Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 911           Година 06.07.2011       Град Бургас

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на четиринадесети юни две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар С.А.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 501 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на М.М.М. и М.Г.М. *** против одобрения със заповед № РД-09-4 от 07.01.2011г. на Областен управител на област Бургас план на новообразуваните имоти за м.”Сухото дере” и м.”Пирамидата”, землище на с.Изворище, общ.Бургас. В жалбата се сочи, че имота им е 600 кв.м. по нотариален акт, а при направените измервания се е указало, че е с 570 кв.м. повече, като в мястото в което се отнема има лозе, дръвчета и два сондажа и поради това, че го работят повече от 30 години не желае да се отнемат, като допълнително закупят разликата.

Ответникът - Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да се постанови решение с което да се отхвърли жалбата, като неоснователна.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид събраните в хода на производството доказателства, намира за установено следното:

Със заповед РД-09-4/07.01.2011г. на Областен управител на област Бургас, обнародвана в ДВ бр.8/2011г. на основание § 4к, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделски земи предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по § 4 от ЗСПЗЗ, за местността “Сухото дере” и местността „Пирамидата”, землище село Изворище, община Бургас. В срока по §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ заповедта е обжалвана от жалбоподателите. Като доказателство по делото е представен нотариален акт № 138, том ХІІ, д.№ 6064/1995г. на Нотариус при БРС, с който жалбоподателите на основание §4а от ПЗР на ЗСПЗЗ са признати за собственици на земеделска земя с площ от 600 кв.м., съставляващи 600/1270 идеални части от имот VІІ-288, в кв.33 в ЗЗП в м.”Сухото дере” в землището на с.Изворище, която земя е засята с трайни насаждения и върху която е построена едноетажна масивна сграда със застроена площ от 20 кв.м..

По допустимостта на производството:

Планът на новообразуваните имоти се изработва за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по § 4 от ПЗР от ЗСПЗЗ. С този план на всеки правоимащ по §4а и § 4б се определя имот в съответствие с изискванията на § 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ. Посредством представения по делото нотариален акт жалбоподателите се легитимират като собственици на имот, който в плана на новообразуваните имоти е отразен с № 149.288, като частта от фактически ползвания от тях имот, с която се надвишава площта отразена в нотариалния им акт е образуван имот № 149.1241, без отразен собственик. След като от представената извадка от ПНИ се установява, че при неговото изготвяне им е определен имот с площ по-малка от тази, която фактически ползват, подадената от тях жалба се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:

Съгласно чл.28, ал.4 от ППЗСПЗЗ с плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ се установяват границите на имотите, правото на собственост върху които се придобива, съответно възстановява, по реда на § 4к, ал.7 и при условията на § 4а, 4б и 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ, планът се изработва в мащаба и въз основа на помощния план по ал.1 и съдържа границите и номерата на новообразуваните имоти, сградите, съществуващите и новопроектираните улици и пътища, съществуващите обекти на техническата инфраструктура и релефа на терена. Данните за собствеността на новообразуваните имоти се записват в регистър на имотите, който е неразделна част от плана на новообразуваните имоти.

По начина, по който е формулирана в чл.28, ал.4 от ППЗСПЗЗ, задачата на плана на новообразуваните имоти е да се установят границите на имотите на две групи правни субекти: ползвателите с придобито/признато/ право да придобият собствеността върху имотите, предоставени им за ползване и бившите собственици с възстановено право на собственост. При наличие на ползвателски имоти над 600 кв.м., респективно над 1000 кв.м. взаимоотношенията между тях са уредени на законодателно ниво с нормата на § 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ. От анализа на нормата на § 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ се установява, че ограниченията до 600 кв.м. или 1000 кв.м. касаят само случаите на признати права по § 4а, ал.1 или § 4б, ал.1 ПЗР на ЗСПЗЗ, като при тях ползвателските имоти са ситуирани върху земи на бивши собственици. До този извод се стига и от анализа на  чл.28, ал.7 от ППЗСПЗЗ, в който правилата на закона, въведени в ал.2 на § 4з са доразработени и детайлизирани на подзаконово ниво. Съгласно тази разпоредба  разликата над 600 кв. м и над 1000 кв.м. до фактически ползваната земя се възстановява на бившия собственик за образуване на нов имот с размер не по-малък от 250 кв. м., като всеки нов имот се образува от една или повече съседни разлики, които се възстановяват на един и същ собственик, а разликите, от които не може да се образува нов имот, остават в имота, определен за ползвателя.

В конкретния случай, видно от представените по делото доказателства, земята е с незаявена собственост, тоест същата не подлежи на възстановяване на бивши собственици. От това следва извод, че по отношение на жалбоподателите не важат ограниченията по § 4з, респективно правилата на чл.28, ал.7 ППЗСПЗЗ. Ето защо няма законова пречка в плана на новообразуваните имоти на тях да им се отреди в цялост имота, който са ползвали и досега. Също така законодателя е въвел като изискване при определяне на имотите местоположението им да е съобразено със съществуващите в него сгради, съоръжения или трайни насаждения, а в случая това не е сторено, тъй като видно от самия ПНИ в имот № 149.1241, представляващ обособения нов имот, попадат собствените на лицата трайни насаждения – лозя и съоръжение – сондаж.

Като не е съобразил посочените законови разпоредби административния орган е издал една незаконосъобразна заповед и жалбата на М.М.М. и М.Г.М. се явява основателна. Ето защо  заповедта на областния управител следва да бъде отменена в обжалваната и част, като административната преписка се върне за ново произнасяне по същество от административния орган, при което следва на жалбоподателите да се отреди новообразуван имот, при спазване на изискванията на чл.28 от ППЗСПЗЗ.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172, ал.2, предл.последно от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ заповед РД-09-4/07.01.2011г. на Областен управител на област Бургас с която на основание §4, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделските земи предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ЗСПЗЗ за м.”Сухото дере” и м.”Пирамидата”, землището на с.Изворище, общ.Бургас в частта относно новообразувани имоти № 149.288 и 149.1241.

ИЗПРАЩА делото, като преписката на Областен управител на област Бургас за произнасяне съобразно мотивите на решението.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: