ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 30.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ­­VІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети април                               две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

административно дело номер 500 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:24 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - ГРУНДИНВЕСТ ООД, нередовно призован. Изпратената му призовка не е върната. За него се явява адв. М., с представено по делото пълномощно, с молба от 01.04.2014 г.

За ОТВЕТНИКА по жалбата - Началник отдел Местни данъци и таксипри Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Б., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

АДВ. М.: Доверителят ми е редовно уведомен за днешно съдебно заседание. Получил е призовката.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Грудинвест“ ООД срещу Мълчаливо потвърждаване на началник-отдел „МДТ” при Община Несебър на Акт за установяване на задължение по декларация № 151/29.11.2012 г. и Акт за установяване на задължение по декларация № 794/29.11.2013 г. След указание на съда, ответникът с молба от 18.03.2014 г. (л.23) е представил по опис заверени копия от преписките, по които е постановено мълчаливото потвърждаване, заповеди на кмета на общината, решения и Наредба на Общински съвет.

 

АДВ. М.: Считам, че производството по делото няма пречка да бъде разгледано в едно производство. В моята практика съм имал случаи, когато са били оспорени по няколко акта.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оставям на преценка на съда дали да се гледат двата акта или да се раздели производството. Периодите са различни макар, че става въпрос за един имот.

 

С жалбата се оспорват два акта, при които процедурата по връчването е протекла различно, от което произтичат и различни правни последици за мълчаливото им потвърждаване, а освен това касаят и различни периоди за дължимите суми за такса битови отпадъци. Разглеждането на двата акта в едно производство значително ще затрудни производството, което налага на основание чл. 210, ал. 2 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК производството по оспорването на двата акта да бъде разделено.

Предвид горното, съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И:

РАЗДЕЛЯ производството по административно дело № 500/2014 г. на Административен съд – Бургас, като производството по настоящото дело продължава по оспорването от „Грудинвест“ ООД на Акт за установяване на задължение по декларация № 151/29.11.2012 г.

РАЗПОРЕЖДА служебно да бъдат изготвени преписи от жалбата и приложените по делото писмени доказателства, които да се докладват на председателя на Административен съд – Бургас за образуване на ново дело по оспорването от „Грудинвест“ ООД на Акт за установяване на задължение по декларация № 794/19.11.2012 г.  

Определението не подлежи на обжалване.

 

АДВ. М.: Поддържам жалбата. Считам, че няма да се затрудни разглеждането на жалбата досежно двата акта в едно дело. Единственото доказателство от наша страна, което сме поискали с жалбата, това е поискания от нас свидетел, който водим днес.

По отношение на дължимостта на задълженията по двата акта за ТБО, там доказателствените искания ще се дублират. Правя искане за извършване на съдебно-техническа експертиза.

Първо искам да уточним с колегата дали е налице мълчаливо потвърждаване, защото по преписката, която те са представили, аз не видях документ, с който е обективирано изрично решение. На следващо място: моля да допуснете един свидетел при режим на довеждане - Румяна Т. за обстоятелството как е ставало получаването на кореспонденцията и относно това къде се намира дружеството, там където е неговото седалище има ли табели за местонахождението и на следващо място имаме искане за съдебно-техническа експертиза, за което съм изготвил нарочна молба, която представям с копие за ответната страна. Тъй като основното ни възражение за имота е, че е бивш пионерски лагер и е извън зоната за сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата сме формулирали искане вещото лице да извърши проверка и даде заключение за това дали нашия имот попада в тези територии.

На второ място дали има депо за битови отпадъци в територията на нашия имот? Искания за евентуалното изчисляване на задълженията може да бъде поискана след извършване на съдебно-техническа експертиза, за да е ясно по кои пера ще бъде основателна жалбата ни.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана. Моля, съдът да приеме представените с административната преписка документи от 18.03.2014 г.

Не възразявам относно съдебно-техническата експертиза, поискана от жалбоподателя. Относно разпита на свидетел: възразявам поради това, че актът е валидно връчен. Жалбоподателят е уведомен чрез поставяне на акта на видно място и считам, че е спазена процедурата. Налице е мълчаливо потвърждаване на акта.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Искането за разпит на свидетеля е формулирано с жалбата. Представил съм удостоверение, че на промишлената зона има предприятие.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Имотът се намира в гр. Обзор. Попада в границите на районите, в които се извършва сметосъбиране и сметоизвозване.

 

Съдът намери, че следва да уважи искането за разпит на свидетел в днешно съдебно заседание за доказване на твърдените от него факти, предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел, когото въвежда в съдебната зала и на който снема самоличността както следва:

Р.М.Т. – ** г., неосъждана, омъжена, без дела и родство със страните, представител на „Грудинвест” ООД, пълномощник на фирмата, предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Представлявам двама братя, които са германци - Герд и Лоутър Хайкаус. Те имат три фирми - „Тридекс” ООД, „Имотекс Инвест” ООД и „Грудинвест” ООД. Аз съм пълномощник и на трите фирми. От 2008 г. съм пълномощник на „Грудинвест” ООД. Представлявам фирмата във всички държавни институции – данъчни служби, НОИ, общини, включително и пред Община Несебър.

Кореспонденцията на „Грудинвест” ООД я получавам само аз. В случай, че съм в отпуска или случайно ме няма и моята колежка, която е счетоводител. Аз работя като гл. счетоводител, на трудов договор към фирма „Тридекс” ООД и другите две фирми, включително и счетоводството на „Грудинвест” ООД. Водя счетоводството на „Грудиндвест” ООД. Публикувам и годишните данъчни отчети в ТР. Седалището и адрес на управление на „Грудинвест” ООД е гр. Садово, община Садово, промишлена зона или така наречения бивш селскостопански двор. Там се помещава администрацията, а има и производствени обекти.

Аз работя там от 2008 г. досега. Работя от 08.00 до 17.00 часа. Когато дойде кореспонденция, може да дойде по пощата или с куриер до „Грудинвест” ООД. Отивам, разписвам и получавам в пощата. Всеки понеделник и петък вземам пощата от пощата в гр. Садово.

На портала на предприятието има голям надпис, в който са описани трите фирма. Пише и „Грудинвест” ООД.

АДВ. М.: Моля да бъде предявен акт № 151/2012 г.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Не възразявам.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля акт № 151/2012 г.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Т.: Този акт не е връчван. Първото, което получих по него е в края на 2013 г. Получих покана за доброволно изпълнение от ЧСИ, което касаеше период 2008 г. - само данъка без ТБО, който ние разбира се, платихме. Платихме данъка за 2008 г.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам въпроси към свидетеля.

АДВ. М.: Моля, свидетелят да излезе извън съдебната зала, тъй като може да се наложи преразпит.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Съгласна съм.

 

С оглед направеното искане, съдът ОТВЕЖДА свидетеля от съдебната зала.

 

АДВ. М.: Процесната жалба, която сме адресирали до началника на „МДТ” сме изпратили по пощата с обратна разписка, която сме приложили по делото. Пликът не беше приложен по административната преписка. В тази връзка искам да бъде представен по делото пликът, с който е подадена жалбата срещу двата акта.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Ние не възразяваме относно срочността на жалбата, поради което няма нужда от представянето на плик за удостоверяване датата на получаване на тази жалба.

АДВ. М.: След като изслушахте доказателствените искания, аз считам, че няма да измените производството за разглеждане на делото и да постановите същото да продължи за разглеждане на двата акта.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Изцяло предоставям на съда.

 

Съдът не намира основания за изменение на определението за разделяне на производството по обжалването на  двата акта.

 

АДВ. М.: Концентрирам искането за съдебно-техническа експертиза само за периода 2007 г., за което следва да извърши вещото лице проверка и справка със Заповед № 1132/12.10.2006 г. С нея се определя територията, за която се предоставят процесните услуги.

 

С оглед изявлението, исканията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и представените доказателства от ответника по опис с молбата от 18.03.2014 г. (на лист 23 от делото).

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза от вещото лице С.Р., която да отговори на въпросите, поставени от адв. М., в нарочната молба представена в днешно съдебно заседание, като се имат предвид и уточненията на адв. М., изразени днес.

Експертизата да се извърши след внасяне на депозит от жалбоподателя, в размер на 300 лв. по сметка на Административен съд – Бургас, платими в 14-дневен срок от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.07.2014 г. от 9:10 ч., за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: