Р Е Ш Е Н И Е

 

       687                                    11.04.2018 г.                                     гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на петнадесети март, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                               ЧЛЕНОВЕ:1.ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                     2. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

секретар:  Й.Б.

прокурор: Андрей Червеняков

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 500 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от „Севан“ ООД, ЕИК ***, гр. Бургас, против Решение № 67 от 15.01.2018г., постановено по НАХД № 4751 по описа на Районен съд – Бургас за 2017г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 46-0000188/11.08.2017г. на началник ОО „АА“ гр.Шумен, с което на „Севан“ ООД, за нарушение по чл.91б, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), на основание чл.97, ал.1, предл. последно от ЗАвП е наложено адм. наказание – имуществена санкция в размер на 5 000.00 лв.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е необосновано и неправилно.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, се представлява от адв. В. К. – АС Бургас, която поддържа жалбата.

Ответникът по касацията – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ областен отдел Шумен, редовно и своевременно уведомен, не се явява и не се представлява.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Санкцията е наложена за това, че на 20.07.2017г., при извършена комплексна проверка на транспортната дейност на фирма „Севан“ ООД, същата не представя за проверка документи свързани с превозите за собствена сметка (кантарни бележки, пътно-прехвърлителни разписки и др). За констатираното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение № 240944/20.07.2017г. въз основа на който е издадено и обжалваното пред РС - Бургас процесно наказателно постановление, в което е пресъздадено съдържанието на акта.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Настоящият съдебен състав намира, че посочените в касационната жалба доводи, за липсата на местна компетентност на административнонаказващият орган са основателни.

         Актът за установяване на административното нарушение, въз основа на който е издадено процесното наказателното постановление, е съставен от инспектор при ОО „АА“ гр. Шумен. Тези действия на актосъставителя – Стилиян Станчев, почиват на изрична заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” № РД-04-143/18.07.2017г., с която на двама служителя към ОО „АА“ гр. Шумен е възложена териториална компетентност за проверки по спазване на нормативните изисквания при осъществяването на обществен превоз и превоз за собствена сметка на пътници и товари на територията на цялата страна според необходимостта, в срок от 18.07.2017г. до 21.07.2017г. /л.11 от а.н.д. № 4751/2017г. по описа на РС-Бургас/. С тази заповед, конкретния актосъставител придобива териториална компетентност да съставя АУАН на територията на ОО „АА“ – Бургас, както служители назначени в този отдел.

         Заповед обаче, с подобни правомощия, касаещи териториалната компетентност, от която да се установява, че началниците на други ОО „АА“, различни от отдела в гр.Бургас, имат компетентност да издават наказателни постановления за нарушения, установени на тази територия не е представена нито пред районния съд, нито пред настоящия. След като началника на ОО „АА“ гр. Шумен не притежава такава териториална компетентност, нито въз основата на нормативен акт, нито въз основа на делегиране на териториални правомощия, то издаденото от същия орган НП е издадено при допускане на съществено нарушение на административнонаказателно-производствените правила и материалния закон.

         Представената пред въззивния съд Заповед № РД-08-249/15.05.2015г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, определя правомощия на началник на областен отдел „АА“, като в т.І посочва, че издават наказателни постановления по АУАН. Тази заповед обаче  само делегира правомощия на началник на областен отдел „АА“ да издава НП, без изрично да определя тяхната териториална компетентност.

         Предвид това, настоящият касационен състав намира, че процесното НП № 46-0000188/11.08.2017г.  е издадено в нарушение разпоредбата на чл.48, ал.1 от ЗАНН, където е посочено, че административнонаказателната преписка се разглежда от административнонаказващия орган, в чийто район е било извършено нарушението. В настоящия случай, нарушението е осъществено на територията на гр. Бургас и орган по чл.48 , ал.1 е началник на областен отдел „АА“ – Бургас .

         Ето защо следва да се отбележи, че актосъставителя, макар и по принцип служител на областен отдел „АА“ гр. Шумен е съставил АУАН, въз основа на който е издадено процесното наказателно постановление, на практика действа като служител на местно териториално компетентната дирекция Бургас. Това произтича именно от цитираната по-горе заповед на изпълнителния директор на ИА „АА“, с която е предоставена териториална компетентност в рамките на определен срок по отношение на обекти, които са под контрола на дирекцията в гр.Бургас. Именно по тази причина наказващият орган, който е компетентен да издаде наказателното постановление, въз основа на АУАН  за нарушение извършено в гр.Бургас е началник на областен отдел „АА“ - Бургас, освен ако такава териториална компетентност не е предоставена с изричен акт на друг началник отдел на друг областен отдел. Както беше посочено по-горе такава заповед не е представена.

Компетентността на административнонаказващият орган е материална и териториална. Нарушаването на която и да било от тях, води до липса на компетентност изцяло и е достатъчно основание за отмяна на НП на  процесуално основание, тъй като това е съществено нарушение на административнопроизводствените правила, накърняващо правото на защита на жалбоподателя. В случая  не са налице основания за приложение на изключението по чл.48 ал.2 от ЗАНН, тъй като е ясен района, в който е извършено нарушението. Като е приел обратното, първоинстанционният съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен. По същество – следва да бъде отменено и наказателното постановление.

 Поради тези съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 67 от 15.01.2018г., постановено по НАХД № 4751 по описа на Районен съд – Бургас за 2017г и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 46-0000188/11.08.2017г. на началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Шумен, с което на „Севан“ ООД, за нарушение по чл.91б, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, на основание чл.97, ал.1 от ЗАвП е наложено адм. наказание – имуществена санкция в размер на 5 000 лв.

 

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

 

   2.