РЕШЕНИЕ

 

                912                     дата 22 май 2015 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 23 април 2015 год.,

 в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:  1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                           2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Андрей Червеняков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 501 по описа за 2015 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Г.Н. *** против Решение № 37/11.02.2015г., постановено по НАХД № 764/2014г. по описа на Районен съд – Несебър, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 14-0304-002415/05.09.2014г. издадено от Началника на РУ „Полиция” - Несебър, с което, за нарушение на чл.103 от Закона за движение по пътищата и на основание чл.175, ал.1, т.4 от с.з., на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лева и е изменено наказателното постановление в частта, в която на същия е наложено лишаване от право да управлява МПС за срок от 6  месеца, което е намалено за срок от 2 месеца. Наказателното постановление е отменено в частта, в която, на касатора, за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.3, т.6 от с.з., му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 130лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.

Съдебното решение се обжалва като неправилно в посочените части. Оспорва установената фактическа обстановка и  съставомерността на вмененото му деяние, като твърди, че неправилно е ангажирана отговорността му за нарушение на чл.103 от ЗДвП. Иска се отмяна на съдебния акт в обжалваната му част.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

Касаторът Н. е санкциониран за това, че на 31.08.2014г. управлява лек автомобил по главен път І-9 в посока Варна – Бургас, където, на 205,2 км е предприел маневра „изпреварване” при неспазване на пътна маркировка М10, в нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП и след подаване на сигнал със стоп-палка от намиращите се на място контролни органи, същият е увеличил скоростта и продължил в посока град Бургас, в нарушение на чл.103 от с.з. Съставен е АУАН, а впоследствие въз основа на съдържащите се в него фактически констатации е издадено и процесното НП №14-0304-002415/ 05.09.2014г., с което, на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП на водача е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, както и на основание чл.183, ал.3, т.6 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 30 лева. Районният съд е отменил НП в частта, с която е ангажирана отговорността на Н. за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП, тъй като е установил несъответствие между правната квалификация на нарушението и неговото словесно описание. По отношение на второто административно нарушение съдът е приел, че от събраните по делото доказателства по несъмнен начин се установява съставомерност на констатираното деяние по чл.103 от ЗДвП, като правомерно е ангажирана отговорността на наказаното лице на соченото основание. По отношение на наложените административни наказания, съдът е преценил, че с оглед конкретната степен на засягане на обществените отношения и личната ниска степен на обществена опасност на жалбоподателя, правилно и законосъобразно е определен размерът на наказанието „глоба” в размер на 100 лева, при диапазон на наказанието от 50 до 200 лева. Прието е, че необосновано на жалбоподателя е наложено наказание „лишаване от право да управлява МПС” в максималния предвиден размер от 6 месеца, поради което същото следва да бъде изменено, като бъде намалено в размер под средния и близък до минималния предвиден в закона  - 2 месеца лишаване от право да управлява МПС.

Решението, в частта, в която отменено наказателното постановление не е обжалвано, влязло е в законна сила и не подлежи на касационна проверка.

Настоящият съдебен състав намира, че съдебното решение, в обжалваната му част, не страда от сочените от касатора пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му съдът е формирал правилна фактическа обстановка, която е подробно описана и не е необходимо нейното възпроизвеждане. Съгласно разпоредбата на чл.103 от ЗДвП при подаден сигнал за спиране от контролните органи водачът на пътно превозно средство е длъжен да спре плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от представителя на службата за контрол място и да изпълнява неговите указания. Подаването на сигнал за спиране със стоп-палка, представлява нареждане  на контролния орган, отправено към водача по начина посочен в чл.170, ал.3 от ЗДвП – своевременен и ясен сигнал, при който за водача на ППС да е оформено убеждението, че този сигнал за спиране е предназначен за него, след което следва задължението да спре най-вдясно на пътното платно или на посоченото от контролния орган място. Правнозначимият факт е, че на посочената дата и място касаторът не е спрял на подаден сигнал за спиране със стоп-палка от контролен орган, което обстоятелство не се и отрича от него, като единствено сочи причини, поради които не се е подчинил своевременно на подадения му от органа сигнал със стоп-палка. Правилно за неизпълнението  му е наложено административно наказание по чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, съгласно която разпоредба се наказва  с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението. Изложените от районния съд мотиви, касаещи определеното административно наказание „глоба” в средния предвиден от законодателя размер се споделят и от настоящия касационен състав. Изменението на наложеното на касатора лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца и определянето на същото за срок от 2 месеца се явява адекватно на обществената опасност на нарушението и достатъчно за постигане целите на административните наказания по смисъла на чл.12 от ЗАНН.

На основание изложените по-горе мотиви и поради отсъствие на сочените отменителни основания за касиране на решението в обжалваната му част, същото следва се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37/11.02.2015г., постановено по НАХД № 764/2014г. по описа на Районен съд – Несебър, в обжалваната му част.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: