Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е   2114

 

гр. Бургас, 23. 04. 2015г.

 

Административен съд Бургас, ХV-ти касационен състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети април през две хиляди и петнадесета година, в състав:

Съдия-докладчик: Любомир Луканов

 

като разгледа докладваното от съдия Луканов касационно административно наказателно дело № 500/2015г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

В Административен съд Бургас е постъпила касационна жалба на Н.Н.Д. *** против решение № 32/06.02.2015г. по административно наказателно дело №832/2014г. на РС-Несебър.

Съдията-докладчик констатира, че в периода от 17.03.2015г. до 22.04.2015г. са депозирани отводи от съдиите в Административен съд Бургас, с изключение на докладчика по настоящото производство и още един съдия.

Налице е пречка за формиране на касационен състав, който да разгледа КАН дело № 500/2015г. по описа на Административен съд Бургас.

По изложените съображения съдията-докладчик следва да изпрати делото на ВАС за определяне на друг съд, който да разгледа делото.

Така мотивиран и на основание чл.133, ал.6 от АПК

 

РАЗПОРЕДИ:

 

ИЗПРАЩА касационно административно наказателно дело № 500/2015г. по описа на Административен съд Бургас на Върховния административен съд за определяне на друг съд, който да разгледа делото.

Да се уведомят страните за настоящото разпореждане.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: