприемат като нарушение на етичните правила и норми за поведение на митническия служител. В този смисъл в показанията на днес разпитания свидетел Д. съдът намира наличието на така очертаните факти и обстоятелства, които по данни на свидетеля, същият е възприел посредством твърдените от него законови правила и способи. По отношение искането и поставените въпроси за разясняване (схемата, която е станала известна под или над длъжността на жалбоподателката) съдът намира тези въпроси за неотносими към предмета на спора. Неотносими към предмета на спора са и показанията на този свидетел, дадени в хода на ДП в очертаната от адв. Л. светлина, а именно разкритие в детайли на други замесени лица и служители в разследваното производство.

 

Адв. Л.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

С оглед изявлението на страните съдът освободи свидетеля.

 

Адв. Л.: Други доказателствени искания на този етап нямаме. Ще преценим доколко да ангажираме такива след разпита на свидетеля П..

 

Юк. Й.: Оттегляме искането си за разпит на свидетеля Т. Х. П..

 

Адв. Л.: Настояваме за разпит на свидетеля П., така или иначе същият бе допуснат от съда.

 

По изложените съображения и като взе предвид, че лицето Т. Х. П. е допуснат да бъде разпитан като свидетел, но единствено влошеното му към момента здравословно състояние възпрепятства разпита му, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.09.2017 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Да се призове свидетелят Т. Х. П. на посочения по делото адрес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: