ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 24.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и четвърти юни                      две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 500 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 15:11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛЗ ЯХТЕН МАГАЗИН” ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат С., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет на Община Несебър, редовно уведомен, се представя от адвокат Д., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЕТ „СОДСАН – М.Н.”, редовно уведомена, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция „Пътна инфраструктура” София, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Л., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ С.: Изразявам становище, че считам представените в предходно съдебно заседание от ответника писмени документи за относими към спора и не възразявам по приемането им и с оглед възможността, която сте ни дали, поддържам молбата с регистрационен № 4271/29.04.2013 г. с искане за назначаване на експертиза и с формулирани към нея въпроси.

АДВОКАТ Д.: Предоставям на съда по приемане на представените от ответника писмени доказателства. Изразили сме становище в предходно съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Не се противопоставям по отношение на искането на процесуалния представител на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива допълнително представените по делото писмени документи от заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура”, и да допусне исканата от жалбоподателя съдебно-техническа експертиза по делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура” документи, съгласно опис, находящ се на л. 444, 448 и 449 от материалите по делото.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по делото, която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, формулирани от процесуалния му представител адвокат С. в молба от 29.04.2013 г., находяща се на л.139-140 от материалите по делото, след представяне по делото на документ за внесен от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето и в размер на 350 лева, платим по сметка на Административен съд - Бургас в тридневен срок, считано от днес, за което да се представи вносния документ по делото в същия срок.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице арх. В.А.-Д..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.10.2013 година от 14:00 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

Вещото лице да се уведоми за изготвяне на заключението и за насроченото заседание след представяне на документ за внесен предварителен депозит за изготвяне на експертизата.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: