ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 11.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На единадесети юли                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 500 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:35 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „ГРУНДИНВЕСТ” ООД, редовно уведомен, се явява адв. М., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по жалбата - Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, редовно призован, представител не се явява.

Явява се вещото лице.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че вчера по факса е постъпила молба от ответника с искане да се даде ход на делото и да се изслуша съдебно-техническата експертиза и в случай, че се даде ход по същество, да се постанови решение за оспорения акт.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Грудинвест“ ООД срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 151/29.11.2012 г.

В съдебно заседание на 30.04.2014 г. съдът допусна съдебно-техническа експертиза, която е извършена и представена в срок по делото.

 

АДВ. М.: Да се изслуша вещото лице.

 

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

С.С.Р. – ** г., българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. М.: На стр. 2 от заключението Ви, в абзац 3 е посочено, че със заповед от 2007 г. от Община Несебър е изменен ПУП по неодобрения план на гр. Обзор. Какво представлява?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изработен е, но не е одобрен по надлежния ред. Затова и не съм го изписала.

По този план се прави промяна на предназначението на земеделска земя при отреждане на жилищно строителство. Този план е нанесен.

ВЪПРОС НА АДВ. М.: Понятието „южен плаж” от този кадастрален неодобрен план ли се определя?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При този неодобрен кадастрален план влиза зоната на северен и южен плаж.

ВЪПРОС НА АДВ. М.: В общината сте поискали документ, въз основа на който границите за сметосъбиране да доведе до този план?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От проведения разговор със служителка от ТСУ в кметство Обзор и служителката на звено „БКС”, която отговаря и контролира сметосъбирането и сметоизвозването разговарях, и от служба „ТСУ” установих, че имотът попада в този район – „южен плаж”, а от служителката в „БКС” разбрах, че се извършва сметосъбиране и сметоизвозване.

Графичен материал не ми бе предоставен, а в самото искане от кметство Обзор, звено „БКС” до кмета на община Несебър е направено искане сметосъбирането и сметоизвозването да става по граници, където е описано и южен плаж. Към заповедите и искания няма графичен материал.

Говорим включително и за заповедта от 2007 г. с № 1132/27.10.2006 г. на стр. 196 от делото.

АДВ. М.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Р., като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв., от които внесени като депозит 300 лв., а за остатъка ОСЪЖДА жалбоподателя да довнесе сумата от 100 лв. по сметка на Административен съд-Бургас.

 

АДВ. М.: Имам допълнителна задача към вещото лице. Желая да се извърши проверка от вещото лице Р. *** и в кметството в гр. Обзор относно наличната отчетна документация - протокол и други документи, удостоверяващи извършването и предоставянето на услуги като сметосъбиране и сметоизвозване и почистване на териториите за обществено ползване. Също така, да се провери има ли пътни листове, удостоверяващи извозването на сметта като частна услуга, като сметоизвозване? Да даде заключение дали реално ответната община предоставя услуги като сметосъбиране и сметоизвозване и почистване на териториите за обществено ползване за процесната година - 2007 г.

Моля да допуснете и нова счетоводна експертиза със следните задачи:

1. Да се разбие по пера стойността на ТБО за процесната година поотделно, като се изчисли и размера на дължимата лихва за всяко перо поотделно.

2. Да се провери вярно ли е изчислен размера на главницата и лихвата по оспорения акт.

 

С оглед направените доказателствени искания, които съдът намери за основателни, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза от вещото лице Р., която да отговори на поставените в днешно съдебно заседание въпроси от адв. М. след внасяне на депозит в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза от вещото лице В.М., която да отговори на поставените в днешно съдебно заседание въпроси от адв. М. след внасяне на депозит в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.10.2014 г. от 9.50 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 9:** часа.

        

 

         СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: