ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 18.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осемнадесети септември                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 501 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ФОРЕСТ 2000” ООД, редовно уведомен, явява се лично управителят Н.Д.К. и с адвокат А, редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

С.В.А. – 49 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ А: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице С.А. и да определи възнаграждение за положения труд, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 700 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

АДВОКАТ А: Уважаема госпожо председател, във връзка със заключението на вещото лице представям и моля да приемете доказателства.

Моля да допуснете допълнителен въпрос към вещото лице относно т. 3 от заключението, тъй като го получих късно заради това не можах да реагирам своевременно, и  по т. 5 относно площта, която ползва доверителят ми, защото до проверката на място в счетоводството на доверителя ми е представен само договорът за наем без анекса към него, който представям в настоящото заседание. Ще представя и платежното нареждане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По така представените в днешно съдебно заседание доказателства, считам същите за неотносими към настоящия спор, доколкото същите представляват само  доказателства за плащане на определени стойности, но по кои фактури не дават яснота към настоящия спор, с оглед на което считам, че не следва да се приемат.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание, както и да уважи искането му за поставяне на допълнителна задача на вещото във връзка с констатациите, направени от същото по т. 3 от изслушаната в днешно съдебно заседание експертиза, като вещото лице следва да извърши проверка в счетоводството на жалбоподателя и доставчика и да установи по процесните фактури извършени ли са и кога плащания.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание: справка за движение на фактурите за термодърво, получено от фирма „АЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД; 2 бр. искания до главния счетоводител на „АЙФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД за потвърждаване на салдото на задълженията на „ФОРЕСТ 2000” ООД и Допълнително споразумение № 3 към договор за съвместна дейност № В40/60/ФО 8.5.

ДОПУСКА извършването на допълнителна експертиза, която да отговори на въпроса, формулиран в обстоятелствената част на определението.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 100 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.01.2014 г. от 11:30 часа, за която дата страните и вещото лице – уведомени в съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: