ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 10.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На десети октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 500 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:08 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „ГРУНДИНВЕСТ” ООД, редовно уведомен, се явява адв. М., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по жалбата - Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, редовно призован, представител не се явява.

         Явяват се вещите лица С.Р. и В.М..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „ГРУДИНВЕСТ“ ООД срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 151/29.11.2012 г.

В съдебно заседание на 11.07.2014 г. съдът допусна допълнителна съдебно-техническа експертиза и съдебно-икономическа експертиза, които са извършени и представени в срок по делото.

 

Съдът СНЕМА самоличността на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза както следва:

В.Д.М. - ** г., български гражданин, женен, неосъждан, без особени отношения със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

Съдът Пристъпва към изслушване на допълнителното заключение на вещото лице Р..

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р. /със снета самоличност/: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. М.: Във връзка с дадения отговор на трети въпрос от заключението, искам да попитам: от това, което Вие гледате може ли да се направи извод, че се предоставя услугата по сметосъбиране и сметоизвозване?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не се намериха документи от където да е видно, че е извършвано сметосъбиране и сметоизвозване на територията „южен плаж”, а навсякъде е записано, че се извършва в града. Колата излиза, събира сметта и я извозва на сметището и се прибира в гаража, но е записано в какъв район, къде е ходила. Няма график на града, за деня или за седмицата какъв район ще обходи.

ВЪПРОС НА АДВ. М.: А отчетна документация, протоколи, които удостоверяват извършването и предоставянето на услугата по сметоизвозване намерихте ли?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не. Това, което намерих са само фактури.

ВЪПРОС НА АДВ. М.: Какъв коментар ще направите по услугите за почистване на територии за обществено ползване? Тя предоставя ли се?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По данни на кметство Обзор, тя се предоставя и се обслужва района на южен плаж по устни данни, но това е потвърдено на база на искането на кметство Обзор до кмета на Община Несебър да се обслужва района на южен плаж.

АДВ. М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице Р. по съдебно-техническата експертиза, като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв., платими в рамките на внесения депозит.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

 

АДВ. М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице М., като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лв., от които внесени като депозит 400 лв., а за остатъка от 100 лв. ОСЪЖДА „Грудинвест” ООД да ги заплати на вещото лице.

 

АДВ. М.: Нямаме други доказателствени искания. Доказателствената тежест на настоящия процес е на основание чл. 170 от АПК за административния орган.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. М.: Моля да постановите решение, с което да отмените АУЗД от 2012 г. В жалбата сме изложили съображения, че за дължимост на ТБО е необходимо административният орган да докаже, че реално предоставя услугата, състояща се от три компонента - услуга по сметоизвозване и сметосъбиране и третата, услугата по поддръжка на депо за битови отпадъци.

На първо място: в настоящото производство от приетата съдебно-техническа експертиза в предходно съдебно заседание не се събраха данни, че имотът, собственост на дружеството попада в „южен плаж”, тъй като тази територия се определя въз основа на документ – план, който не е одобрен.

На второ място: ако приемем, че процесният имот попада в територията на „южен плаж”, тогава ще следва да коментираме заключението по съдебно-техническата експертиза, че липсват доказателства, които по несъмнен начин да установяват услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. За южен плаж липсва документация. Има само пътни листи, от които не става ясно кой район е посетен.

От първото заключение на вещото лице Р. се констатира, че липсва депо за битови отпадъци, а сметта се извозва. В този смисъл моля да постановите вашето решение. Да ни се присъдят разноските. Ще представя писмена защита.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: