ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 05.12.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети декември                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР христов

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно  дело номер 501 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.З.Г.,  редовно призована, явява се лично.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на агенция „Митници“ гр. София, редовно призован, се представлява от юк. М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

 

Жалбоподателят Г.: Представям и моля да приемете копие от болничен лист, което копие упълномощеният от мен адв. Л. ми изпрати по ел. поща, като ме помоли да го представя на съда, а в оригинал същият ще бъде изпратен за прилагане по делото на по-късен етап. Във връзка с така представения от мен болничен и невъзможността на адв. Л. да се яви в днешно съдебно заседание моля да отложите делото за друга дата.

 

юк. М.: Считам, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, тъй като жалбоподателката Д. Г. се явява лично.

 

Съдът, с оглед заявеното становище и по повод формулираното искане за отлагане на делото намира същото за неоснователно. Съгласно чл. 139, ал. 1 апк съдът отлага делото, ако страната и пълномощникът й не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани. В настоящия случай от представеното от жалбоподателката Г. копие на болничен лист би могло да се предположи, че по отношение на пълномощника й адв. Л. е налице такова препятствие, но с оглед обстоятелството, че самата жалбоподателка се явява в днешно съдебно заседание съдът приема, че не е налице хипотезата на цитирания чл. 139, ал. 1 апк за отлагане на делото.

С оглед изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило уведомление с дата 05.12.2017 г. от Т.Х.П.- редовно призован като свидетел, с което същият уведомява съда, че поради здравословен проблем, е възпрепятстван да присъства на насроченото днешно съдебно заседание по делото. Заявено е, че към настоящия момент същият не работи и затова прилага медицинска бележка вместо болничен лист. Към въпросното уведомление е представено медицинско направление от „Сани мед“ ЕООД.

 

Жалбоподателят: Желая да бъда представлявана от защитника ми. По този начин ми се отнема от правото ми на защита. Искам да ми се даде възможност да бъде защитена от процесуалния ми защитник.

 

юк. М.: Моля Ви за пореден път да не отлагаме делото заради неявяването на свидетеля П.. Същият многократно бе призоваван и многократно прилага болнични листове и съответно смята, че това е начин да намери причина, за да не се яви в съдебно заседание. Моля да не се отлага делото отново поради тази причина.

 

Съдът, с оглед заявеното от страните намира следното:

Безспорно от данните по делото се установява, че допуснатия в качеството на свидетел Т.Х.П.е няколкократно призован редовно, но с оглед твърдян здравословен проблем същият не се явява, за да даде устно и непосредствено показание пред настоящия съдебен състав.Така допуснатото в качеството на свидетел лице беше поискано от ответника - директор на Агенция „Митници“, като в предходно съдебно заседание процесуалният представител на ответния административен орган изрично формулира искане за заличаване на този свидетел от списъка за призоваване. С оглед на това и предвид невъзможността на П. да се яви съдът счита, че това лице следва да бъде заличено от списъка за призоваване в качеството му на свидетел. От друга страна обаче с оглед изявлението на жалбоподателката Д. Г. и изричното й настояване делото да бъде приключено в присъствието на упълномощения от нея адвокат съдът намира същото  за основателно, доколкото противното би съставлявало нарушаване на процесуалното й право на защита.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Заличава лицето Т.Х.П. от списъка за призоваване в качеството му на свидетел.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.01.2018 г. от 14,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: